1 Yahaya 2

1Ma nɛ́ↄ, málɛ yã́ bee oɛ́, kɛ́ ásu duunakɛo yã́iɛ. Ãma tó á gbɛ̃e duunakɛ̀, wá Zɛnnↄde vĩ Mae Lua kĩ́i tàaesaide Yesu Kilisi ũ. 2Ɔ̃mɛ wá duuna awakpabↄ ũ. I kɛ wá duuna ado no, dṹnia bṹu gbɛ̃́ↄ pↄ́ɛ. 3Tó wá yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa, beewa wá dↄ̃ sĩana kɛ́ wá aà dↄ̃. 4Tó gbɛ̃́ mɛ̀ á aà dↄ̃, mɛ́ a yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũao, ɛɛdeɛ, ade sĩana vĩo. 5Gbɛ̃́ pↄ́ aà yã́ kũa sↄ̃, aà yea Luazi papaa sĩanaɛ. Pↄ́ pↄ́ a to wà dↄ̃ kɛ́ wá naawàn kɛ: 6Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ á naawà, sema ade kua àↄ dɛ lá Kilisi ku yãawa. 7Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, i kɛ yã́ dafu ma a lakɛ̃̀ɛ́o, yãzi pↄ́ wa dìlɛɛ́ za káauɛ. Yã́ zipi mɛ́ Lua yã́ pↄ́ á mà ũ. 8Ń beeo yã́ pↄ́ málɛ a lákɛ̃ɛ́ dafu lↄɛ, wì a sĩana e aàpi ń ápiↄwa, asa gusia lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ gupua sĩande lɛ́ bii sa. 9Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ á kú gupuau, mɛ́ a za a gbɛ̃́deegu, ade ku gusiauɛ e tia. 10Gbɛ̃́ pↄ́ ye a gbɛ̃́deezi ku gupuau, aà yãe lí tó gbɛ̃e fuo. 11Gbɛ̃́ pↄ́ za a gbɛ̃́deegu ku gusiauɛ, a bɛ gusiau, a dↄ̃ gu pↄ́ álɛ gɛ́uo, kɛ́ gusiapi aà vĩ̀akũ̀ yã́i. 12Ma nɛ́ↄ, má láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ á duuna kɛ̃̀wá aà tↄ́ yã́ musu yã́i. 13Maeↄ, ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ á gbɛ̃́ pↄ́ kú za asĩnizĩpi dↄ̃. Ɛ̀waasoↄ, ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ a zĩblè Setãuwa. 14Ma nɛ́ↄ, ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ á Mae Lua dↄ̃. Maeↄ, ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ á gbɛ̃́ pↄ́ kú za asĩnizĩ dↄ̃. Ɛ̀waasoↄ, ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ kɛ́ á gbãa mɛ́ á Lua yã́ kũa, ↄ̃ a zĩblè Setãuwa. 15Ásu àↄ ye dṹniazio, ge pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. Tó gbɛ̃́ ye dṹniazi, a ye Mae Luazio. 16Asa yã́ pↄ́ kú dṹnia guu píi, dↄ́ɛ'ĩi ń wɛtonlaao ń àizɛɛ ĩ́andãao, i bↄ Mae Lua kĩ́io, à bↄ̀ dṹnia kĩ́iɛ. 17Dṹnia lɛ́ gɛ̃ ń a pↄ́ pↄ́ wì a nidɛↄ, ãma luapↄeãkɛna aↄ ku gↄↄpiiɛ. 18Ma nɛ́ↄ, gↄↄ gbɛzã wá kuwà. Lá á mà Kilisi ibɛɛ lɛ́ mↄ́, aà ibɛɛↄ dasikũ̀ sa. Beewa wá dↄ̃ kɛ́ wá kú gↄↄ gbɛzãwa. 19Gbɛ̃́piↄá wá gbɛ̃́ↄ no, a yã́i aa bↄ̀lɛ wá guu. Tó wá gbɛ̃́ↄnɛ yãa dↄ̃ aa kúwanↄ. Aa kɛ̃̀wá kɛ́ wà e dↄ̃ an gbɛ̃e dɛ wá gbɛ̃́ ũo yã́iɛ. 20Ápiↄ sↄ̃, Lua Nisĩna dìɛ́, ↄ̃ a sĩana dↄ̃̀ ápii. 21Ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́, kɛ́ a sĩana dↄ̃̀ yã́iɛ, i kɛ á dↄ̃o no. Á dↄ̃ kɛ́ ɛɛe lí bↄ sĩana guuo. 22Dé mɛ́ dɛ ɛɛde ũi? Gbɛ̃́ pↄ́ gì Yesu Mɛsiikɛiɛ. Gbɛ̃́ beeá Kilisi ibɛɛɛ, à gì Mae Luazi ń aà Nɛ́oɛ. 23Gbɛ̃́ pↄ́ gì Lua Nɛ́zi gì Mae Luazi lↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń Lua Nɛ́o zɛ̀ ń Mae Luao lↄ. 24Àↄ yã́ pↄ́ á mà za káau kũa. Tó á yã́ pↄ́ á mà za káaupi kũa, áↄ naa Lua Nɛ́wa ń aà Maeo. 25Pↄ́ pↄ́ Kilisi a lɛgbɛ̃̀wɛ̃ɛ mɛ́ wɛ̃ni láasai ũ. 26Ma láɛ bee kɛ̃̀ɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á sãsãↄ yã́ musuɛ. 27Ápiↄ sↄ̃, Nisĩna pↄ́ á è Kilisiwa kú á guu. Á bàa kú ń gbɛ̃e yãdadaaɛ́oo, asa aà Nisĩna lɛ́ yã́pii dadaɛ́, mɛ́ a sĩana vĩ, ɛɛ ku aà guuo. Lá àlɛ dadaɛ́, àↄ naa Kilisiwa màa. 28Tiasa ma nɛ́ↄ, àↄ naawà àↄ gɛ́, kɛ́ gↄↄ pↄ́ à mↄ̀, wá sↄ̃ iↄ dilɛa. Wá gɛɛ a gↄ̃ kpá wá wɛ́i aà mↄgↄↄo. 29Lá á dↄ̃ a maa, àↄ dↄ̃ kɛ́ yãmaakɛna píiá aà nɛ́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\