1 Kↄlɛnideↄ 7:39

39Nↄɛá a zã́ pↄ́ɛ gↄↄ pↄ́ aà zã́ kú píi. Tó aà zã́ sù ã́nuatò, a zɛ́ vĩ à zãkɛ ń gↄ̃ pↄ́ a yeio, sema gↄ̃pi aàↄ dɛ Dii pↄ́ ũ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More