1 Lada 24

1Aalona bui gãliↄn kɛ: Aalona nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Nadabu, Abiu, Ɛleazaa ń Itamaao. 2Nadabu ń Abiuo gàga ń mae wáaɛ, aai nɛgↄ̃ɛ i sↄ̃o. Ɔ̃ Ɛleazaa ń Itamaao gↄ̃̀ sa'onaↄ ũ. 3Davidi ń Ɛleazaa bui Zadokio ń Itamaa bui Aimɛlɛkio sa'onaↄ kpaalɛ̀ gã ń gão, aaↄ kↄ̃ gba zɛ́ zĩ yã́ musu. 4Aa dↄaanaↄ è dasi Ɛleazaa buiↄ guu dɛ Itamaa buiↄ guula, ↄ̃ aa Ɛleazaa bui uabeleↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, Itamaa bui uabeleↄ sↄ̃ swaaↄ̃. 5Aa ń kpaalɛ̀ ń gbɛlaaoɛ an wɛgwasai, asa Ɛleazaa buieↄ ń Itamaa buieↄ dɛ Lua kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń sa'onkiaↄ ũ ḿpiiɛ. 6Levii bui lakɛ̃na Semaia, Nɛtanɛli nɛ́ ń tↄ́ dàlau kía ń aà ìwaɛ beeↄ wáaɛ: Sa'onkia Zadoki, Abiataa nɛ́ Aimɛlɛki, sa'ona uabeleↄ ń Levii bui uabeleↄ. Tó wà gbɛ̃́ sɛ̀ Ɛleazaa bui guu do, ↄ̃ wì sɛ Itamaa bui guu do. 7Yoialibu mɛ́ sɛ̃́ia, a plaade Yedaia, 8a àaↄ̃de Aliũ, a síiↄ̃de Seoliũ, 9a sↄode Malakia, a soolode Miamɛ, 10a soplade Akozi, a swaaↄ̃de Abia, 11a kɛ̃okwide Yesua, a kwide Sekania, 12a kuɛdode Ɛliasibu, a kuɛplade Yakiũ, 13a kuɛ'aaↄ̃de Hupa, a gɛ̃o mɛ̀ndosaide Yɛsɛba, 14a gɛ̃ode Bilega, a gɛ̃o ń mɛ̀ndoode Imɛɛ, 15a gɛ̃o ń plaode Ezii, a bao plasaide Apisɛsi, 16a bao mɛ̀ndosaide Petaia, a baode Yeezekɛli, 17a bao ń mɛ̀ndoode Yakɛ̃, a bao ń plaode Gamulu, 18a bao ń àaↄ̃ode Delaia, a baasↄo mɛ̀ndosaide Maazia. 19Lá aali gɛ́ zĩkɛi Dii kpɛ́u aaↄ kↄ̃ gba zɛ́n we, lá Dii Isailiↄ Lua dà an dezi Aalonaɛ a dìlɛwa. 20Levii bui kĩniↄn kɛ: Amlaũ bui Sebuɛli nɛ́ Yedeia. 21Lɛabia yoa Isia. 22Isaa bui Selomↄ nɛ́ Yaata. 23Hɛblↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yelia, Amalia, Yaaziɛ ń Yekamaũo. 24Uziɛli bui Mika nɛ́ Samii. 25Mika dãuna Isia nɛ́ Zakali. 26Mɛlali nɛgↄ̃ɛↄ Mali ń Musio. 27Mɛlali bui Yaazia nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Bɛnↄ, Soaũ, Zakuu ń Ibelio. 28Mali nɛ́ Ɛleazaa i nɛgↄ̃ɛ io. 29Mali nɛ́ Kisi bui Yelamɛli. 30Musi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Mali, Edɛɛ ń Yelimↄo. Levii buiↄn we an dezi buiↄwa. 31Ampiↄ sↄ̃ aa gbɛlà lá an gbɛ̃́ Aalona buiↄ kɛ̀wa kí Davidi ń Zadokio ń Aimɛlɛkio ń sa'ona uabeleↄ ń Levii bui uabeleↄ wáaɛ. Vĩ̀i buiↄ ń dãuna buiↄ, yã́ doũ wa kɛ̀nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\