I Dyan 5

1Nè to ftoo na Dyisas i Mgalék Dwata, ngà i Dwata kenen. Na nè to kamdo i Mà, lêan kando i dad ngàan. 2Ani gugmadèto dun ta kandoto i dad ngà Dwata, ku kandoto i Dwata, na nimento i dad uldinan. 3Ani ilè i kakdoto di Dwata, nimento i dad uldinan. Na là mlimah mimen dun, 4du i kdee dad ngà i Dwata, ta gfisanla i sasè dini di tah tanà ani. Na ani gamfisan dun, i kaftooto. 5Simto kè gamfisan i sasè di banwe ani? Yé dunan i to ftoo na Dyisas i Ngà Dwata.

6Ta salu Dyisas Krayst dini di tah tanà, na bnunyag kenen di éél, na falohan i litèan di kfatin di krus. Ise ku lo kenen fbunyag di éél, bay lê maloh i litèan. Na i Mtiu Tulus tmulen gablà ayé, du kenen i kaglut. 7Nun tlu tmulen gablà ku Dyisas, 8dunan i Mtiu Tulus, na i éél, na i litè, na i tlu ani, sasatu ale. 9Ku fantooto i tulen dademe to, midul déé kaglut tulen Dwata gablà di Ngàan. 10Nè i to ftoo di Ngà i Dwata, ta toon gadè i kaglutan. Bay nè i to là ftoo di Dwata, fankéngan i Dwata du là fantoon i tulen Dwata gablà di Ngàan. 11Ani i ta tulen Dwata: Banlén ato nawa landè sen, na yé gumdàan di Ngàan. 12Nè i to ta dmawat i Ngà Dwata, ta nun nawan landè sen, bay nè i to là dmawat i Ngà Dwata, landè nawan landè sen.

13Sulatgu ayé di gamu du fye gadèyu na gamu ta ftoo di Ngà Dwata nun nawayu landè sen. 14Na là gdè ato mni di Dwata du gadèto balù dét i fnito, tnimelan syan ku glalò di knayèan. 15Na du gadèto na galan linge i kdee fnito di kenen, taman gadèto balù dét i fnito, gdawatto. 16Na ku teenyu i flanekyu di kaftoo ta tatek di salà, bay i salà ayé là gamgebe dun di fati, yé fye dnasalyu du fye banlé Dwata kenen nawa. Bay nun salà gamgebe i satu to di fati. Ise ku yé man-gu dnasalyu i to mimò salà salngad ayé. 17I kdee dad sasè nimò, slame salà, bay nun salà là geben ge di fati. 18Ta gadèto nè i to too glut ngà i Dwata, ta là fadlugan di salà, du Krayst, i Ngà Dwata, kamlung kenen du fye landè kibò Satanas magot dun. 19Ta tooto gadè na ngà ato i Dwata, na lêto gadè Satanas magot i klamang banwe. 20Na lêto gadè ta salu dini di tah tanà i Ngà Dwata, na ta banlén ato kaglabat du fye gadèto i too glut Dwata. Na ta sasatu ato di too glut Dwata, na di Ngàan, dunan Dyisas Krayst. Kenen i too glut Dwata, na i gutambul i nawa landè sen. 21E dad ngàgu, tooyu niwas i dad ise glut dwata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\