Hibru 5

6Na yé lêan man di satu alel di Tnalù Dwata, “Ge i Mnè di Bleng kel di landè sen salngad ku Mélkisidék.”

7Di lam Dyisas mnè dini di tah tanà, too kenen dmasal na mni di Dwata, na falbongan i talùan, na tamdak i lwakan, du gadèan lo Dwata i gamfalwà kenen di fati. Na falninge Dwata i dasalan ayé du fdanàan i kton di Dwata du mdà di kafèan dun. 8Na balù Dyisas i Ngà Dwata, glabatan gumtatek i kimen fagu di dad kaflayam gnagun. 9Na kanto sikof i kdee gnagun, mgimò kenen Falwà di kdee dad to mimen di kenen kel di landè sen. 10Na banlé Dwata kenen glal Mnè di Bleng salngad ku Mélkisidék.

1Kat satu mnè di bleng, mgalék kenen mdà di dademen to, na dek kenen mnè di bleng i dad to na Dwata, du dsùan i dad tadè blé na dad lmanaf du mdà di dad salà. 2Du lo to tanà i to ayé, na nun dad gumlungayan, taman kandon i dad to kulang gnadè na i dad to gamsalà. 3Du lo to tanà i to ayé, taman gamsalà kenen. Yé duenam man, là fakay ku là damsùan mdà di kenen salà salngad kadsùan di salà i dad to. 4Too mgafè i to mnè di bleng, na landè to malék i kton mgimò mnè di bleng, bay lo Dwata malék kenen salngad i nimòan ku Aron. 5Na salngad déé, là tan-gaad Krayst malék i kton mgimò Mdatah Mnè di Bleng, bay Dwata malék kenen, manan, “Ge i Ngàgu, na di mdu ani, fgadègu na do i Màam.”

11Nun dee kayèmi man gablà di manmi ayé, bay mlimah faglabat dun di gamu, du là mayè gamu flinge. 12Ta mloyu gmadè i kaglutan, na gablà moon ku ta fulung gamu tamdò. Bay, di kaglutan, là fakay ku landè tamdò gamu i dad mlahil tdò di Tnalù i Dwata. Yé ta gablàyu knaan moon i dad magéng knaan, bay kel di mdu ani, sana kafngabalyu gatas. 13I to sana kafngabalan gatas, tlabo ngà fa. Là gadèan ku nè i fye, na i sasè. 14Bay i magéng knaan, gten di dad tua ta fulung dmilè i fye na i sasè.‘R’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\