1 Yahaya 5

1Gbɛ̃́ pↄ́ Yesu náai vĩ Mɛsii ũ, Lua mɛ́ ade ì. Gbɛ̃́ pↄ́ ye dei ye nɛ́iɛ lↄ. 2Tó wá ye Luazi mɛ́ wá yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa, beewa wá dↄ̃ kɛ́ wá ye Lua nɛ́ↄzi. 3Asa yea Luazi mɛ́ yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa ũ. Yã́ pↄ́ a dìlɛpiↄ zĩ'ũ sↄ̃o, 4asa gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà ì ì zĩble dṹniawaɛ. Wá luanaaikɛa mɛ́ ì to wà zĩble dṹniawa. 5Dé mɛ́ ì zĩble dṹniawai? Gbɛ̃́ pↄ́ sì Yesuá Lua Nɛ́ɛ bàasio. 6Yesu Kilisipi mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ à da'ilɛkɛ̀, aà au bↄ̀lɛ ũ. I kɛ da'ilɛɛ adoo, à da'ilɛkɛ̀, aà au bↄ̀lɛ lↄ. Lua Nisĩna mɛ́ aà seelade ũ, asa ↄ̃mɛ sĩande ũ. 7Seelaↄ ku àaↄ̃ɛ: 8Lua Nisĩna ń ípio ń aupio, mɛ́ an àaↄ̃ píi an yã́ doũɛ. 9Lá wi gbɛ̃nazĩna seeladekɛ sí, Lua seeladekɛ dɛ beea, asa Lua yã́pi ò a Nɛ́ yã́ musuɛ. 10Gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nɛ́ náai vĩ seelapi vĩ a sↄ̃ guu. Gbɛ̃́ pↄ́ i Lua yã́ sío, ade Luapi dìlɛ ɛɛde ũɛ, asa i yã́ pↄ́ Lua ò a Nɛ́ musu sío. 11Yã́ pↄ́ a òn kɛ: Lua wá gbá wɛ̃ni láasai, mɛ́ wɛ̃nipi ku aà Nɛ́ kĩ́iɛ. 12Gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nɛ́ vĩ wɛ̃ni láasai vĩ. Gbɛ̃́ pↄ́ Nɛ́pi vĩo wɛ̃nipi vĩo. 13Ma yã́ beeↄ òɛ́, á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ Lua Nɛ́ náaikɛↄ, kɛ́ àↄ dↄ̃ á wɛ̃ni láasai vĩ. 14Lá wá sↄ̃ ìↄ dilɛa Lua aɛn kɛ: Tó wa pↄ́ wabikɛ̀wà lá a yeiwa, ì wá yãmaɛ. 15Lá wá dↄ̃ ì wá wabikɛa ma, wá dↄ̃ kɛ́ wa pↄ́ pↄ́ wa a wabikɛ̀wà è kↄ̀. 16Tó gbɛ̃́ a gbɛ̃́dee è, àlɛ duuna pↄ́ lí ń kaalɛo kɛ, aà wabikɛɛ̀, Lua i aà gba wɛ̃ni. Duuna pↄ́ lí ń kaalɛo má ò. Duuna pↄ́ ì ń kaalɛ kú, i kɛ bee má ò aà a wabikɛo. 17Yãvãikɛa píiá duunaɛ, ãma duuna pↄ́ lí ń kaalɛo ku. 18Wá dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà ì líↄ tɛ duunawao, asa Lua Nɛ́ ì aà dↄ̃́a, Setãu lí fↄ̃ ↄkã̀wào. 19Wá dↄ̃ Lua gbɛ̃́ↄn wá ũ, mɛ́ dṹnia bṹu kú Setãu ↄzĩɛ. 20Wá dↄ̃ kɛ́ Lua Nɛ́ mↄ̀, ↄ̃ à wá wɛ́ kɛ̃̀, kɛ́ wà e Sĩande dↄ̃. Wá kú Sĩandepi guu ń aà Nɛ́ Yesu Kilisio. Ɔ̃mɛ Lua sĩandepi ũ. Ɔ̃mɛ wɛ̃ni láasai ũ. 21Ma nɛ́ↄ, à laaika dii ɛgɛnaↄzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\