1 Lada 14

1Tii kí Hilaũ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidiwa ń sɛdɛ líↄ ń gbɛ̀'ãnaↄ ń li'ãnaↄ kpɛdↄiɛ̀. 2Ɔ̃ Davidi dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii a kpa Isailiↄ kía ũɛ, mɛ́ à a kpala kã̀fĩɛ maamaa, kɛ́ Isailiↄ dɛ Luapi gbɛ̃́ↄ ũ yã́i. 3Davidi ɛ̀a nↄeↄ sɛ̀ Yelusalɛũ lↄ, ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ ì'ińnↄ. 4Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ à ń í Yelusalɛũpiↄ tↄ́n kɛ: Samua, Sobabu, Natã, Salomↄↄ, 5Ibaa, Ɛlisua, Ɛlifele, 6Nↄga, Nɛfɛgi, Yafia, 7Ɛlisama, Ɛliada ń Ɛlifeleo. 8Kɛ́ Filitɛ̃ↄ mà wà Davidi kpà Isaili bui píi kía ũ, ↄ̃ ampii aa gɛ̀ lɛ́ aà wɛ. Kɛ́ Davidi a baomà, ↄ̃ à gɛ̀ daińlɛ. 9Filitɛ̃ↄ mↄ̀ lɛ̀lɛ Lefai guzulɛdeↄwa, 10ↄ̃ Davidi gbɛ̀a Luawa à mɛ̀: Mà gɛ́ lɛ́lɛi Filitɛ̃ↄwa, ńyↄ̃ ń namɛɛ ma ↄzĩa? Dii wèwà à mɛ̀: Gɛ́, má ń nanɛ n ↄzĩ. 11Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ gɛ̀ Baali Pelaziũ, ↄ̃ à zĩblèmá we. Davidi mɛ̀: Lua dↄ̀aamɛɛ à bↄ̀ mↄ̀ ma ibɛɛↄwa ń gbãao, lá í ì gufↄ̃ bùiwa. Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Baali Pelaziũ. 12Filitɛ̃ↄ ń tã́aↄ tò we, ↄ̃ Davidi mɛ̀ wà kpasa. 13Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ ɛ̀a mↄ̀ lɛ̀lɛ Lefai guzulɛdeↄwa lↄ. 14Ɔ̃ Davidi ɛ̀a gbɛ̀a Luawa lↄ. Lua wèwà à mɛ̀: Ńsu gɛ́má súsuo. Liańzi, ní lɛ́lɛmá bↄaa ń kpɛ̃̀ kpɛ́o. 15Tó a táa'okĩi mà lípiↄ mia, à bↄmá ń zĩo, asa ma bↄ dↄaaɛ́n we, kɛ́ mà zĩble Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄwa yã́i. 16Davidi kɛ̀ màa lá Lua òɛwa, ↄ̃ aa zĩblè Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄwa za Gabaↄ̃ↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Gɛzɛɛwa. 17Davidi tↄ́ lì bùsuↄla píi, ↄ̃ Dii tò bui píi vĩakɛ̀ɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\