Roma 6

1Ku gambet ayé, dét i fakay man? Fadlug ato di kimò salà du fye midul i kafye Dwata? 2Là fakay, du gablà di salà, ta mati ato. Dét kibòto fadlug mnè di salà? 3Du ta gadèyu i kdeeto ta fbunyag di ku Krayst Dyisas, ta lê ato sasatu di kenen di kfatin. 4Di kaglutan, ta mati ato na lbang magin di kenen fagu di kbunyag, du fye ku dét kibò i Mà mték ku Krayst fagu di kaltulusan, salngad ayé i ktékan gito di falami nawa. 5Du ta sasatu ato di kfatin, ta lê ato sasatu di ktékan. 6Na gadèto ta fnatak i labi ktoto magin ku Krayst du fye mati i ungadto fnò salà, na ta là fnasak i salà ato. 7Du ta landè gagan i salà di to ta mati. 8Du ta mati ato magin ku Krayst, fantooto lê ato mto magin kenen. 9Du gadèto Krayst ta nték di fati, na ta là lêan mati, na ta landè gnagan i fati di kenen. 10Lo sulêan mati di salà i kdee, na i lawilan ani, gnamitan flehew i Dwata. 11Salngad déé, yé fye fandamyu gablà di salà, ta mati gamu, bay di Dwata, mto gamu fagu ku Krayst Dyisas. 12Taman, nangyu faloh i salà mebe i lawehyu nun fati, tàyu gimen sasè knayè i ungadyu. 13Na nangyu lê blé balù dét alel i lawehyu du gnamit di kimò salà. Bay bléyu i ktoyu di Dwata, du fye gnamit di tluh nimò, du ta nték gamu di fati. 14Nang gamu fafasak di salà, du ta ise i uldin Mosis mebe gamu, bay i kafye Dwata. 15Ku gambet ayé, dét i fakayto man? Mimò ato salà du ta ise uldin mebe gito, bay i kafye Dwata? Là fakay! 16Ta gadèyu sa, ku nè i gufafasakyu, yé amuyu. Ku yé nimenyu i salà, fasak gamu i salà, na yé ulêan fati. Ku yé nimenyu i Dwata, yé ulêan, nimòan gamu tluh. 17Bay salamat di Dwata du balù fasak gamu i salà di muna, bay ani, ta nimenyu mdà di nawayu i dad tdò ta dnawatyu. 18Ta galwà gamu di kagfasakyu di salà, na ta mgimò gamu dad fasak i katluh. 19(Mdà di klungay i ungadyu, gnamitgu btal kastulen i to tanà). Di munan, yé gumléyu i ktoyu di dad magsik na dad sasè nimò. Na fye ku salngad ayé i kabléyu i ktoyu di Dwata du fye mgimò gamu dad fasak i tluh nimò na i mtiu knayè Dwata. 20Di tlabo gamu fasak i salà, ise gamu fasak i katluh. 21Nun kè fye gaktuyu mdà di sasè nimòyu di muna i ta kyàyu ani? Landèan, lo fati. 22Bay ani, ta galwà gamu mdà di kagfasakyu di salà, na ta fafasak gamu di Dwata. Na yé balas gdawatyu dunan i ktiu, na yé ulêan nawa landè sen. 23Du i ulê i kimò salà dunan i fati, bay i tadè blé Dwata dunan nawa landè sen fagu di ku Krayst Dyisas, i Amuto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\