1 Lada 10

1Filitɛ̃ↄ zĩkà ń Isailiↄ, ↄ̃ Isailiↄ bàalɛ̀nɛ́, an daside gàga Giliboa gbɛpↄlɛu. 2Kɛ́ Filitɛ̃ↄ pɛ̀lɛ Saulu ń a nɛgↄ̃ɛↄzi, ↄ̃ aa aà nɛ́ↄ Yonatãa ń Abinadabuo ń Malakisuao dɛ̀dɛ. 3Zĩ pↄ́ lìaa Sauluzi pãsĩkũ̀, ↄ̃ kàzunaↄ aà pà, à kɛ̀'ĩa. 4Ɔ̃ a ò a zĩkabↄkũnaɛ: Ǹ ń fɛ̃nda wo, ní ma zↄ̃ ǹ ma dɛò. Tó ni kɛ màao, gyafↄↄdeɛ beeↄ mↄ kↄ̃̀ↄ'omanↄɛ. Ɔ̃ vĩa aà zĩkabↄkũnapi kũ̀, i weio, ↄ̃ Saulu a fɛ̃nda sɛ̀ à azĩa ò'oa. 5Kɛ́ aà zĩkabↄkũnapi è à gà, ↄ̃ à azĩa ò'o a fɛ̃ndaa sↄ̃, aa gà ḿpii. 6Màa Saulu ń a nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ ń a bɛdeↄ gàga ḿpii sãnu. 7Kɛ́ Isaili pↄ́ kú guzulɛu weↄ è ń zĩgↄ̃ↄ bàalɛ̀ mɛ́ Saulu ń a nɛgↄ̃ɛↄ gàga, ↄ̃ aa bàalɛ̀ sↄ̃, aa ń wɛ̃́lɛↄ tò we, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ mↄ̀ zↄ̃̀lɛu. 8Kɛ́ a gu dↄ̀, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ mↄ̀ pↄ́ↄ woloi gbɛ̃́ pↄ́ gàgaↄwa, ↄ̃ aa Saulu ń a nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ gɛ è kálɛa Giliboa gbɛpↄlɛu. 9Ɔ̃ aa Saulu mi zↄ̃̀ aa aà gↄ̃kɛbↄↄ wòlowà, ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa a bao fã̀ɛ Filitɛ̃ↄ bùsuu píi ń ń tã́akpɛↄ. 10Wà aà gↄ̃kɛbↄↄ kàlɛ ń tã́aↄ kpɛ́u, ↄ̃ wà aà mi lòo Dagↄ̃ kpɛ́u. 11Kɛ́ Yabɛsi Galadadeↄ yã́ pↄ́ Filitɛ̃ↄ kɛ̀ Sauluɛpi mà màa, 12ↄ̃ an nɛgↄ̃naↄ fɛ̀lɛ píi, aa Saulu ń a nɛgↄ̃ɛↄ gɛↄ sɛ̀lɛ tàò Yabɛsi. Aa ń vĩ́ gbɛ̃́nɛli gbáu we, ↄ̃ aa lɛyè e gↄↄ sopla. 13Saulu gà kɛ́ à bↄ̀ Dii kpɛ yã́iɛ. I Dii yãdao, à gɛ̀ yãgbɛ̀a gɛ̀sisinawa se. 14I yãgbɛa Diiwao. A yã́i Dii aà dɛ̀i, ↄ̃ à Yɛse nɛ́ Davidi kpà kpalau aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\