1 Yahaya 4

1Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásu gbɛ̃́ pↄ́ aa mɛ̀ wa Lua Nisĩna vĩↄ yã́ sí ḿpiio. À ń tàasika à gwa tó nisĩna pↄ́ aa vĩ bↄ̀ Lua kĩ́iɛ, asa ãnabi ɛgɛnaↄ dasikũ̀ dṹniau. 2Yã́ pↄ́ a to à fↄ̃ dↄ̃ tó Lua Nisĩna aa vĩn kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ Yesu Kilisi mↄ̀ gbɛ̃nazĩna ũ, nisĩna pↄ́ a vĩ bↄ̀ Lua kĩ́iɛ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ Yesu dↄ̃ màao, nisĩna pↄ́ a vĩ i bↄ Lua kĩ́io. Kilisi ibɛɛ pↄ́ á mà àlɛ mↄ́n we. A ku dṹnia guu kↄ̀. 4Ma nɛ́ↄ, Lua gbɛ̃́ↄn á ũ, a zĩblè ãnabi ɛgɛnapiↄwa, asa Lua Nisĩna pↄ́ kú á guu zↄ̃ↄ dɛ nisĩna pↄ́ kú dṹnia guula. 5Dṹnia gbɛ̃́ↄn ń ũ. Bee yã́i aaì dṹnia yã'o, ↄ̃ dṹnia gbɛ̃́ↄ ì ń yãma. 6Lua gbɛ̃́ↄn wá ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua dↄ̃ ì wá yãma, gbɛ̃́ pↄ́ dɛ Lua pↄ́ ũo lí wá yãmao. Beewa ↄ̃ wá Nisĩn sĩande dↄ̃kↄ̃ɛ ń nisĩn ɛgɛnao. 7Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, wàↄ yekↄ̃i, asa yeakↄ̃i ì bↄ Lua kĩ́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ye gbɛ̃́i mɛ́ Lua nɛ́ ũ, a Lua dↄ̃. 8Gbɛ̃́ pↄ́ líↄ ye gbɛ̃́io Lua dↄ̃o, asa Lua ìↄ yeńziɛ. 9Lá Lua yeawázi bↄ̀ gupuaun kɛ: À a Nɛ́ mɛ̀ndona zĩ̀ dṹnia guu, kɛ́ wà wɛ̃ni e ń aà gbãaoɛ. 10Aà yeawázipin kɛ: I kɛ wámɛ wá ye Luazio, Lua mɛ́ yewázi, ↄ̃ à a Nɛ́ zĩ̀ wá duuna awakpabↄ ũ. 11Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá Lua yewázi màa, sema wàↄ yekↄ̃i sↄ̃. 12Gbɛ̃e i wɛsi Lualɛ yãao, ãma tó wá yekↄ̃i, Lua kú wá guu, mɛ́ aà yeawázipi papaa wá guu. 13Wá dↄ̃ kɛ́ wá naawà mɛ́ a kú wá guu, kɛ́ à a Nisĩna kpàwá yã́i. 14Wá è, a seeladeↄn wá ũ, Mae Lua a Nɛ́ zĩ̀ dṹnia Suabana ũɛ. 15Gbɛ̃́ pↄ́ ò Yesuá Lua Nɛ́ɛ, Lua ku aà guu, mɛ́ ade ku Lua guu. 16Wá dↄ̃̀ kɛ́ Lua yewázi mɛ́ wá a náai vĩ. Lua ìↄ yewázi. Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ye gbɛ̃́i naa Luawa, mɛ́ Lua naawà. 17Lá Lua yeawázi pɛɛwán kɛ: Wá sↄ̃ aↄ dilɛa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩɛ. Asa lá Kilisi dɛ, wápiↄ sↄ̃, màa wá dɛ dṹniaɛ bee guu. 18Gbɛ̃e lí vĩakɛ gbɛ̃́ pↄ́ yeaziɛo. Tó Lua yewázi wásawasa, wáↄ vĩakɛ aà yã́ musuo, asa wì vĩakɛ gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ e a ĩadamáɛ. Vĩade líↄ dↄ̃ Lua yewázi wásawasao. 19Wápiↄ, wiↄ ye gbɛ̃́i, kɛ́ Lua dↄ̀aa yewázi yã́i. 20Tó gbɛ̃́ mɛ̀ á ye Luazi, mɛ́ a za a gbɛ̃́deegu, ɛɛdeɛ. Asa gbɛ̃́ pↄ́ ye a gbɛ̃́dee pↄ́ ì ezio, a fↄ̃ àↄ ye Lua pↄ́ i eozio. 21Yã́ pↄ́ a dìlɛwɛ̃ɛn kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ ye Luazi, sema aàↄ ye a gbɛ̃́deezi sↄ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\