Dyan 13

1Lo sbutang gdè klo kel Fista Du Kaglius, na ta gadè Dyisas na ta fan kel i bangan tmagak i banwe ani du salu ditù di ku Mà. Too bong nawan i dad ton di tah tanà. Kanbongan ale nawa kel di gusenan. 2Na kmaan Dyisas magin di dad to galan tdò. Bay ta fkah Satanas di nawa Dyudas, i ngà Simon Iskariyot, i ayè makal ku Dyisas. 3Ta gadè Dyisas ta blé Màan di kenen i kdee kdatah. Na lêan gadè na Dwata i gumdàan na i gusamfulêam. 4Na tadag Dyisas na nlusan i lafin saulan, na mwè twalya du daféngan. 5Klon mkok éél di falanggana, na naloban blì i dad to galan tdò, na yé ifun dun i twalya daféngan. 6Na kanton kel di ku Simon Piter, ta man Piter di kenen, “E Amu, ge kè malob i blìgu?” 7Na tmimel Dyisas, manan di kenen, “Là fa glabatam i nimògu, bay là mlon mdà ani, glabatam.” 8Na man Piter, “Là ti mayè agu ku nalobam i blìgu.” Bay tmimel Dyisas, manan di kenen, “Ku là nalobgu i blìam, ta ise ge to nfun-gu.” 9Taman, man Piter, “Amu, ku gambet ayé, nang lo blìgu i nalobam, bay lê man sigalgu na i ulugu.” 10Bay tmimel Dyisas fagu di fléd, manan, “Nè to ta fnge dyoh, lo yé naloban dunan i blìan, du ta mlaneb kenen. Na ta mlaneb gamu, bay ise ku kdeeyu.” 11Yé duen Dyisas man, “Ise ku kdeeyu,” du gadèan na nun satu di dale i makal kenen. 12Taman, kafngen malob dad blìla, ta lsakan i lafin saulan, na lê samfulê di gusudengan. Na manan di dale, “Glabatyu kè i nimògu di gamu gine? 13Yé katloyu do, ‘Sér’ na ‘Amu,’ na too sa i manyu du do sa i dunan. 14Na do, i Amuyu na i Séryu, ta fdanàgu i ktogu du nalobgu dad blìyu gine. Na yé duenam man, fye ku too gamu salob blì. 15Ta fitegu di gamu i nimògu du fye ganbetyu. 16Too ti glut i man-gu di gamu. Là ti mdatah i fasak di amun, na là mdatah i to dek di to mdek kenen. 17Du ta glabatyu i tdògu di gamu ani, lehew gamu ku nimòyu. 18“Bay ise ku kdeeyu i man-gu ani, du ta gadègu ku dét mnè di fandamyu, gamu i dad mgalékgu. Bay là fakay ku là gdohò i gman di Tnalù Dwata gablà di to makal do, du ani manan, ‘I to song do kmaan, kenen mnang do nawa.’ 19Falagu fgadè di gamu i fan mkel du fye ku ta gdohò, fantooyu na Do sa i Dunan Do. 20Too ti glut i man-gu di gamu. Nè to dmawat balù simto i dekgu, ta dnawatan agu. Na nè to dmawat do, ta dnawatan i mdek do.” 21Kafnge Dyisas man ayé, ta mlidù i nawan, na manan di dad to galan tdò, “Too ti glut i man-gu di gamu. Nun satu di gamu makal do.” 22Na kanton man ayé, seye ale du makto nawala ku simto di dale i manan ayé. 23Na satu di dale, i to too kanbong nawa Dyisas, fihil di ku Dyisas. 24Na knatuk Simon Piter i to ayé, manan, “Begam snalek gite ku simto i manan ayé.” 25Na i to too kanbong nawa Dyisas, lê man fihil di ku Dyisas, na snalekan, manan, “Amu, simto kè i manam ayé?” 26Na tmimel Dyisas, manan, “Lnabgu i fan ani di tukung. Ku nè to gumlégu dun, yé dunan.” Na di kafngen man ayé, ta mwè fan, lnaban di tukung, na blén di ku Dyudas, i ngà Simon Iskariyot. 27Na di kafnge Dyudas dmawat i fan, ta fusuk Satanas di kenen. Taman, man Dyisas di kenen, “Gasilam nimò i knayèam.” 28Bay balù satu di gukmaanla ayé, landè gmadè gumtatek i man Dyisas ayé di ku Dyudas. 29Du Dyudas sa magot i filakla, taman, yé man nawa i dademen ku dek Dyisas kenen mayad i dad kalnidùla di fista, ku demen dekan mlé di dad to landè knun. 30Taman, di ta kafnge Dyudas dmawat i fan, ta gasil lamwà. Na ta kifuh nan. 31Na di kafnge Dyudas lamwà, man Dyisas di dademe tagak déé, “Ani ta kite kdatah i dnagit Ngà To, na lê i kdatah i Dwata fagu di kenen. 32Na du teen i kdatah Dwata fagu di Ngà To, lê fite Dwata i kdatah Ngà To, na mlal i kimòan dun. 33E dad ngàgu, ta là mlo agu dini di safédyu. Na ku ta là agu dini, fanngabalyu agu. I man-gu di gamu, salngad i ta man-gu di dad Dyu du là ti gsalu gamu di gusalugu. 34Bay ani, nun falami uldin blégu di gamu, sakdo gamu. Ku dét i kakdogu di gamu, yé kasakdoyu, 35du ku sakdo gamu, gadè i kdee na gamu i dad to tdògu.” 36Na smalek Simon Piter di kenen, manan, “Amu, nè fanam gusalu?” Na tmimel Dyisas, manan, “Là fa tayò ge gagin di gusalugu, bay lmalò ge di satu du.” 37Na man Piter di kenen, “Amu, dét i duenan là tayò agu gagin ge? Ta gatlagad agu fafati di ge.” 38Bay tmimel Dyisas, manan di kenen, “Too kè i manam na ta gatlagad ge fafati di do? Too ti glut i man-gu di ge, di laman là fa kalmeet i anuk, ta sanam agu bnalew tlu dulê di kmanam dun làam agu dilè.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\