1 Kↄlɛnideↄ 7:34

34ↄ̃ ìↄ kú ń làasoo plao. Nↄɛ pↄsɛ ge nↄɛ lɛ́so ì laaidↄ Dii yã́ↄwa, ì a mɛ ń a nisĩnao kpawà. Nↄzãe sↄ̃ ì laaidↄ dṹnia yã́ↄwa, ì lá a ka a zã́gu kɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More