Dyan 5

1Na kafnge ayé, nun fista i dad Dyu di Dyérusalém, na salu Dyisas ditù. 2Na nun lanaw déé di Dyérusalém, na yé dagit dun di talù Hibru Bétsata. Na déé gumnè i lanaw ayé di saféd i gufusuk i dad bilibili, na nun lime dalan tufa i nun slung. 3Na nun dee dad to milè déé sahal tdukla. Nun dad butè, na kimay, na dad to là galyak i lawehla. Na tadè ale fanak déé du fatanla i ksambug i éél. 4Du slaan nun satu kasaligan i Dwata gal tufa salu di lanaw ayé, na snambugan i éél. Na di kafnge i kasaligan smambug, nè i guna falnab, yé mgulê balù dét i tdukan. 5Na nun satu to déé ta tlu falò walu fali i ta klon fandas. 6Na kanto teen Dyisas kenen di gumilèan, gadèan na ta mlo nan i tduk i to ayé, na manan di kenen, “E leg, mayè ge kè mgulê?” 7Na tmimel i to ayé, manan, “E Sér, landè tmabeng do falnab di éél ku ta magsambug, na di lamgu là fa gafalnab, ta gal guna i dademe.” 8Bay man Dyisas di kenen, “Tadag ge, fantifasam i gumilèam, na magu ge.” 9Na di kman Dyisas ayé, tadè mgulê i to ayé, na ta fantifasan i gumilèan, na ta mdà magu. Na mgimò ayé di Du Kaftud i dad Dyu. 10Taman, man i dad Dyu di to ayé, “Du Kaftud sa ani, na là fakay di uldin Dwata gito ku nebem i gumilèam di Du Kaftud.” 11Na tmimel kenen, manan, “I to famgulê do, yé i man do, ‘Fantifasam i gumilèam na magu ge.’ ” 12Na snalekla kenen, manla, “Simto kè i mdek ge mebe i gumilèam na mdek ge magu?” 13Bay là gadè i to ayé ku simto i famgulê dun du ta dee dad to stifun déé, na ta talgunus Dyisas mdà. 14Bay kafnge ayé, teen Dyisas kenen di Bong Gumnè Gumangamfù di Dwata, na manan dun, “Na ani, du ta mgulê ge, ta nang ge lê fagsalà tà lê man matnù i ksasè mkel di ge.” 15Na ta mdà i to ayé, na tnulenan dad ganlal i dad Dyu na Dyisas i famgulê kenen. 16Taman, tanbùla falnayam Dyisas du ta fan-gulêan i to ayé di Du Kaftud. 17Bay man Dyisas di dale, “Là ftud i Màgu kenen mimò kel ani. Na yé duenam man, lê agu do mimò.” 18Taman, too midul kayè i dad ganlal i dad Dyu meye kfagu kfatila kenen du yé fandamla, ta lwe salàan. Ise ku lo lnafàan i uldin gablà di Du Kaftud, bay di kmanan dun na Dwata kun i Màan, ta fasalngadan i kton di Dwata. 19Bay tmimel Dyisas, manan di dale, “Too ti glut i man-gu di gamu na do i Ngà Dwata, landè gnagan-gu nimò ku lo do. Lo yé nimògu i teen-gu di ku Mà, na nè i nimò Mà kenen, yé lêgu do nimò. 20Du mdà di kalbong nawa Mà do, galan fite di do i kdee nimòan. Na nun fa dademe i fanan fite di do i mas gamtikeng di ta muna nimòan du fye too gamu tikeng. 21Du gal nték Màgu i dad mati na banlén ale nawa, lê salngad ayé, banlégu nawa ku simto i knayègu banlé. 22Na landè nukum Mà, balù simto dun. Bay ta blén di do i kdatah mukum i kalbong kdee, 23du fye i kdee dad to, nafèla agu salngad kafèla di ku Mà. Ku nè to là mafè do, là lêan nafè Màgu, i mdek do. 24“Too ti glut i man-gu di gamu, na nè to flinge di Tnalùgu na ftoo di mdek do, nun nawan landè sen, na ta là kenen falnayam, du ta gifal mdà di fati salu di nawa landè sen. 25Too ti glut i man-gu di gamu. Fan kel i du, na ani ta dini, ta linge dad to mati di dad salàla i talù i Ngà Dwata. Na nè to too flinge, mlawil kenen. 26I Màgu Dwata, kenen gutambul i nawa, na ta lêan agu nimò gutambul i nawa. 27Na ta lê blé Màgu di do i kdatah na ktoo mukum du do sa dnagit Ngà To. 28Bay nang gamu tikeng di kman-gu ani, kel i du na i kdee dad mati déé di lbangla, lingela i talùgu. 29Na lamwà ale di dad lbangla, na nè dad to mimò fye, mték ale na mlawil. Na nè dad to sasè nimòla, mték ale na falnayam. 30“Landè gnagan-gu nimò ku lo do. Bay mukum agu lmalò di man Mà di do. Taman, tluh i kukumgu du ise ku do knayè i nimen-gu, bay i knayè Mà, du kenen i mdek do. 31Na ku lo do i tmulen gablà di ktogu, balù là fantooyu agu. 32Bay nun fa satu tmulen gablà di do, na gadègu na i kdee manan gablà di do slame glut. 33Gamu sa i mdek dad to di ku Dyan du fsalekyu kenen, na ta tulenan i kaglutan. 34Bay ise ku yé gusmaliggu i man dad to gablà di do, bay logu man ani du fye galwà gamu. 35Na Dyan, gambet kenen salò mneng na tmuyal di gamu, na flehew gamu là mlo di nengan. 36“Bay nun tmulen gablà di do too mdatah fa di ktulen Dyan. I dad nimò ta fimò Mà do, yé tmulen gablà di do na ilè na dek Mà agu. 37Na Mà, i mdek do, lê kenen i tmulen gablà di do. Bay gamu, là lmenyu lminge i talùan, na là lêyu lmen mite i bawehan. 38Na yé duen là mnab di nawayu i Tnalùan du là fantooyu i ta dekan. 39Na galyu ganbet i Tnalù Dwata du yé man nawayu mdà déé gamfun gamu nawa landè sen, na blaam yé tmulen gablà di do. 40Bay knèan, là mayè gamu salu di do du fye gfunyu i nawa. 41Na ise ku yé fanngabalgu i kdayen i dad to, 42bay gadègu gamu, na gadègu là kanbongyu nawa i Dwata. 43Salu agu dini fagu di dagit Mà, bay làyu agu dnawat. Bay ku nun to salu dini di kenen dagit, baling yé dnawatyu. 44Na yé knayèyu i kdayen i dademeyu to, bay làyu nusal kdayen mdà di too glut Dwata. Taman, landè kibòyu ftoo. 45Bay nangyu fandam ku do i tmulen gamu di Màgu, bay Mosis, i gumgal nawayu, yé sa tmulen gamu. 46Ku glut ftoo gamu di man Mosis, lê gamu ftoo moon di do du smulat Mosis gablà di do. 47Bay du là fantooyu i dad sulat Mosis, dét kibòyu ftoo di dad man-gu?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\