1 Yahaya 1

1Gbɛ̃́ pↄ́ kú za asĩnizĩ wa aà yãmà, wa aà è ń wɛ́o, wa aà gwà, wa ↄkã̀wà, Yã́ wɛ̃nidepi bao wálɛ kpáɛ́. 2Wɛ̃nidepi bↄ̀ gupuau, wa aà è, aà seeladeↄn wá ũ. Wɛ̃nidepi ku yãa Mae Lua kĩ́iɛ, ↄ̃ à bↄ̀wá. Aà bao wálɛ kpáɛ́. 3Yã́ pↄ́ wá mà wá è ↄ̃ wálɛ oɛ́, kɛ́ ápiↄ á lɛ́ e àↄ doũwanↄ, asa wá lɛ́ doũ ń Mae Luaoɛ ń aà Nɛ́ Yesu Kilisipio. 4Wálɛ yã́ɛ beeↄ oɛ́ kɛ́ wá pↄna e pɛɛwáɛ. 5Bao pↄ́ wá màwà wálɛ kpáɛ́n kɛ: Luaá gupuaɛ, gusia ku aà kĩ́io, baa yↄↄ. 6Tó wa mɛ̀ wá lɛ́ doũaànↄɛ mɛ́ wá kú gusiau, ɛɛ wálɛ tó, wálɛ zĩkɛ sĩanawao. 7Tó wá kú gupuau lá Lua ku gupuauwa sↄ̃, ↄ̃ wá lɛ́ aↄ doũ, aà Nɛ́ Yesu au ì wá duuna píi wolowá. 8Tó wa mɛ̀ wá duuna vĩo, wálɛ wázĩa sãsãɛ, wá sĩana vĩo. 9Tó wa wá duunaↄ ò Luaɛ, Lua dee náai vĩ, ì yãkɛ a zɛ́wa, a wá duunapiↄ kɛ̃́wá, a yãvãi wolowá píi. 10Tó wa mɛ̀ wi duunakɛo, wa Lua dìlɛ ɛɛde ũɛ, wá aà yã́ kũao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\