1 Kↄlɛnideↄ 10

1Ma gbɛ̃́ↄ, má ye wá deziↄ yã́ɛ bee dↄágu. Aa tɛ̀ tɛlui ḿpii, aa bùa ísiawa ḿpii. 2Lua ń da'ilɛkɛ̀ tɛlupi guu ísiapi guu ḿpii Mↄizi ìwaↄ ũ. 3Aa Lua blɛ doũ blè ḿpii, 4aa Lua í doũ mì ḿpii, asa aa Lua gbɛsi pↄ́ lɛ́ ń tàlakpa í mìɛ. Gbɛsipiá Kilisiɛ. 5Kási an daside i ka Luaguo, ↄ̃ an gɛ gↄ̃̀ kpálɛ guwaiwaiu. 6Yã́pi dɛwɛ̃ɛ seela ũ, kɛ́ wásu yãvãi nidɛ lá aa a nidɛ̀wao. 7Ásu àↄ dɛ tã́agbagbanaↄ ũ lá an gbɛ̃eↄwao. A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ zↄ̃̀lɛ lɛ́ pↄble, aalɛ imi, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ lɛ́ kↄ̃̀ↄ'o. 8Wásu wàↄ dɛ nↄdãakpanaↄ ũ lá an gbɛ̃eↄwao. Aa kpà, ↄ̃ aa gàga gↄↄ doũ zĩ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń àaↄ̃o (23.000). 9Wásu Dii lɛ wà gwa lá an gbɛ̃eↄwao. Aa aà lɛ̀ aa gwà, ↄ̃ mlɛ̃ↄ ń soso aa gàga. 10Ásu zↄaka lá an gbɛ̃eↄwao. Aa zↄakà, ↄ̃ ga malaika ń dɛdɛ. 11Yã́pi ń lé seela ũ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá kú gↄↄ vlã́waↄnɛɛ, ↄ̃ wa kɛ̃̀ láu wá gbaa laai yã́i. 12Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ e á zɛa gbãa, aà laaika lɛ́lɛai. 13Yↄ̃ae i á leo, sema a pↄ́ pↄ́ ì gbɛ̃́pii le bàasio. Lua náai vĩ, a to wà á yↄ̃ dɛ á gbãa lɛ́ao. A á gba zɛ́ à yↄ̃a fↄ̃, í bↄu. 14A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à mikɛ̃ tã́agbagbaawa. 15Málɛ yã'oɛ́ laaideↄ ũ. À wɛ́tɛ yã́ pↄ́ málɛ oɛ́i ázĩawa à gwa. 16Imibↄ báaade pↄ́ wi sáaukpaò, tó wá a imì, wá baa ku Kilisi au guuo lé? Kàa pↄ́ wi ɛ́'ɛ, tó wá sò, wá baa ku Kilisi mɛ guuo lé? 17Lá kàa mɛ̀ndoɛ, baa ń wá dasikɛo wá mɛ̀ doũɛ, asa wá baade a baa vĩ kàa doũpi guuɛ. 18À gwa Isailiↄwa. Gbɛ̃́ pↄ́ sa'oblɛ blè bàa kú ń Lua gbagbakĩio lé? 19Má ò kpelewa ni? Málɛ o tã́a sa'oblɛá pↄe yã̀? Ge an diiↄá pↄe yã̀? 20Aawo, málɛ o pↄ́ pↄ́ wà sa'òò wa ò tã́awaɛ, i kɛ Lua no. Má ye á bàa àↄ kú ń tã́aoo. 21Á fↄ̃ Dii imibↄ í mi ń tã́a pↄ́oo. Á fↄ̃ Dii blɛ ble ń tã́a pↄ́oo. 22Ge wá ye wà Dii pↄ fɛlɛ yã̀? Wá gbãa dɛaàla yã̀? 23I mɛ yã́pii zɛ́ vĩ. Màaɛ, ãma yã́pii ài vĩo. I mɛ yã́pii zɛ́ vĩ. Màaɛ, ãma yã́pii kã́fĩa vĩo. 24Gbɛ̃e zĩa yã́ su dↄaaɛ̀o, sema a gbɛ̃́dee yã́. 25À pↄ́ pↄ́ wàlɛ yia ɛlɛu ble yãe gbɛasai á làasoo yã́i, 26asa tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ píiá Dii pↄ́ɛ. 27Tó Yesusaide á sisi blɛwa, tó à kɛ̀ɛ́ mɛ́ a gɛ, à pↄ́ pↄ́ wa kpàwá ble yãe gbɛasai á làasoo yã́i. 28Tó wà sù òɛ́ sa'oblɛɛ, ásu bleo làasoo yã́i ń gbɛ̃́ pↄ́ òɛ́ yã́o. 29Málɛ bee o ade làasoo yã́iɛ, i kɛ á pↄ́ no. Gbɛ̃pãle làasoo yã́i ↄ̃ máↄ mazĩa vĩoa? 30Tó ma pↄblè ń sáaukpaao, bↄ́yãi wa ma bɛ̃̀ɛbo pↄ́ pↄ́ ma sáaukpàpi yã́ musui? 31Yã́ pↄ́ álɛ kɛ píi, álɛ pↄblen nò, álɛ imin nò, àↄ apii kɛ Lua tↄbↄa yã́i. 32Ásu to Yudaↄ ge Gɛlɛkiↄ ge Lua gãlideↄ fu á yãkɛa yã́io. 33Màa mi kɛ. Apii guu mi wɛtã ma yã́ ká gbɛ̃́piiguɛ. Mili mazĩa maa wɛɛlɛo, sema bíla pↄ́, kɛ́ aa e bↄ yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\