1 Kíaↄ 12

1Lↄbↄaũ gɛ̀ Sikɛũ, asa wekĩi Isaili bui píi gɛ̀u aà kpái kpalau. 2Kɛ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ a baomà, ↄ̃ à bↄ̀ Egipi à sù, asa wekĩi a kuu za gↄↄ pↄ́ à tilɛ̀ Salomↄↄɛ. 3Ɔ̃ Isaili pↄ́ kãaaapiↄ aà sìsi, ↄ̃ aa gɛ̀ yã'ò Lↄbↄaũɛ sãnu aa mɛ̀: 4N mae zĩ gbãa dàwɛ̃ɛ pãsĩpãsĩɛ. Mpi sↄ̃, zĩ gbãa ń aso gbia pↄ́ a dìwɛ̃ɛpio lao, wí misiilɛnɛ. 5Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: À tá gĩa e gↄↄ àaↄ̃, í ɛa mↄ́. Ɔ̃ aa tà. 6Kí Lↄbↄaũ yã́pi kpàlɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ aa dɛ a mae Salomↄↄ ìwa ũↄ gɛ̃zĩ à mɛ̀: Yã́ kpele á è a maa mà a zã́ sí gbɛ̃́piↄwai? 7Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Tó n misìilɛnɛ́ gbã, mɛ́ n yãmaa zãsìmá, aaↄ dɛ n zↄ̀blenaↄ ũ gↄↄpiiɛ. 8Ɔ̃ Lↄbↄaũ gì gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ lɛdama mai, à gɛ̀ yã́pi kpàlɛ a ìwa ɛ̀waaso pↄ́ aa nɛblè sãnuↄ gɛ̃zĩ. 9À ń lá à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ aa òmɛɛ mà zĩ gbãa pↄ́ ma mae dànɛ́ laonɛ́piↄ, yã́ kpele á è a maa wà a zã́ símái? 10Ɔ̃ ɛ̀waasopiↄ wèwà aa mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ aa ònɛ n mae aso gbia dìnɛ́, laonɛ́piↄ, onɛ́ n ↄnɛnzãna gèele dɛ n mae gbↄ̃ua. 11N mae aso gbia dìnɛ́, mpi sↄ̃ ńyↄ̃ asopi kã́fĩnɛ́ɛ. N mae ń wɛtã̀ ń flãoɛ, kási flàala lɛde ńyↄ̃ ń wɛtãò. 12A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ Yeloboaũ ń Isailiↄ ɛ̀a mↄ̀ Lↄbↄaũ lè ḿpii, lá a ònɛ́ à mɛ̀ aa ɛa mↄ gↄↄ àaↄ̃ gbɛapiwa. 13Ɔ̃ kí gì gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛdama mai, à yãpãsĩ ònɛ́. 14A ònɛ́ lá ɛ̀waasoↄ lɛdàwawa à mɛ̀: Aso gbia ma mae dìɛ́, mapi sↄ̃ má asopi kã́fĩɛ́ɛ. Flã ↄ̃ ma mae á wɛtã̀ò, mapi sↄ̃, flàala lɛde ↄ̃ má á wɛtãò. 15Beewa kí i Isailiↄ yãmao, asa yã́pi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, kɛ́ yã́ pↄ́ a dà ãnabi Ahia, Silo gbɛ̃́ɛ a ò Nɛba nɛ́ Yeloboaũɛ e kɛ yã́i. 16Kɛ́ Isailiↄ è kí gì ń yãmai, aa òɛ̀: Wá bàa kú ń Davidioo, wá lɛ́ kú Yɛse nɛ́ yã́uo. Isailiↄ, á baade tá a bɛ! Davidi bui, laaidↄ nzĩa bɛwa! Ɔ̃ Isailipiↄ tà ń bɛ. 17Isaili pↄ́ kú Yuda wɛ̃́lɛ guuↄ ↄ̃ Lↄbↄaũ gↄ̃̀ ń kía ũ ńtɛ̃ɛ. 18Kí Lↄbↄaũ a zↄↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Adonilaũ zĩ̀ Isailiↄwa, ↄ̃ aa aà pàpa ń gbɛo wà aà dɛ̀. Ɔ̃ kí Lↄbↄaũ fɛ̀lɛ ń wãao, à sì a sↄ̃́go guu, à bàalɛ̀ Yelusalɛũ. 19Beewa Isailiↄ gì Davidi buiↄzi e ń a gbão. 20Kɛ́ Isailiↄ mà píi Yeloboaũ sù, ↄ̃ aa aà sìsi kↄ̃kãaa guu, ↄ̃ aa aà kpà Isailiↄ kía ũ. Isaili buie i zɛ ń Davidi buiↄo, sema Yuda buiↄ bàasio. 21Kɛ́ Lↄbↄaũ kà Yelusalɛũ, à Yudaↄ kã̀aa píi ń Bɛ̃yãmɛɛ buieↄ. Zĩgↄ̃piↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do baosaiɛ (180.000). Ɔ̃ aalɛ gɛ́ zĩkai ń Isailiↄ, kɛ́ aa e Salomↄↄ nɛ́ Lↄbↄaũ kpa kpalapiu lↄ. 22Ɔ̃ Lua yã'ò Lua gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Semaiaɛ à mɛ̀: 23O Yudaↄ kí Salomↄↄ nɛ́ Lↄbↄaũɛ ń Yudaↄ píi ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ, 24ma Dii ma mɛ̀, ásu gɛ́ zĩkai ń á gbɛ̃́ Isailiↄo. Á baade tá a bɛ, asa yã́ pↄ́ kɛ̀pi bↄ̀ ma kĩ́iɛ. Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ Dii ònɛ́ mà aa tà. 25Yeloboaũ Sikɛũ pↄ́ kú Ɛflaiũ bùsu sĩ̀sĩdeu bĩ́i bò, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛu. Za we ↄ̃ à gɛ̀ Pɛnuɛli kɛ̀kɛ a kàlɛ. 26Ɔ̃ à làasookɛ̀ à mɛ̀: Wa ɛa Davidi bɛ gbɛ̃́ kpá kpalauɛ. 27Tó Isailiↄ lɛ́ gɛ́ sa'oi Dii kpɛ́u Yelusalɛũ, aa ɛa zɛ ń ń dii Yudaↄ kí Lↄbↄaũoɛ, aai ma dɛ, aai zɛaànↄ. 28Kɛ́ kí yã́pi gwà, ↄ̃ à vua gáaena pì mɛ̀n pla, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ↄnɛ: Isailiↄ, á gɛa Yelusalɛũ kɛ̀ zài. Á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ Egipin kɛ! 29Ɔ̃ à ado dìlɛ Bɛtɛli, ado sↄ̃ Dã. 30Ɔ̃ yã́pi duuna ìnɛ́, aaì gɛ́ kúlɛi adoɛ Bɛtɛli, ado sↄ̃ za Dã. 31Yeloboaũ kpɛdↄ̀ zupiↄnɛ gulɛsĩↄwa, ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ Levii bui ũoↄ dìlɛ sa'onaↄ ũ. 32Ɔ̃ à mↄ swaaↄ̃de gↄↄ gɛ̃ode dìlɛ dikpɛ ũ lán Yudaↄ pↄ́wa sↄ̃, ↄ̃ à sa'ò sa'okĩi pↄ́ kú Bɛtɛlipiwa. À sa'ò gáae pↄ́ a pìpiↄwa, ↄ̃ à sa'onaↄ dìlɛ we aaↄ gulɛsĩpiↄ gbagba. 33Ɔ̃ à sa'ò sa'okĩi pↄ́ á kɛ̀ Bɛtɛlipiwa mↄ swaaↄ̃de gↄↄ gɛ̃odezĩ. À gↄↄpi dìlɛ azĩa pↄeãwa dikpɛ ũ Isailiↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\