1 Kↄlɛnideↄ 16:15

15Á Sefana bɛdeↄ dↄ̃, kɛ́ aa dɛ Yesude sɛ̃́iaↄ ũ Gɛlɛsi bùsuu mɛ́ aa dìlɛ wàↄ dɛ Lua gbɛ̃́ↄ dↄnlɛdeↄ ũ. Gbɛ̃́ↄ, ma wabikɛ̀wáɛ,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More