1 Kↄlɛnideↄ 9

1Má azĩa vĩo lé? Zĩnan ma ũo lé? Mi wɛsi wá Dii Yesulɛo lé? Ámɛ á dɛ ma zĩ gbɛ ũ naa Diiwa guuo lé? 2Baa tó má dɛ zĩna ũ gbɛ̃pãleↄnɛo, má dɛɛ́ a ũ fá. Ma naa Diiwa guu ma zĩnakɛ seelan á ũ. 3Lá mi o ma bɛ̃̀ɛbonaↄnɛn kɛ. 4Má pↄblea ń imiao zɛ́ vĩ ma zĩ guuo lé? 5Má a zɛ́ vĩ màↄ nↄ Yesude kũa gu pↄ́ málɛ gɛ́u, lá zĩna kĩniↄ ń Dii dãunaↄ ń Piɛɛowao lé? 6Wá ń Baanabao wá pla, wámɛ wá zɛ́ vĩ wà wá ↄzĩ to weoa? 7Dé mɛ́ ì sosa ble ń azĩa gwaaoi? Dé mɛ́ li'bà mɛ́ ìli a bɛ bleo ni? Dé mɛ́ ìↄ zu dã mɛ́ ìli a vĩ mio ni? 8Baa kɛ́ gbɛ̃nazĩna yãkɛaↄ má lɛ̀ɛũoɛ́, a ku màa Mↄizi ikoyã guu lↄo lé? 9Mↄizi ikoyã láu à mɛ̀, ásuli lɛsↄkpa zu pↄ́ lɛ́ pↄgbɛ̃ɛo. Zuↄ yã́i ↄ̃ Lua yã́pi òia? 10Wá yã́i à yã́pi òio lé? Ao, wá yã́i wà yã́pi kɛ̃̀i, kɛ́ sɛ̃̀wana lí sɛ̃wa ń wɛdↄa pↄ́io, mɛ́ pↄgbɛ̃na lí pↄgbɛ̃ ń wɛdↄa pↄ́io, i a baa e a guu. 11Tó wa Lua yã́ tↄ̃̀ á guu, mɛ́ wa wá baa è á guu, yãe yã̀? 12Tó dãↄ zɛ́ bee vĩwá, wa wá pↄ́ o lↄe? Wi sɛ́lɛ zɛ́ bee kĩ́io, wa yã́pii fↄ̃̀ kɛ́ wásu zɛzↄ̃ Kilisi baoɛo yã́iɛ. 13Á dↄ̃ kɛ́ Lua ua zĩkɛnaↄ lí Lua ua blɛ bleo lé? Lua gbagbakĩi sa'onaↄ lí ń baa e gbagbakĩipi guuo lé? 14Beewa Dii dìlɛ a baokpanaↄ aaↄ ble baopi kpaa yã́ musu. 15Ń beeo mi zɛ́piↄ kee sɛ́lɛo, mɛ́ mi bee o wà kɛmɛɛ yã́i no. Ga maamɛɛ dɛ beea. Gbɛ̃e a e kpa ma ĩ́andãapiɛo. 16Kilisi baokpaa dɛmɛɛ ĩ́andãa yã́ ũo, teasi mɛ́ gbadàa. Waiyoo mapi, tó málɛ baopi kpao. 17Tó mazĩa zĩ málɛ kɛ, ma wɛ́ dↄ aseaiɛ. Lá Lua mɛ́ dìlɛmɛɛ, à kũ̀ mà kɛɛ. 18Bↄ́ mɛ́ ma asea ũi? Tó ma baopi kpà ↄsãsãsai, mɛ́ mi iko pↄ́ má vĩ baopi kpaa guu blemáo, ma asean we. 19Gbɛ̃e ma vĩo, ma azĩa dìlɛ zↄ ũ gbɛ̃́piiɛ, kɛ́ mà gbɛ̃́ e dasi yã́i. 20Kɛ́ má kú ń Yudaↄ, ma gↄ̃ńwa, kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. Kɛ́ má kú ń Mↄizi ikoyãdanaↄ, ma gↄ̃ a dana ũ, baa kɛ́ a iko vĩao, kɛ́ a yãdanaↄ e ma yã́zɛ e yã́i. 21Kɛ́ má kú ń ikoyãpi dànsaiↄ, ma gↄ̃ńwa, kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. I kɛ lua'ikoyãdansain ma ũo, Kilisi mɛ́ iko vĩa. 22Kɛ́ má kú ń gbɛ̃́ busɛↄ, ma busa kɛ́ aa ma yã́zɛ e yã́i. Mi gↄ̃ pↄ́pii ũ gbɛ̃́piiɛ, baa lá à kɛ̀ píi, kɛ́ mà e ń gbɛ̃eↄ suaba. 23Yã́ pↄ́ mi kɛ píi, mi kɛ Kilisi baokpaa yã́iɛ, ma ↄ iↄ ku a guu. 24Bakpaaĩa guu, gbɛ̃́pii ì bàalɛɛ, ãma kɛ́ gbɛ̃́ mɛ̀ndo mɛ́ ì ble, á dↄ̃o lé? À bàalɛ màa sↄ̃, kɛ́ à e ble. 25Ampii aaì dɛ̃ɛka aaↄ ńzĩa kũa dↄ̃ yã́pii musu. Aaì kɛ màa fùa pↄ́ ì ↄ̃̀ↄkpa ea yã́i. Wápiↄ sↄ̃, a pↄ́ pↄ́ lí ↄ̃̀ↄkpao yã́iɛ. 26A yã́ mɛ́ tò ba pↄ́ málɛ lɛ́, má dↄ̃ pↄ́ pↄ́ málɛ yá, i kɛ málɛ dɛ̃ɛka gugiiu no. 27Mi ĩada ma mɛwa, mi iko blewà, kɛ́ ma waasokɛa dãↄnɛ gbɛa, másu bↄ pão yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\