1 Kↄlɛnideↄ 1

1Mámɛmaa Pↄlu, Lua ma sisi à ma sɛ a pↄeãwa, ma gↄ̃ Kilisi Yesu zĩna ũ. Mapi ń wá gbɛ̃do Sↄsɛnio, 2wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Lua gãlide pↄ́ kú Kↄlɛniↄnɛ. Lua á sisi a gↄ̃ a gbɛ̃́ↄ ũ, á kua adoa naa Kilisi Yesuwa ń gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ wá Dii Yesu Kilisipi sisi gupiiuↄ, wá Dii doũdeↄ. 3Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 4Miↄ Lua sáaukpa gↄↄpii á yã́ musu gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀ɛ́ á naa Kilisi Yesuwa yã́i. 5Á naawà guu pↄ́pii kã̀fĩɛ́, yã'oa píi ń dↄ̃a píio, 6asa wá Kilisi yã'oaɛ́ zɛ̀dↄ á guu, 7ↄ̃ Lua Nisĩna gbae i kɛ̃́sãwáo, gↄↄ pↄ́ á wɛ́ dↄ wá Dii Yesu Kilisi mↄai. 8Wá Dii Yesu Kilisipi a to à zɛ gbãa e a lɛ́wa, íↄ ku tàaesai aà mↄgↄↄ. 9Lua náai vĩ. Ɔ̃mɛ á sisi à gbɛ̃́kpa ń a Nɛ́ Yesu Kilisi wá Diio. 10Gbɛ̃́ↄ, ma awakpàɛ́ ń wá Dii Yesu Kilisi tↄ́o, àↄ lɛdoũ vĩ ń kↄ̃o ápii, kɛ́ kↄ̃kpaalɛa e láa á guu, í nakↄ̃wa ń làasoo doũo ń nↄ̀sɛmɛndoo. 11Má mà Koloe gbɛ̃́ↄ kĩ́i, yãkele kú á guu. 12Lá má màn kɛ: Á gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀manↄ. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Apolooo. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Piɛɛo. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Kilisio. 13Kilisi kpaalɛa yã̀? Wà ma paliwa á yã́ia? A da'ilɛkɛ̀ ń ma tↄ́o yã̀? 14Ma Lua sáaukɛ̀, kɛ́ mi á gbɛ̃e da'ilɛkɛo, sema Kilisipu ń Gaiusio bàasio. 15Lá màaɛ, gbɛ̃e a e o a da'ilɛkɛ̀ a gↄ̃ ma ìwa ũo. 16Ao, ma Sefana bɛdeↄ da'ilɛkɛ̀ lↄ. Bee bàasio, tó ma gbɛ̃pãle da'ilɛkɛ̀, a dↄmagu lↄo. 17Kilisi i ma zĩ gbɛ̃́ da'ilɛkɛa yã́io, sema a bao kpàwakɛaɛ. I kɛ ń yãdↄ̃o no, kɛ́ aà gaa líwa su kɛ famao yã́iɛ. 18Kilisi gaa líwaá mìsaiyãɛ gbɛ̃́ vũaaaↄnɛ. Wá gbɛ̃́ pↄ́ Lua lɛ́ wá suabaↄ sↄ̃, a dɛwɛ̃ɛ aà gbãa ũ. 19A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Má ↄ̃nↄnaↄ ↄ̃nↄ midɛ, má wɛzɛ̃naↄ wɛzɛ̃ suumpa. 20Ɔ̃nↄna ku máɛ? Ladↄ̃na ku máɛ? Dṹnia tiaɛ bee yã́piidↄ̃na ku máɛ? Lua i dṹnia ↄ̃nↄ dilɛ mìsaiyã ũo lé? 21Lua ↄ̃nↄ guu, i to dṹnia gbɛ̃́ↄ a dↄ̃ ń ńzĩa ↄ̃nↄoo. À kàaàgu à gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a náaikɛↄ suaba waaso pↄ́ wa dìlɛ mìsaiyã ũpi musu. 22Yudaↄ ye dabudabui, Gɛlɛkiↄ ì ↄ̃nↄ wɛɛlɛ, 23wápiↄ sↄ̃, Kilisi gaa líwa kpàwa wi kɛ, ↄ̃ Yudaↄ ì fuwà, buipãleↄ ì mɛ mìsaiyãɛ, 24ãma gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sisi à ń sɛ́ↄ, Yudaↄ ń Gɛlɛkiↄ píi, Kilisi dɛnɛ́ Lua gbãa ń a ↄ̃nↄo ũ. 25Lua yã́ pↄ́ dɛnɛ́ mìsaiyã ũpi dɛ gbɛ̃nazĩna ↄ̃nↄla. Lua yã́ pↄ́ dɛnɛ́ gbãasaiyã ũpi dɛ gbɛ̃nazĩna gbãala. 26Gbɛ̃́ↄ, à gwa lá á dɛ gↄↄ pↄ́ Lua á sisi. Dãↄ kĩ́i á daside ↄ̃nↄna ũo, á daside gbãade ũo, á daside kíabui ũo. 27Lua gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dṹniaɛ mìsaide ũↄ sɛ̀, kɛ́ à wida ↄ̃nↄnaↄwaɛ. À gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dṹniaɛ gbãasaide ũↄ sɛ̀, kɛ́ à wida gbãadeↄwaɛ. 28À gbɛ̃́ pↄ́ dṹnia ń dílɛ kpɛɛ, ì sakáńgu an yã́ líↄ kuoↄ sɛ̀, kɛ́ à gbɛ̃́ pↄ́ an yã́ ìↄ kuↄ kpa kpɛɛ. 29Màa gbɛ̃e a e lí ĩ́anadã Lua aɛo. 30Ápiↄ sↄ̃, Lua tò á naa Kilisi Yesuwa, ↄ̃ à gↄ̃̀ wá ↄ̃nↄ ũ. Naa Kilisipiwa Lua tò yã́ bↄ̀wanↄ na, wá kua adoa mɛ́ à wá suabà. 31A yã́ mɛ́ tò lá a kɛ̃a láuwa, tó gbɛ̃́ ye ĩ́anadã, aà dã Dii yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\