Galasya 6

1E dad flanek, ku nun di gamu tatek di salà, gamu dad to mbagal di kaftoo mdà di alak i Mtiu Tulus, yé nimòyu fansyeyu mték kenen. Bay fgeye gamu du fye là lê gamu tatek di salà. 2Na too gamu stabeng mebe dad klidùyu du ani kibòyu mimen i dad uldin Krayst gamu. 3Ku nun to, yé man nawan ta too kenen fye, bay di kaglutan là fyen, ta fan-gawan i kton. 4Kat satu to, toon fan-geye i dad nimòan, na ku fye nimòan, fakay kenen flehew. Na nangan sngad i nimòan di nimò i dademe dad to, 5du kat satu to, kenen tmimel di Dwata gablà di kenen nimò. 6I satu to ta matdò di Tnalù Dwata, yé fye nimòan fagalmenan i to tamdò kenen. 7Nang gamu flingu du là ti gafgawyu i Dwata. Ku dét i flah satu to, yé kantun. 8Ku simto mlah i dad sasè knayè lawehan, yé gaktun i kalmo. Bay ku simto mlah i knayè i Mtiu Tulus, yé kantun nawa landè sen. 9Nang ato ftakas mimò fye, du ku ta kel i du ta nalék Dwata, nun gdawatto taden ku là fanak ato mimò. 10Na yé duenam man, too ato fakgis mimò fye di kdee dad to, matnù fa di dademeto saflanek di kaftooto di ku Dyisas. 11Neyeyu i kalbang dalan-gu smulat. 12I dad to mayè ku fimò gamu ilè di lawehyu, lo yé kayèla ku flehewla i dademela Dyu, na ku là maflayam ale mdà di kaftoola di kfati Krayst di krus. 13Balù i dad Dyu ta nun ilè di lawehla, là gaganla mimen i kdee dad uldin Dwata fagu di ku Mosis, bay yé duenla mayè ku nun ilè di lawehyu du fye dag i dad to ale mdà di kimenyu. 14Bay do, là sa daggu i ktogu, bay lo yé daggu i Amuto Dyisas Krayst mdà di kfatin di krus. Du fagu di kfatin ayé, ta landè agot i knayè banwe di do. Na do, ta lê landè ayègu mimò knayè i banwe. 15Là ti mabtasan ku nun ilè di laweh i satu lagi, ku demen landèan. Bay yé lo mabtas ku ta fnalami Dwata i adatan. 16Mulà moon ku blé Dwata ktanak nawa na kakdo di kdee dad to mimen i tdògu ani, na kel di kdee dad to i Dwata. 17Na di gusenan, ani man-gu di gamu. Ta là fakay ku nun to man dun ise dek Dwata agu. Teenyu sa di lawehgu i dad laas mdà di kaflayam dad to do, du yé gugmadè dun na do i fasak Dyisas. 18Na dad flanek, mulà moon i kafye Amuto Dyisas Krayst magin di kdeeyu. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\