Roma 4

1Taman, dét i gmanto gablà ku Abraham i gutambulto? 2Ku ta tluh Abraham mdà di nimòan, fakay kenen fagdag, bay landè gutadagan fagdag di kanfe Dwata. 3Du man i Tnalù Dwata, “Ftoo Abraham di Dwata, na mdà di kaftoon, ta man Dwata tluh kenen.” 4Snukéy i to talbahò, bay i sukéy ise ku tadè blé, du ulê i kaflayaman. 5Bay i to là smaligan di nimòan, bay fantoon i Dwata mimò i dad gamsalà tluh, mdà di kaftoon ayé, man Dwata ta tluh kenen. 6Yé gumtatek i man Dabid di ktulenan gablà di klehew galyalo i dad to ta man Dwata tluh ise mdà di balù dét i nimòla, salngad i manan di tmadol ani, 7“Too fye nawa i dad to ta lnifet Dwata i kaglafàla, na i dad salàla, ta flanasan. 8Too fye nawa i to ta là fandam Dwata i dad salàan.” 9Lo yé kè gamfun i kafye nawa man Dabid ani i dad to ta fimò ilè di lawehla? Là, bay lê man i dad to landè ilè. Du salngad i man-gu gine mdà di Tnalu Dwata, “Ftoo Abraham di Dwata, na mdà di kaftoon, ta man Dwata tluh kenen.” 10Kilen i kgimò Dwata ani di kenen? Di lam Abraham là fimò ilè di lawehan, ku demen di ta kafngen? Dunan, di laman là fimò ilè di lawehan. 11Muna i kaftoon, gfulé i kfimòan ilè. Na i ilè ayé gugmadè dun ta sana tluh kenen di kite Dwata mdà di kaftoon. Taman, Abraham mà i kdee ftoo, balù dad to landè ilè di lawehla. Na fagu di kaftoola, ta mgimò ale tluh di kite Dwata. 12Na lê kenen mà i dad to ta fimò ilè di lawehla, ise ku yé duenan du mdà di kfimòla ilè, bay du ta ftoo ale salngad di kaftoo Abraham di laman là fa fimò ilè di lawehan. 13Yé fakang Dwata ku Abraham na di dad belan, gfunla i banwe. Ise mdà di kimenan i uldin, bay mdà di kaftoon di Dwata, ta man Dwata tluh kenen. 14Du ku yé gudmohò Dwata i dad fakangan di dad to mimen i uldin, landè gukmamu i kaftoo, na landè btas i fakang. 15Kel i kalbut Dwata mdà di uldin, du landè lnafà moon ku landè uldin. 16Taman, yé gufdà mlé i fakang di kaftoo du fye too gadè tadè blé ani di kdee dad bel Abraham, ise ku lo di dad to mimen i uldin, bay lê man di kdee dad to ftoo salngad ku Abraham. Du Abraham mà i kdee dad to ftoo. 17Salngad i man di Tnalù Dwata, “Nimòta ge mà i dee bung to.” Taman, Abraham i màto di kanfe i Dwata fantoon, dunan i Dwata mték dad mati, na mimò i kalbong kdee fagu di talùan. 18Ftoo na fatan Abraham balù ta landè fandenan du ta tua. Na fagu déé, mgimò kenen mà i dee dad to salngad man di Tnalù Dwata, “Mdà di ge, mbel i dee dad to salngad i kdee blatik di langit.” 19Ta fan mlatuh fali ktua Abraham, bay là magsud i kaftoon balù ta là gaganan fngà i yaanan Sara du ta tua kenen, na Sara, tagnè là mngàan. 20Là magsud i kaftoon, na là lwe nawan dnohò Dwata i fakangan di kenen. Du i kaftoon mlé kenen kgis, taman dnayenan i Dwata, 21du landè ti kalwe nawan di kdohò Dwata i fakangan. 22Taman, man Dwata tluh Abraham mdà di kaftoon. 23I talù, “Man Dwata, tluh kenen,” ise ku lo kenen gugtadèan. 24I sulat ani lê gtadè di gito i ta nimò Dwata tluh du ta fantooto i mték ku Dyisas, i Amuto, mdà di fati. 25Blén Dyisas di fati mdà di dad salàto, na ntékan kenen du fye gimò Dwata ato tluh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\