1 Yahaya 3

1À gwa lá Mae Lua yewázi zↄ̃ↄ, kɛ́ ì wá sísi a nɛ́ↄ, mɛ́ wá a ũ sↄ̃! Dṹnia wá dↄ̃o, kɛ́ i aà dↄ̃o yã́i. 2Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, Lua nɛ́ↄn wá ũ tia, mɛ́ lá wáↄ dɛ i bↄ gupuau yãao. Wá dↄ̃ kɛ́ gↄↄ pↄ́ à mↄ̀, wáↄ dɛ láaàwa, asa wá wɛsiaàlɛ, wí aà e lá a dɛ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ́ dↄaàzi màa, aàↄ ku gbãsĩsai lá Kilisi ku gbãsĩsaiwa. 4Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ bↄ̀ Lua yã́ kpɛɛ, asa duunaá bↄa Lua ikoyã kpɛɛ. 5Á dↄ̃ kɛ́ Kilisi mↄ̀ duunawoloa yã́iɛ, mɛ́ a duuna vĩo. 6Gbɛ̃́ pↄ́ naawà líↄ tɛ duunawao. Duunkɛnae i aà eo, a aà dↄ̃o. 7Ma nɛ́ↄ, ásu to gbɛ̃e á sã́são, yãmaakɛna mɛ́ maa lá Kilisi maawa. 8Gbɛ̃́ pↄ́ ì duunakɛá Ibiisi gbɛ̃́, asa Ibiisi duunakɛ̀ za asĩnizĩɛ. Ibiisi yã́ↄ midɛa yã́i Lua Nɛ́ mↄ̀i. 9Gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà ì líↄ tɛ duunawao, asa Lua kɛkɛá kú aà guuɛ. A fↄ̃ líↄ tɛ duunawao, kɛ́ Lua aà ì yã́i. 10Lá wá Lua nɛ́ↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń Ibiisi nɛ́ↄn kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ lí yãmaakɛo ge gbɛ̃́ pↄ́ ye a gbɛ̃́deezio, adeá Lua nɛ́ no. 11Yã́ pↄ́ á mà za káaun kɛ: Wàↄ yekↄ̃i. 12Ásu àↄ dɛ lán Kainuwao. A dɛ Setãu pↄ́ ũɛ, ↄ̃ à a dãuna dɛ̀. Bↄ́yãi à aà dɛ̀ii? Kɛ́ aà yãkɛa vãi mɛ́ aà dãuna pↄ́ maa yã́iɛ. 13Ma gbɛ̃́ↄ, tó dṹnia zaágu, ásu to à bↄ á saɛo. 14Wá dↄ̃ wa bↄ gau wa gɛ̃ wɛ̃ni guu, kɛ́ wá ye wá Yesude deeↄzi yã́i. Gbɛ̃́ pↄ́ ye gbɛ̃́io, adeá gɛɛ e tia. 15Gbɛ̃́ pↄ́ za a gbɛ̃́deeguá gbɛ̃dɛnaɛ. Á dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃dɛnae líↄ wɛ̃ni láasai vĩo. 16Yã́ɛ bee mɛ́ a to wà dↄ̃ lá yeakↄ̃i dɛ. Kilisi azĩa kpà wá yã́i. Wápiↄ sↄ̃, sema wà wázĩa kpá wá Yesude deeↄ yã́i màa. 17Tó gbɛ̃́ dɛ pↄde ũ, mɛ́ a è a gbɛ̃́dee lɛ́ wɛ̃nakɛ, tó i wɛ̃nadↄ̃ɛ̀o, a ye gbɛ̃́i lá Lua yeiwae? 18Ma nɛ́ↄ, wásu wàↄ yekↄ̃i ń lɛ́òo. Wàↄ yekↄ̃i sĩana ń yãkɛao. 19Beewa wá dↄ̃ kɛ́ sĩana gbɛ̃́ↄn wá ũ, màa wá sↄ̃ aↄ daa doũ Lua aɛ. 20Tó yãe sù lɛ́ wá sↄ̃ vĩ sↄ̃, wá dↄ̃ kɛ́ Lua zↄ̃ↄ dɛ wá làasooa, a yã́pii dↄ̃. 21Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, tó wá làasoo lɛ́ wá dayãuo, wá sↄ̃ aↄ dilɛa Lua aɛɛ, 22wí pↄ́ pↄ́ wá gbɛ̀awà e, kɛ́ wá yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa mɛ́ wi yã́ pↄ́ ì kaaàgu kɛ yã́i. 23Yã́ pↄ́ a dìlɛwɛ̃ɛn kɛ: Wà aà Nɛ́ Yesu Kilisi náaikɛ, wíↄ yekↄ̃i lá a dìlɛwɛ̃ɛwa. 24Gbɛ̃́ pↄ́ yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa naawà, mɛ́ Luapi ku ade guu. Wá dↄ̃ kɛ́ a kú wá guu aà Nisĩna pↄ́ a kpàwá yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\