1 Kíaↄ 11

1Kí Salomↄↄ yè buipãle nↄɛↄzi dasi. Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛ bàasi, ↄ̃ à Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Ɛdↄũↄ ń Sidↄ̃deↄ ń Itiↄ nàaa nↄ ũ. 2Dii ò Isailiↄnɛ aasu buipiↄ sɛo, asa aa ń sã́sãɛ, aaiↄ sa'o ń tã́aↄwa. Ń beeo Salomↄↄ nàmá kɛ́ a yeńzi yã́i. 3À kíabuiↄ sɛ̀ nↄ ũ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo, mɛ́ a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ vĩ lↄ ↄ̀aa do ń basↄoo. Ɔ̃ aà nↄpiↄ aà sã̀sã. 4Kɛ́ à zikũ̀, aà naↄ tò à tɛ̀ tã́aↄzi, i a sↄ̃ kpa Dii a Luawa míↄmiↄ lá a mae Davidiwao. 5À tɛ̀ Sidↄ̃deↄ dii Asetaatizi ń Amↄniↄ dii Mↄlↄku pↄ́ Lua ye a gĩyãioo. 6À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, i tɛaàzi ń nↄ̀sɛmɛndoo lá a mae Davidiwao. 7Ɔ̃ à gɛ̀ gulɛsĩ bò sĩ̀sĩ pↄ́ kú Yelusalɛũ gukpɛ oi musu Mↄabuↄ dii vãi Kɛmↄsi pↄ́ Lua ye a gĩyãioɛ ń Amↄniↄ dii vãi Mↄlↄkuo. 8Màa a kɛ̀ a buipãle nↄↄnɛ píi, ↄ̃ aa tulaletikàtɛa ń diiↄnɛ aa sa'òmá. 9Ɔ̃ Dii Isailiↄ Lua pↄ pà Salomↄↄzi, kɛ́ à bↄ̀ a kpɛ, aà sↄ̃ kuwa lↄo yã́i, asa Dii bↄ̀ mↄ̀wà yãa gɛ̃n plaɛ. 10Baa kɛ́ Dii òɛ̀ asu tɛ dii pãleↄzio, i yã́ pↄ́ Dii dìlɛɛpi mao. 11Ɔ̃ Dii òɛ̀: Lá màa ń sɛ̀, ni zɛ ń ma bàakuannↄ yã́ pↄ́ má dìlɛnɛoo, má n bↄ kíakɛuɛ, mí n zↄ̀blenae dilɛ n gbɛu. 12Ãma n mae Davidi yã́i má kɛ n gↄↄo, n nɛ́ ↄ̃ má kɛɛ̀. 13Ń beeo má aà bↄ kíakɛu míↄmiↄo. Bui lɛɛ do ↄ̃ má tó n nɛ́piɛ ma zↄ̀blena Davidi ń Yelusalɛũ pↄ́ má sɛ̀ ma pↄ́ ũo yã́i. 14Ɔ̃ Dii tò Ɛdↄũ gbɛ̃́ Adada pↄ́ dɛ kíabui ũ íbɛlɛsɛ̀ ń Salomↄↄo. 15Gↄↄ pↄ́ Davidi lɛ́ zĩka ń Ɛdↄũↄ yãa, aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana Yoabu mɛ́ gɛ̀ Isailiↄ gɛↄ vĩ̀, ↄ̃ àlɛ Ɛdↄũ bùsu gↄ̃ɛↄ dɛdɛ we píi. 16Aàpi ń a gbɛ̃́ↄ ku we e mↄ soolo e aa gɛ̀ Ɛdↄũↄ bùsu gↄ̃ɛpiↄ dɛ̀dɛò píi. 17Ɔ̃ Adada bàalɛ̀ lɛ́ tá Egipi ń a mae ìwaeↄ. Gↄↄ bee sↄ̃ Adadaá ɛ̀waasonaɛ. 18Aa bↄ̀ Madiã aa gɛ̀ Palana, ↄ̃ aa Palana gbɛ̃eↄ sɛ̀ gɛ̀ńnↄ Egipi kí Falaↄ̃ↄ kĩ́i. Falaↄ̃ↄ kpɛ́ kpàwà ń blɛo ń tↄↄlɛo. 19Adada yã́ kà Falaↄ̃ↄgu maamaaɛ, ↄ̃ à a na Tapɛnɛsi dãuna kpàwà nↄ ũ. 20Ɔ̃ Tapɛnɛsi dãunapi nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, wì mɛ Genuba, ↄ̃ Tapɛnɛsi nɛ́pi gwà Falaↄ̃ↄ ua ń Falaↄ̃ↄ nɛ́ↄ sãnu. 21Gↄↄ pↄ́ Adada ku Egipi, a mà Davidi gà mɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana Yoabu gà lↄ. Ɔ̃ a ò Falaↄ̃ↄɛ à mɛ̀: Ma gba zɛ́ mà ta ma bùsuu. 22Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ aà là à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ lɛ́ kɛ̃́sãma ma kĩ́i, ↄ̃ n gbasa ń ye ta n bùsuui? A wèwà à mɛ̀: Pↄe lɛ́ kɛ̃́sãao, ma gba zɛ́ lé! 23Lua tò Ɛliada nɛ́ Lɛzↄ̃ fɛ̀lɛ ń Salomↄↄo lↄ. À bàalɛ̀ a dii Zoba kí Adadɛzɛɛɛ yãaɛ. 24Kɛ́ Davidi Adadɛzɛɛↄ dɛ̀dɛ, Lɛzↄ̃ gbɛ̃́ↄ kã̀aaazi gbãamↄnɛdeↄ gãli ũ, à gↄ̃̀ ń dↄaana ũ. Aa gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Damasi, ↄ̃ à gↄ̃̀ a kía ũ. 25Aàpi sↄ̃ Isailiↄ ibɛɛɛ e Salomↄↄ wɛ̃ni lɛ́u, yãkele pↄ́ Adada fɛ̀lɛò bàasi. À kpalablè Sili bùsuu, a ye Isailiↄ gĩyãio. 26Nɛba nɛ́ Yeloboaũ, Ɛflaiũ bui pↄ́ bↄ̀ Zeledaá Salomↄↄ ìwaↄ doɛ, ↄ̃ à bↄ̀ Salomↄↄpi kpɛ. Aà daá gyaaɛ, aà tↄ́n Zelua. 27Lá à bↄ̀ kí kpɛ taan kɛ: Salomↄↄ bùsu kàka ɛ pↄ́ wì mɛ Milou, ↄ̃ à a mae Davidi wɛ̃́lɛ bĩ́i bò a pɛ̀ɛ. 28Yeloboaũá gↄ̃sa laaideɛ. Kɛ́ Salomↄↄ è ɛ̀waasopi ãia vĩ, ↄ̃ à aà dìlɛ zĩ gbãa pↄ́ Yosɛfu buiↄ lɛ́ kɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 29Zĩbeezĩ Yeloboaũpi bↄ̀ Yelusalɛũ, ↄ̃ à kpàaũ ń ãnabi Ahia, Silo gbɛ̃́o zɛ́u, a ula dafu daa. Aa ku sɛ̃u we ńtɛ̃ɛ. 30Ɔ̃ Ahia a ula dafupi ga kɛ̃̀, a pàapaa kuɛpla. 31Ɔ̃ a ò Yeloboaũɛ aà a paaapi sɛ́lɛ mɛ̀n kwi. Ɔ̃ Dii yã'òɛ̀ à mɛ̀: Ma Dii Isailiↄ Lua má Salomↄↄ bↄ kíakɛuɛ, mí Isaili bui lɛɛ kwiↄ kpama. 32Mí bui lɛɛ do toɛ̀ ma zↄ̀blena Davidi ń Yelusalɛũo yã́i, asa wɛ̃́lɛpi má sɛ̀ Isaili buiↄ wɛ̃́lɛↄ guu. 33Má kɛɛ̀ màa, kɛ́ à ma vũaa à gɛ̀ lɛ́ Sidↄ̃deↄ dii Asetaati ń Mↄabuↄ dii Kɛmↄsio ń Amↄniↄ dii Mↄlↄkuo sisi yã́iɛ. I tɛmazio, i yã́ pↄ́ maamɛɛ kɛo, i ma ↄtondↄkĩi gwao, a ma ikoyãↄ kũa lá a mae Davidiwao. 34Ń beeo má aà bↄ kpalau fĩ́afĩao, asa má tò à gↄ̃̀ kía ũ e a wɛ̃ni lɛ́u ma zↄ̀blena Davidi yã́iɛ, asa kɛ́ ma Davidi sɛ̀, a yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũaɛ, mɛ́ à ma ↄtondↄkĩi gwà. 35Má Salomↄↄ nɛ́ bↄ kpalau saɛ, mí Isaili bui lɛɛ kwiↄ kpama. 36Isaili bui lɛɛ do ↄ̃ má tó aà nɛ́piɛ, kɛ́ ma zↄ̀blena Davidi filia àↄ dↄ ma aɛ gↄↄpii Yelusalɛũ, wɛ̃́lɛ pↄ́ má dìlɛ ma tↄ́ àↄ kuwàu. 37Mpi sↄ̃, ma n sɛ Isailiↄ kía ũɛ. Ǹyↄ̃ kible lá à n pↄ gbàwa. 38Tó ńlɛ yã́ pↄ́ má dìlɛnɛ kɛ píi, tó ń tɛ́mazi, ńlɛ yã́ pↄ́ maamɛɛ kɛ, tó ńlɛ ma ↄtondↄkĩi gwa mɛ́ ń ma yãdilɛaↄ kũa lán ma zↄ̀blena Davidiwa, máↄ kunnↄɛ, míↄ n buiↄ kpa Isailiↄ kpalau gↄↄpii, lá ma Davidi buiↄ kpàuwa. 39Má ↄtↄ̃ↄlɛ Davidi buiↄwa yã́ pↄ́ kɛ̀pi yã́iɛ, ãma i kɛ gↄↄpii no. 40Salomↄↄ zɛwɛ̀ɛlɛ à Yeloboaũ dɛ, ↄ̃ à fɛ̀lɛ tilɛ̀ à tà Egipi kí Sisaki kĩ́i, ↄ̃ a ku we e Salomↄↄ gɛ̀ gàò. 41Salomↄↄ yã́ kĩniↄ ń ↄ̃nↄ pↄ́ a vĩↄ píi ku aàzĩapi yãkɛaↄ láu. 42Salomↄↄpi dɛ Isaili bui píi kía ũ Yelusalɛũ wɛ̃̀ blaɛ. 43Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ aà mae Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Lↄbↄaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\