1 Kíaↄ 10

1Kɛ́ Seba bùsu nↄɛ kía Salomↄↄ bao mà Dii tↄbↄa yã́ musu, ↄ̃ à mↄ̀ aà lɛ́i à gwa ń yã́ zĩ'ũ laawào. 2Kɛ́ à kà Yelusalɛũ ń a ìwaↄ dasidasi ń pↄ́ gĩnanaↄ ń vua sà zↄ̃ↄo ń gbɛ̀ bɛɛɛde pↄ́ yiongoↄ sɛaↄ, ↄ̃ à gɛ̀ Salomↄↄ kĩ́i, à yã́ pↄ́ kú a nↄ̀sɛ guu faai bòaànↄ píi. 3Ɔ̃ Salomↄↄ yã́ pↄ́ a làwaↄ bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀ píi. A kee bↄↄlɛ i aà fuo. 4Kɛ́ nↄɛpi Salomↄↄ ↄ̃nↄyã mà píi, mɛ́ à kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ è 5ń blɛ pↄ́ ì bleo ń aà ìwaↄ gweao ń aà bɛ zĩkɛnaↄ kuao ń ń pↄkasaↄ ń aà vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ ń sa pↄ́ a ò Dii kpɛ́uↄ, yã́pi dìwà, ↄ̃ aà lɛ́ gↄ̃̀ ɛlɛa. 6Ɔ̃ a ò kíɛ: N yãkɛaↄ ń n ↄ̃nↄ bao pↄ́ má mà za ma bùsuuoá sĩanaɛ. 7Mi yã́piↄ sio e ma gɛ kaò la, ↄ̃ ma wɛsìɛ sa. Wi omɛɛ píio fá! N ↄ̃nↄ ń n àizɛɛↄ dɛ lá ma a baomàa. 8Minadeↄn n gbɛ̃́ↄ ũ ń n ìwa pↄ́ aaìↄ kunnↄ gↄↄpii, aaì swãdↄ n ↄ̃nↄyãiↄ! 9Wà Dii n Lua sáaukpa, asa n yã́ kàaàguɛ, ↄ̃ à n kpa Isailiↄ kpalau. Dii yea Isailiↄzi gↄↄpii yã́ mɛ́ tò à n kpa kía ũ, kɛ́ ǹyↄ̃ yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a zɛ́wa yã́i. 10Ɔ̃ nↄɛpi kí gbà vua tↄnu síiↄ̃ ń pↄ́ gĩnanaↄ dasidasi maamaa ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ. Pↄ́ gĩnana pↄ́ à kí Salomↄↄ gbàpiↄ zↄ̃ↄ, gbɛ̃e i mↄoɛ̀ à kà màa lↄo. 11Hilaũ gó'ilɛna pↄ́ sù ń Ofiio ń vuaoↄ sù ń lí bɛɛɛdeↄ maamaaɛ ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ lↄ. 12Ɔ̃ kí Dii kpɛ́ ń azĩa kpɛ́o pↄ́ↄ kɛ̀ò, à mↄↄnaↄ ń kúuↄ kɛ̀ò lɛ̀sinaↄnɛ lↄ. Wi mↄ́ ń lípi buio à kà màa lↄo, wi wɛsiɛ màa lↄo e ń a gbão. 13Pↄ́ pↄ́ Seba bùsu nↄɛ kía yei píi, a gbɛ̀a kí Salomↄↄwaɛ, ↄ̃ à aà gbà, gba pↄ́ a dàɛ̀ sↄũsↄũↄ bàasi. Ɔ̃ à ɛ̀a tà a bùsuu ń a ìwaↄ. 14Vua pↄ́ Salomↄↄ ì e wɛ̃ ń wɛ̃o ì ka tↄnu bao ń àaↄ̃o, 15falu pↄ́ tagɛnaↄ ń laatanaↄ ń Laalubu kíaↄ ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ì bↄɛ̀ bàasi. 16À sɛ̀ngbao zↄ̃ↄↄ kɛ̀ ń vua pↄ́ wa gbɛ̃̀gbɛ̃o mɛ̀n ↄ̀aa do, an baade gbia kà kiloo àaↄ̃'aaↄ̃ ń kĩnio. 17À sɛ̀ngbao nɛ́naↄ kɛ̀ò lↄ, an baade gbia ye kai kiloo plapla. À sɛ̀ngbaopiↄ kàlɛ kpɛ́ pↄ́ wì mɛ Libã Líkpɛuɛ. 18Kí kiblekila zↄ̃ↄ kɛ̀ ń wesa swaao, ↄ̃ à vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kùlɛwà. 19Kìlapi dɛdɛkĩi vĩ, a gbápɛpɛkĩi soolo. A kpɛnakĩi musu dɛ mↄ̀ↄↄ golasai. A gã̀sĩdikĩiↄ vĩ, nↄ̀ↄmusu pↄ́ wa kɛ̀ↄ zɛzɛ gã̀sĩdikĩipiↄ saɛ. 20Nↄ̀ↄmusu kɛapiↄ zɛzɛ gbápɛpɛkĩipiↄwa plapla ↄplaai ń zɛɛio, apii kɛ̀ kuɛpla. Wi kìlapi taa kɛ bùsueu yãao. 21Kí Salomↄↄ imibↄↄá vuaɛ píi. Kpɛ́ pↄ́ wì mɛ Libã Líkpɛ pↄ́ↄ píiá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ. Ãnusu pↄe ku weo, asa wìli ã́nusu dilɛ pↄe ũ Salomↄↄ gↄↄo. 22Kí ísia gó'ilɛnaↄ ìↄ daa ísiaa ń Hilaũ góↄ. Wɛ̃̀ àaↄ̃ ń wɛ̃̀ àaↄ̃o ↄ̃ aaìↄ su ń vuao ń ã́nusuo ń wesa swaao ń gbaũↄ ń bã bui maaↄ. 23Kí Salomↄↄ àizɛɛ ń aà ↄ̃nↄo zↄ̃ↄ dɛ dṹnia kíaↄ pↄ́la píi. 24Gbɛ̃́pii lɛ́ zɛwɛɛlɛ à wɛsi Salomↄↄlɛ, aai swã́sɛ aà ↄ̃nↄyã pↄ́ Lua dàɛ̀ aà sↄ̃uzi. 25Wɛ̃ ń wɛ̃o wìↄ mↄɛ̀, baade ń a gbao: Ãnusu pↄ́ↄ, vua pↄ́ↄ, ulaↄ, gↄ̃kɛbↄↄ, pↄ́ gĩnanaↄ, sↄ̃́ↄ ń a baonaↄ. 26Salomↄↄ zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃́ↄ kã̀aa, aà sↄ̃́gopiↄ ↄ̀aa soplaɛ (1.400), aà sↄ̃́ↄ sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000). Wì aà sↄ̃́piↄ gwa aà sↄ̃́go wɛ̃́lɛↄ guuɛ ń aà bɛ Yelusalɛũo. 27Kí tò ã́nusu di Yelusalɛũ lán gbɛwa, mɛ́ sɛdɛ lí pↄ́ wà kpɛdↄ̀ò dasi lán bɛ̀lɛliwa sɛ̃u. 28Salomↄↄ sↄ̃́piↄ bↄ̀ Egipi ń Silisi bùsuoɛ. Kí laatanaↄ mɛ́ ì gɛ́ lúlui we. 29Aaì sↄ̃́goↄ lúlu Egipi ã́nusu kiloo soplaplaɛ, sↄ̃́ↄ sↄ̃ kiloo plapla taa, ↄ̃ ì ɛa sↄ̃́piↄ yía Iti kíaↄ ń Siliↄ kíaↄwa lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\