Dyan 2

1Di gatlun du, nun song di lunsud Kana ditù di probinsya Galili. Na ditù i yê Dyisas. 2Na lêla nlak Dyisas na i dad to galan tdò, taman lê ale magin. 3Na kanto mti i binu, ta man yêan di kenen, “Ta landè sa binula.” 4Bay baling man Dyisas di yêan, “Libun, nang ge lmabet di nimògu. Là fa kel i bang kfitegu i kdatahgu.” 5Na man i yêan di dad snalig, “Nimenyu balù dét dekan gamu.” 6Na nun nam namuh déé galla gumkah éél du alob i dad Dyu du yé lalòla di kafaglutla. Na kat satu namuh ayé, lime ku demen nam lata i laman. 7Na yé duenam man, ta man Dyisas di dad snalig ayé, “Fananòyu éél i dad namuh ani.” Na fananòla. 8Na fnge man Dyisas di dale, “Mwè gamu, na bléyu di to magot i song.” Na ta banléla di kenen. 9Na ta tilew i to magot i song i éél ta mbaling binu. Là sa gadèan gumdà i binu ayé. (Bay lo yé gmadè dun i dad snalig mwè i éél gine). Taman, ta tlon i lagi sansong, 10na manan di kenen, “Yé galla nimò di dad song funala blé i binu too fye, na ku ta bong ginum i dad to, yé klola mlé i binu là too fye neman. Bay ge, ani klom baling falwà i too fye binu.” 11Yé tnanin tnikeng nimò Dyisas du fye fiten i kdatahan, taman, ta ftoo di kenen i dad to galan tdò. Na ditù gumimòan dun di lunsud Kana di Galili. 12Na kafnge ayé, ta mdà Dyisas salu di Kapernaum, na magin i yêan, na dad flanekan, na lê man dad to galan tdò, na mnè ale ditù di Kapernaum di là mlo. 13Na ta mdadong nan i fista dnagit dad Dyu Fista Du Kaglius, taman, fles Dyisas ditù di Dyérusalém. 14Na kanto kel ditù, ta fusuk di Bong Gumnè Gumangamfù di Dwata, na nun teenan dad to fabli dad safì, bilibili, na abun. Na lê sudeng déé i dad to gal sasambì filak. 15Na mimò Dyisas fas tali, na ndalan i kdee mnè di gumnè ayé, balù i dad bilibili na i dad safì. Na lugadan dad lamisa i dad to sasambì filak, na sabulan i dad filakla. 16Na klon blaling di dad to fabli abun, na manan, “Nebeyu lamwà i dad fabliyu ani. Nangyu fanbaling fadyan i gumnè Màgu.” 17Na di kaklinge i dad to galan tdò ayé, ta gafaldamla i sulat di Tnalù Dwata, manan, “I kalbong nawagu i Gumnèam dminè salngad lifoh di lam nawagu.” 18Na kanto teen dad ganlal i dad Dyu i nimò Dyisas ayé, snalekla kenen, manla, “Nun tnikeng gaganam nimò kè du gudmilèmi dun na nun ktoom mimò ayé?” 19Na tmimel Dyisas, manan, “Lanbàyu i Gumnè Dwata ani, na lêgu man fdak di lam i tlu du.” 20Na manla di kenen, “Fat falò nam fali klo mimò i Gumnè Dwata ani, na lom lê fdak di lam i tlu du?” 21Bay i gumnè man Dyisas ani dunan i lawehan. 22Na yé duenam man, kanto mték Dyisas di fati, ta gafaldam dad to galan tdò i manan ayé, na ta fantoola i gsulat di Tnalù Dwata, na i man Dyisas. 23Na di klo Dyisas fanak di Dyérusalém di lam i Fista Du Kaglius, nun dee dad to ftoo di kenen du mdà di kitela dad tnikeng nimòan. 24Bay Dyisas, là ti snaligan ale du ta sanan gadè i fandam i kdee dad to. 25Na balù landè tmulen kenen ku dét mnè di fandam i dad to, du ta sanan gadè i fandamla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\