II Tésalonika 2

1Na ani, dad flanek, gablà di kakel Dyisas Krayst i Amuto, na di kastifunan gito di safédan, nun kayèmi fni di gamu. 2Nangyu fsamuk i nawayu, na nang gamu likò di man i dad to ta sana kel kun i Du Amuto. Na nangyu fantoo, balù ku manla yé gulmingela dun di satu to gmadè, ku demen di tdò i dad to, ku demen fagu di sulat manla mdà di gami kun. 3Too gamu fgeye tà gamu mafgaw. Du silang kel i Du Amuto ku ta too knang i dad to i Dwata, na ku ta msut i to mimò i kdee sasè. Kabay i to ayé, di gusenan, landè dademe gugafatan ku là ditù di lanaw lifoh. 4Knangan i kdee dwata fnangamfù i dad to, na i kdee man i dad to mtiu, na fdatahan i kton di kdeela. Na fusuk kenen na sudeng di lam i Bong Gumnè Gumangamfù di Dwata, du yé manan kenen kun i Dwata. 5Kan? Ta là kè gafaldamyu i tulen-gu gamu di lamgu mnè di safédyu? 6Du ani, nun fnang dun, na ta gadèyu ani. Bay ku ta ftoh i bangan, yé klon kel. 7Ta sana matnù i dad tnikeng nimòan too sasè, bay silang mti lamwà i kdeen ku ta là dini i famnang dun. 8Na yé klo i to mimò kdee sasè ayé msut. Bay ku ta kel i Amuto Dyisas, fnatin i to ayé fagu di yufan, na fagu di kfiten i kneng i kaltulusan. 9Yé gumdà gnagan i to ayé di ku Satanas, na fiten dad ilè i kdatahan na i dad tnikeng nimò du fye mafgaw i dad to. 10Gnamitan i kdee kfagu lmimbung i dad to ta fan falnayam. Yé duen falmayam dale, du là dnawatla, na là bong nawala i kaglut gamfalwà dale moon. 11Du là dnawatla i kaglutan, yé baling febe Dwata di dale i kagéng fandam du fye fantoola i kéng. 12Taman, maflayam i kdee dad to là ftoo di kaglutan, baling yé kanbayanla i tmunà di salà. 13Bay, dad flanek, i too kanbong nawa i Amuto, là fakay ku là sigi gami fasalamat di Dwata gablà di gamu du mdà di munan, ta nalékan gamu du fye galwà gamu fagu di gnagan i Mtiu Tulus ftiu gamu, na mdà di kaftooyu i glut. 14Ani duenan malék gamu fagu di katdòmi i Fye Tulen, du fye gagin gamu di kdatah i Amuto Dyisas Krayst. 15Yé duenam man, dad flanek, fbagal gamu di kaftooyu, na busekyu di nawayu i kdee tdòmi di gamu fagu di talù na di sulat. 16I Amuto Dyisas Krayst, na i Màto Dwata i kamdo gito, na mdà di kafyen, tan-galan ato kel di landè sen, na banlén ato init nawa fatan i kafye fan kel. 17Mulà moon tan-galan i nawayu, na fanbagalan gamu du fye gaganyu mimò na talù fye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\