1 Kↄlɛnideↄ 6

1Tó á gbɛ̃e yã́ vĩ ń a gbɛ̃́deeo, bↄ́yãi ìli gɛ́ yã́kpalɛkɛi ń adeo Lua gbɛ̃́ↄ kĩ́io, sema luadↄ̃nsaiↄ kĩ́ii? 2Á dↄ̃ kɛ́ Lua gbɛ̃́ↄ mɛ́ aa yã́kpalɛkɛ ń dṹniaoo lé? Lá ámɛ á yã́kpalɛkɛ ń dṹniao, i ka à yã́ yↄↄnaↄ kɛkɛo lé? 3Á dↄ̃ kɛ́ wámɛ wá yã́kpalɛkɛ ń malaikaↄo lé? Wa dṹniaɛ bee pↄ́ o lↄa? 4Tó á yã́ bee taa kɛkɛa vĩ, ↄ̃ á gbɛ̃́ pↄ́ aai ka pↄe ũ á gãli guuoↄ sɛ yãkɛkɛnaↄ ũa? 5Ma bee ò widaawá yã́iɛ. Á gbɛ̃e vĩ á guu a ↄ̃nↄ kà à a gbɛ̃́ↄ yã́ kɛkɛnɛ́oa? 6Sema á gbɛ̃do a gbɛ̃́ sísi yã́kpalɛu Yesu náaikɛnsaiↄ kĩ́ia? 7Lá á yã́ vĩ ń kↄ̃o, a zã yã́wa kↄ̀ míↄmiↄ. Bↄ́yãi i we taiinaio ni? Bↄ́yãi i to wà á bleo ni? 8Ápiↄ i gbɛ̃́ taiinkɛ, i gbɛ̃ble, baa á kↄ̃tɛ̃ɛ. 9Kɛ́ gbɛ̃́ taiinkɛnaↄ gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo, á dↄ̃o lé? Ásu ázĩa sã́são, nↄdãakpanaↄ ge sa'onaↄ ge gbãsĩkɛnaↄ ge gↄ̃ɛ káaluaↄ ge gbɛ̃́ pↄ́ aaì wúlɛ ń ń gↄ̃ɛ deeoↄ 10ge kpã́iↄ ge bĩideↄ ge wɛ̃dɛnaↄ ge lɛvãideↄ ge gbɛ̃blenaↄ, an gbɛ̃e a gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo. 11Á gbɛ̃eↄ dɛ màa yãaɛ, ↄ̃ a zu'ò a gↄ̃ Lua pↄ́ ũ, a bↄ maa ń Dii Yesu Kilisi tↄ́o ń wá Lua Nisĩna gbãao. 12I mɛ á yã́pii kɛa zɛ́ vĩɛ. Ãma yãeↄ ài vĩo. I mɛ á yã́pii kɛa zɛ́ vĩɛ. Ãma ásu to yãe bakaɛ́ á níuo. 13I mɛ lↄ blɛá nↄ̀sɛ pↄ́ɛ mɛ́ nↄ̀sɛá blɛ pↄ́ɛ. Ń beeo Lua a ḿpii midɛ. Mɛá gbãsĩkɛbↄ no, Dii pↄ́ɛ, mɛ́ Dii mɛ́ mɛpi gwana ũ. 14Lua wá Dii bↄ̀ gau mɛ́ a wá bↄ gau ń a gbãao sↄ̃. 15Á dↄ̃ kɛ́ á mɛ mɛ́ Kilisi mɛguↄ ũo lé? Wa Kilisi mɛgu sɛ wà kɛ káalua mɛgu ũ yã̀? Aawo! 16Á dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ nà káaluawa gↄ̃̀aànↄ mɛdoũo lé? A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, an pla ḿpii aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa. 17Gbɛ̃́ pↄ́ nà Diiwa gↄ̃̀aànↄ nisĩna doũɛ. 18À mikɛ̃ nↄdãakpaawa. Duun pãle pↄ́ gbɛ̃́ ì kɛ píi, ì kɛ mɛ guu yã́ no. Nↄdãakpana sↄ̃ ì yã'i a mɛɛ. 19Á dↄ̃ kɛ́ á mɛ mɛ́ Nisĩna pↄ́ Lua á gbá a kú á guu kpɛ́ ũo lé? Á ázĩa vĩo, 20Lua á lú à fĩabò. A yã́ mɛ́ tò à Lua kpɛla ń á mɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\