Ta Fite 16

1Na kafnge ayé, lê nun lingegu too bong talù mdà di Gumnè Dwata, na ani manan di dad fitu kasaligan ayé, “Mdà gamu, na kokyu di tanà i fitu tukung fnò kalbut Dwata.” 2Na mdà i tnanin kasaligan, na kokan di tanà i kenen tukung, na tadè nun dad bkukang di laweh i dad to ta dmawat ilè i lmanaf kalnikò na mangamfù di kbawehan. 3Na kafnge ayé, lê kok galwe kasaligan i kenen tukung di tah mahin, na tadè mbaling litè i mahin salngad di litè i to ta mati, na sdulê mati i kdee mnè di lam mahin. 4Na kafnge ayé, lê kok gatlu kasaligan i kenen tukung di lam i kdee éél maloh na i dad sfut, na sdulê mbaling litè i kdee éél. 5Na kafnge ayé, lingegu talù i kasaligan Dwata magot i dad éél, manan, “E Dwata too mtiu, ge i Dwata mdà di munan, na kel di mdu ani. Nun ktoom febe i dad flayam ani di dad to di tah tanà, 6du ta falohla litè i dad to nfunam, na dad tugadam. Taman, ta finumam ale litè, du yé gten balas di ksasè nimòla.” 7Na lê nun lingegu tmimel mdà di gudamsù, manan, “E Amumi Dwata too maltulus, dunan sa. Too ti glut na tluh i kukumam.” 8Na kafnge ayé, lê kok gfat kasaligan i kenen tukung di mata du, na snakuf init du i dad to. 9Glut, sakuf i dad to mdà di too sè init, taman, falnagila i dagit Dwata, dunan i nun ktoo febe dad flayam ayé, bay là nsalla i dad salàla, na là dnayenla i kdatahan. 10Na kafnge ayé, lê kok glime kasaligan i kenen tukung di trunu i bong lmanaf kalnikò, na tadè kmifuh kabal banwe nagotan. Na mdà di too sasè katduk flayam ani, nakét dad to i dilàla. 11Na falnagila i Dwata di langit mdà di sasè katduk galyalola di bkukang. Bay là ti nsalla i dad sasè nimòla. 12Na kafnge ayé, lê kok gnam kasaligan i kenen tukung di bong éél dnagit Yufratis, na tadè kafag i éél ayé du fye nun dalan i dad harì salu déé mdà di gusut i du. 13Na kafnge ayé, teen-gu tlu busaw, yé kafbawehla dad fak, lamwà di bà i dragon, na di bà lmanaf too kalnikò, na di bà i tugad Satanas. 14Nun tulusla mimò dad gamtikeng. Salu ale di klamang banwe du santifunla i kdee dad harì du tagà ale di bong kasfati ku ta kel i too mabtas du ta nalék Dwata. 15Ani man i Amuto, “I kasfulêgu salngad di kakel i to tmaku. Bay nun kafye i to ku klon to mantay na falan fatlagad i klawehan du fye là magun flaweh, na là myàan.” 16Na glut, santifun dad busaw i dad harì di satu banwe, yé dagitan di Hibru Armagédon. 17Na kafnge ayé, lê kok gfitu kasaligan i kenen tukung di tah kmawang. Na nun bong talù mdà di trunu di lam i Bong Gumnè Dwata, manan, “Ta fnge nan.” 18Na smilà, na lmugung, na kmilet, na nun bong linol. Di kdee linol kel mdà di katbù i dad to mnè di tah tanà, landè ti gamsngad di kakgis i linol ayé. 19Na mdà di linol ayé, i bong syudad too tatel, ta maskah di tlu, na ta malmo i dad syudad di kdee dad banwe. Na là sa glifet Dwata i sasè nimò dad to di Babilon. Taman, finuman ale di basù gumnè i kalbutan. 20Na mti mlanas i kdee dad fungul, na i kdee bulul. 21Na mtatek i malbang bulek ulen, mlukas 50 kilu i kablatan, na gtadè di dad to. Taman, falnagila i Dwata du mdà di too sasè flayaman dale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\