1 Lada 19

1Bee gbɛa kɛ́ Amↄniↄ kí Naasa gà, ↄ̃ aà nɛ́ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 2Davidi mɛ̀: Má gbɛ̃kɛkɛ Naasa nɛ́ Anuniɛɛ, kɛ́ aà mae gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ yãa yã́i. Ɔ̃ Davidi a ìwaeↄ zĩ̀ aa gɛ́ Amↄni bùsuu aa aà nↄ̀sɛ níniɛ̀ aà mae gaa yã́ musu. Kɛ́ Davidi ìwapiↄ kà Anuni kĩ́i we aa aà nↄ̀sɛ níniɛ̀, 3ↄ̃ Amↄni kíaↄ ò Anuniɛ: Ńlɛ e Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ n mae gɛ̀ kpɛlaa yã́i aà n nↄ̀sɛ níninɛ nɛe? Aa mↄ̀ wá bùsu asiigwaiɛ, aai ɛa mↄ lɛ́lɛwá. 4Ɔ̃ Anuni Davidi ìwapiↄ kũ̀kũ à ń lɛkãna wà, à ń pↄkasaↄ zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ a guo an zí lɛ́u, ↄ̃ à ń gbáɛ. 5Kɛ́ wà mↄ̀ wa ò Davidiɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa gɛ́ daińlɛ, asa wí ń kṹ maamaaɛ. Aa ònɛ́: Kí mɛ̀ à zↄ̃lɛ Yeliko e á lɛkãna kã́ bↄlɛ, í gbasa su. 6Kɛ́ Anuni ń Amↄniↄ píi è Davidi ye ń gĩyãi lↄo, ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Mɛsↄpↄtami bùsuu ń Maaka bùsuo ń Zoba bùsuo ń ã́nusuo tↄnu bla sↄosai, aa fĩaboò zĩkasↄ̃goↄ yã́i. 7Ɔ̃ aa fĩabò sↄ̃́go mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao (32.000) ń ń diiↄ yã́ musu. Aa fĩabò Maaka kíaɛ ń a zĩgↄ̃ↄ lↄ. Aa mↄ̀ bòokpà Mɛdeba saɛ, ↄ̃ wà Amↄniↄ kã̀aa wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, aa gɛ̀ zĩlau. 8Kɛ́ Davidi a baomà, ↄ̃ à Yoabu zĩ̀ ń zĩgↄ̃ↄ píi. 9Amↄniↄ bↄ̀ zĩ'ↄpòo ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu mɛ́ kía pↄ́ mↄ̀piↄ ku sɛ̃u ńtɛ̃ɛ. 10Kɛ́ Yoabu è wà zĩ'ↄpòo a aɛ ń a kpɛo, ↄ̃ à Isaili zĩgↄ̃ maaↄ plɛ̀ à ń kálɛ aa gɛ́ lɛ́lɛiɛ Siliↄwa. 11À zĩgↄ̃ kĩniↄ nà a dãuna Abisaiɛ a ↄzĩ, à ń kálɛ aa gɛ́ lɛ́lɛi Amↄniↄwa 12à mɛ̀: Tó Siliↄ gbãa sù lɛ́ ma fu, mↄ dↄmalɛ. Tó Amↄni buiↄ gbãa mɛ́ sù lɛ́ n fu sↄ̃, má mↄ́ dↄnlɛ. 13À sↄ̃dilɛ! Wà gↄ̃ɛkɛ kɛ wá gbɛ̃́ↄ ń wá Dii wɛ̃́lɛↄ yã́ musu. Dii a yã́ pↄ́ kɛ̀ɛ maa kɛ. 14Ɔ̃ Yoabu ń zĩgↄ̃ pↄ́ kuanↄↄ gɛ̀ lɛ́ zĩka ń Siliↄ, ↄ̃ Siliↄ bàalɛ̀nɛ́. 15Kɛ́ Amↄniↄ è Siliↄ bàalɛ̀, ↄ̃ aa bàalɛ̀ Abisaiɛ sↄ̃, aa sì wɛ̃́lɛ guu, ↄ̃ Yoabu tà Yelusalɛũ. 16Kɛ́ Siliↄ è Isailiↄ zĩblèmá, ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Uflata baa, aa gɛ̀ ń gbɛ̃́ kĩniↄ nàaa sùńnↄ. Adadɛzɛɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana Sofaki mɛ́ dↄaaa. 17Kɛ́ Davidi a baomà, à Isailiↄ kã̀aa píi, ↄ̃ à bùańnↄ Yuudɛ̃wa. Davidi gɛ̀ Siliↄ kĩ́i, à zĩ'ↄpòońzi, ↄ̃ aa sìkↄ̃u. 18Aalɛ bàalɛ Isailiↄnɛ, ↄ̃ Davidi ń dɛdɛ sↄ̃́godeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000) ń kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla (40.000). We wà ń zĩgↄ̃ↄ dↄaana Sofaki dɛ̀u. 19Kɛ́ Adadɛzɛɛ zↄ̀blenaↄ è Isailiↄ zĩblèmá màa, ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀ ń Davidio, aa gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ. Ɔ̃ Siliↄ i we dↄ̀ Amↄniↄlɛ lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\