1 Lada 16

1Wà sù ń Lua kpagoloo wa dìlɛ zwã̀akpɛ pↄ́ Davidi dↄ̀ɛ̀ guu. Ɔ̃ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Lua aɛ ń sáaukpasaↄ. 2Kɛ́ Davidi sa'ò a làa, à báaadà gbɛ̃́ↄgu ń Dii tↄ́o. 3Ɔ̃ à pɛ̃ɛ ń damina kàao ń vɛ̃ɛbɛ kàao bìilɛ Isaili pↄ́ kãaaa weↄnɛ ń miwa mɛ̀ndodo gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 4À Levii buieↄ dìlɛ aaↄ zĩkɛ Dii kpagolo aɛ, aaiↄ Dii Isailiↄ Lua tↄbↄ, aaiↄ aà sáaukpa, aaiↄ aà táasilɛ. 5Asafa mɛ́ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, Zakali mɛ́ aà plaade ũ, bee gbɛa Yaaziɛ, Semilamↄ, Yeiɛli, Matitia, Ɛliabu, Benaia, Ɔbɛdɛdↄũ ń Yeiɛlio. Aaliↄ domaↄ lɛ́ ń mↄↄnaↄ. Asafa sↄ̃ aliↄ sɛ̃́sɛ̃napa. 6Sa'onaↄ Benaia ń Yaaziɛo mɛ́ aaliↄ kã̀aepɛ Luabaakuańnↄ kpagolo aɛ gↄↄpii. 7Gↄↄ bee ↄ̃ Davidi Dii sáaukpazĩ dàalɛ, a nà Asafa ń a gbɛ̃́ↄnɛ ń ↄzĩ. 8À Dii sáaukpa, í aà sísi, à to bui píi aà yãkɛaↄ dↄ̃. 9À lɛsi à aà táasilɛ, í aà yãbↄnsaɛkɛaↄ galikɛ píi, 10í ĩ́anadã ń aà tↄ́ pↄ́ a kua adoao. Á Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄ à pↄnakɛ, 11à gɛ Dii le à gbãa gbɛawà, íↄ aà aɛya gↄↄpii. 12À to yãbↄnsaɛ pↄ́ a kɛ̀ↄ dↄágu, aà dabudabukɛaↄ ń yã́ pↄ́ a dìlɛↄ. 13Á Dii zↄ̀blena Isaili buiↄ, á Yakↄbu bui pↄ́ à á sɛ́piↄ, 14Dii mɛ́ wá Lua ũ, ↄ̃mɛ ì yãdilɛ gbɛ̃́piiɛ. 15Aà bàakuawanↄ yã́ lí sã́aàguo, yã́ pↄ́ a òpi aↄ ku e wá buiwaɛ. 16Aà bàa kú ń Ablahaũo, à ɛ̀a yã́ doũpi lɛgbɛ̃̀ Izaakiɛ lↄ. 17Aà bàa ɛ̀a kú ń Yakↄbuo iko ũ, ↄ̃ a kú ń Isailiↄ e gↄↄpii. 18À mɛ̀ á Kanaa bùsu kpámá, aↄ dɛ pↄ́ pↄ́ aa sɛ kpaalɛ guu ũ. 19Gↄↄ bee aa dasio, wìli ń yãdao, aa ku Kanaa bùsuu bↄ̀mↄↄ ũɛ. 20Aaìↄ liaaliaa bui ń buio guuɛ, aaìↄ bɛbɛ bùsu ń bùsuo. 21I we gbɛ̃e ń wɛtã̀o, à kíaↄ lèle an yã́ musu à mɛ̀: 22Aasu ↄkã gbɛ̃́ pↄ́ a ń sɛ́piↄwao, aasu ĩada a ãnabipiↄwao. 23Dṹnia gbɛ̃́pii, à lɛsi Diiɛ. àↄ aà zĩblea baokpa lá gu lɛ́ dↄ. 24À aà gawi yã'o buiↄnɛ, à aà yãbↄnsaɛↄ galikɛ gbɛ̃́piiɛ. 25Dii zↄ̃ↄ, à kà wà aà táasilɛ, à kà wà vĩakɛɛ̀ dɛ diiↄla píi. 26Buipãleↄ diiↄá pↄ́ gianaↄnɛ, Dii mɛ́ musu kɛ̀. 27A zↄ̃ↄkɛ ń bɛɛɛo vĩ, gbãa ń pↄnao ku aà kĩ́iɛ. 28À gawi ń gbãao dↄ̃ Diiɛ, bùsu píi gbɛ̃́ↄ, à dↄ̃ Diiɛ. 29À Dii tↄ́ gawi dↄ̃ɛ̀, à mↄ aà aɛ, í aà gba pↄ́, à kúlɛ Diiɛ ń lousisi'ulaↄ daa. 30Zĩ́lɛdeↄ à tó á mɛ àↄ kukɛ aà aɛ. À dṹnia kàlɛ gíũgiũ, a deea vĩo. 31Musudeↄ, à pↄnakɛ, zĩ́lɛdeↄ, à vĩ àↄ kɛ̃aa, í o buiↄ guu Dii mɛ́ lɛ́ kible. 32Ísia ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, à kↄ̃fĩkɛ, sɛ̃̀a ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, à kúkuakɛ píi, 33lí pↄ́ kú lákpɛuↄ i gulakɛ, aai pↄnakɛ Dii aɛ, asa àlɛ mↄ́ yã́kpalɛkɛi ń dṹniaoɛ. 34À Dii sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 35À mɛ: Lua wá Suabana, wá suaba! Wá bↄlɛ buiↄ guu, ní wá kãaa, wí n tↄ́ kã́fĩ, asa a kua adoa, wí ĩ́anadã ń n táasilɛao. 36Wà Dii Isailiↄ Lua sáaukpa za asĩnizĩ e gↄↄpii! Ɔ̃ gbɛ̃́pii mɛ̀: Ãmi! Àleluya! 37Davidi Asafa ń a gbɛ̃́ↄ dìlɛ Dii bàakuańnↄ kpagoloi, kɛ́ aaliↄ zĩkɛ a aɛ lá gu lɛ́ dↄ lá wa dìlɛwa. 38À Ɔbɛdɛdↄũ ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi plasaiↄ dìlɛ we lↄ. Yedutu nɛ́ Ɔbɛdɛdↄũpi ń Osao mɛ́ bↄlɛdↄ̃anaↄ ũ. 39À sa'onkia Zadoki ń a gbɛ̃ sa'onaↄ dìlɛ Dii zwã̀akpɛ kĩ́i Gabaↄ̃ↄ gulɛsĩ pↄ́ wa bòu, 40kɛ́ aaliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii gbagbakĩiwa kↄↄ ń oosio, lá a ku Dii ikoyã pↄ́ a dìlɛ Isailiↄnɛ lá guuwa. 41Emani ń Yedutuo kúńnↄ we ń gbɛ̃́ kĩni pↄ́ wà ń tↄ́ sì wà ń sɛ́ↄ, kɛ́ aaↄ Dii sáaukpa, asa aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 42Kã̀aeↄ ń sɛ̃́sɛ̃naↄ ń pↄ́'ↄbↄn pãleↄ dɛ Emani ń Yedutupio yã́ ũɛ, kɛ́ wàli lɛsiò Luaɛ. Yedutupi nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ bↄlɛdↄ̃anaↄ ũ. 43Kɛ́ baade tà a bɛ, ↄ̃ Davidi ɛ̀a tà à samaa'ò a uadeↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\