Dyan 9

1Na di lam Dyisas magu, nun teenan satu lagi butè mdà di ksutan. 2Na smalek i dad to gal tdò Dyisas, manla, “E Sér, dét duen i to ani sut butè? Simto gamsalà, kenen ku dad tuan?” 3Na tmimel Dyisas, manan, “Ise ku yé duenan sut butè ku mdà di salàan ku demen mdà di salà i dad tuan. Bay yé duenan du fye teen i kaltulus Dwata fagu di kenen. 4Di tlabo mdu, tooto nimò i fimò mdek do, du ku ta kel i kifuh, ta landè kibòto mimò. 5Di lamgu dini di tah tanà, do i Salò mneng di klamang banwe.” 6Na kafnge Dyisas man ayé, dmulà kenen di tanà, na sanboolan tanà i dulàan mimò fitak, na lunalan di mata i to butè ayé. 7Na dekan i butè, manan, “Mdà ge, na flauf ge di Lanaw Silom.” (Yé gumtatek Silom, “Mdek.”) Na ta mdà i to ayé, na flauf. Na di kulêan, ta mite kenen. 8Mdà i dademen saldan na i dad to gal mite dun mni di laman là fa mite, kantola teen kenen, manla, “Ise ani to gal sudeng na mni?” 9Na man dademe, “Hee, dunan sa ayé.” Bay man dademe, “Ise kenen, bay lo salngad bawehla.” Bay man i to ayé, “Dunan, do sa.” 10Taman, snalekla kenen, manla, “Dét i duenam ta mite?” 11Na tmimel kenen, manan, “Satu lagi, yé dagitan Dyisas, mimò kenen fitak, na lunalan di matagu, na dekan agu flauf di Silom. Na kantogu flauf, ta mite agu.” 12Na lêla kenen snalek, manla, “Ta nè gumnè i to manam ayé?” Na manan di dale, “Wanta. Ta là gadègu dun.” 13Kafnge ayé, nebela i to ayé salu di dad Farisi. 14Na yé du Dyisas mimò i fitak du fan-gulêan i to butè dunan i Du Kaftud i dad Dyu. 15Taman, lê smalek i dad Farisi i gumdàan mite, na manan di dale, “Lnunalan fitak i matagu, na flauf agu, na ani ta mite agu.” 16Na yé man i dademe dad Farisi déé, “Ise mdà di Dwata i lagi ayé, du là nimenan i uldin Dwata gablà di Du Kaftud.” Bay yé man dademe, “Dét kgagan i to gamsalà mimò tnikeng salngad ani?” Na là salngad fandam i dad Farisi gablà ku Dyisas. 17Na kafnge ayé, lêla snalek i to ayé, manla, “Dét i gmanam gablà di kenen du ta manam sa kenen famgulê i matam?” Na tmimel kenen, manan, “Kenen sa satu tugad i Dwata.” 18Bay là ftoo dad ganlal i dad Dyu ku i to ayé tagnè butè, bay ani ta mite, silang ta fngéla i dad tuan. 19Na snalekla i dad tuan, manla, “Ani kè i ngàyu, i manyu tagnè butè mdà di ksutan? Kan ani ku ta mite?” 20Na tmimel dad tuan, manla, “Glut ngàmi kenen, na glut sut butè, 21bay i gumdàan mite, là gadèmi dun. Na là gadèmi ku simto i famgulê dun. Fye ku kenen i snalekyu du ta bong kenen, na fulung tmimel gablà di kton.” 22Yé duen i dad tuan tmimel gambet ayé du likò ale di dad ganlal i dad Dyu du ta sansatula i nawala di kmanla dun, na ku nè i to man dun na Dyisas i Mgalék Dwata, ta là dnilèla dun mimbro di gumnè gustifun i dad Dyu. 23Na yé duen i dad tuan man dun gine, “Ta bong kenen. Fye ku kenen i snalekyu.” 24Na yé duenam man, ta lêla tlo i to ayé, manla dun, “Tulenam i kaglutan di kanfe Dwata, du gadèmi i to ayé lo satu to gamsalà.” 25Na tmimel i to ayé, manan, “Là gadègu ku gamsalà kenen ku demen là. Lo yé gadègu, di munan butè agu, bay ani ta mite agu.” 26Na lêla kenen snalek, manla, “Dét i nimòan di ge? Dét i kibòan mukà matam?” 27Na tmimel kenen, manan di dale, “Ta tulenta gamu sa, bay là flinge gamu. Dét duenyu lê mayè flinge? Kan? Mayè gamu mgimò dad tdòan?” 28Na mdà di kalbutla, ta nadoyla kenen, manla, “Ge i satu tdòan, bay gami i dad tdò Mosis. 29Gadèmi ta talù Dwata di ku Mosis, bay i to ayé, balù i gumdàan, là gadèmi dun.” 30Na tmimel i to ayé, manan, “Too tnikeng ani sa, du là gadèyu i gumdàan, bay ta nukàan i matagu. 31Na gadèto i Dwata, là falningen i dad to gamsalà, bay lo yé falningen i dad to mafè kenen, na lmalò di knayèan. 32Mdà di kagatbù i banwe, landè lmento linge ku nun gmagan mukà mata i to sut butè. 33Landè gnagan i to ani nimò, ku là mdàan di Dwata.” 34Na manla di kenen, “Tagnè ge too gamsalà mdà di ksutam, na là gtenan ku ge tamdò gami.” Na ta falwàla kenen mdà di gumnè gustifun i dad Dyu. 35Na ta linge Dyisas na ta falwàla i to ayé mdà di gumnè gustifun i dad Dyu. Na kanton teen kenen, ta snalekan, manan dun, “Fantoom kè i Ngà To?” 36Na tmimel kenen, manan, “Sér, tulenam do ku simto kenen du fye ftoo agu di kenen.” 37Na man Dyisas di kenen, “Ta teenam sa Ngà To, du dunan i demem stulen ani.” 38Na manan di ku Dyisas, “Fantoota ge, Amu,” na mangamfù kenen di kanfe Dyisas. 39Na man Dyisas, “Salu agu dini di tah tanà du mukum. Nè i to là mite, tnabenggu kenen fye mite. Bay nè i to man nawan ta mite, bnutègu.” 40Na nun dademe Farisi magin di to ayé, na kantola linge i man Dyisas ayé, ta manla di kenen, “Kan? Lê gami butè?” 41Na man Dyisas di dale, “Ku too glut butè gamu, landè moon salàyu. Bay du manyu mite gamu, taman sana knun salàyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\