1 Kíaↄ 13

1Lua gbɛ̃e bↄ̀ Yuda bùsuu à mↄ̀ Bɛtɛli lá Dii dàɛwa, gↄↄ pↄ́ Yeloboaũ zɛa sa'okĩipi saɛ, a súɛlɛ lɛ́ fɛlɛ. 2Ɔ̃ à àsi'ò sa'okĩipi musu à mɛ̀: Sa'okĩi, sa'okĩi, Dii mɛ̀ wa nɛ'i Davidi bɛ, wi tↄ́kpaɛ̀ Yosia. Aàpi mɛ́ a sa'oma ń gulɛsĩ sa'ona pↄ́ lɛ́ zĩkɛ laↄ, i sa'onapiↄ wáↄ kpasama. 3Wegↄ̃ↄ Lua gbɛ̃́pi yã́pi kɛa seela ònɛ́ à mɛ̀: Seela pↄ́ Dii òn kɛ: Sa'okĩipi a paaɛ, a túfu i kↄ́lɛ. 4Kɛ́ kí Yeloboaũ àsi pↄ́ Lua gbɛ̃́pi ò Bɛtɛli sa'okĩipi musu mà, ↄ̃ à ↄdↄ̀wà za sa'okĩi we à mɛ̀: À aà kṹ! Ɔ̃ ↄ pↄ́ a dↄ̀wàpi imì, i fↄ̃ kòo lↄo. 5Ɔ̃ sa'okĩipi pàa a túfu kↄ̀lɛ lá Dii dà Lua gbɛ̃́piɛ a òwa. 6Ɔ̃ kí ò Lua gbɛ̃́piɛ: Awakpamɛɛ Dii n Luaɛ. Wabikɛwàmɛɛ ma ↄ e su a gbɛu. Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi awakpàɛ̀ Diiɛ, ↄ̃ aà ↄ sù a gbɛu lán yãawa. 7Ɔ̃ kí ò Lua gbɛ̃́piɛ: Mↄ wà gɛ́ ma bɛ wà pↄble, mí gbadanɛ. 8Ɔ̃ a ò kípiɛ: Baa tó n n àizɛɛ guo kpàa, má gɛ́nnↄo. Má pↄble mà imi guɛ beeuo, 9asa Dii òmɛɛ à mɛ̀ másu pↄble lao, másu imi lao, mɛ́ másu tá ń zɛ́ pↄ́ ma mↄooo. 10Ɔ̃ à zɛ́ pãle sɛ̀, i zɛ́ pↄ́ à mↄ̀ò Bɛtɛli sɛ lↄo. 11Ãnabi zie ku Bɛtɛli we. Kɛ́ aà nɛ́ↄ sù, aa yã́ pↄ́ Lua gbɛ̃́pi kɛ̀ we zĩbeezĩ dàu aa sìu ń maeɛ ń yã́ pↄ́ a ò kíɛo píi. 12Ɔ̃ an mae ń lá à mɛ̀: Zɛ́ kpele a sɛ̀i? Ɔ̃ aà nɛ́ↄ zɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Yuda bùsuupi sɛ̀ òɛ̀. 13Ɔ̃ a ònɛ́: À káoyemɛɛ zàa'ĩnaɛ. Ɔ̃ aa yèɛ̀ aa aà dìkpɛ. 14Kɛ́ à pɛ̀lɛ Lua gbɛ̃́pizi, ↄ̃ à aà lè zↄ̃lɛa gbɛ̃́nɛli gbáu. Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Lua gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Yuda bùsuun n ũa? A wèwà à mɛ̀: Mámɛ! 15Ɔ̃ ãnabi zipi òɛ̀: Mↄ wà gɛ́ ma bɛ, ní pↄble. 16A wèwà à mɛ̀: Má fↄ̃ ɛa tannↄo. Má fↄ̃ pↄble mà iminnↄ guɛ beeuo, 17asa Dii òmɛɛ à mɛ̀, másu pↄble ge mà imi lao, mɛ́ másu tá ń zɛ́ pↄ́ ma mↄooo. 18Ɔ̃ ãnabi zipi òɛ̀: Ãnabin ma ũ lánwa. Malaikae mɛ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀ mà pɛ́lɛnzi mà sunnↄ ma bɛ, kɛ́ ǹ pↄble, ní imi. À mↄ lè ɛɛ ãnabipi lɛ́ tó. 19Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi ɛ̀a gɛ̀aànↄ, à pↄblè aà bɛ, à imì. 20Gↄↄ pↄ́ aa zↄ̃lɛ pↄbleai, Dii yã'ò ãnabi zi pↄ́ sùaànↄpiɛ, 21ↄ̃ à wiidↄ̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Yuda bùsuupiwa à mɛ̀: Dii n Lua mɛ̀, lá n gi a yãmai, ni yã́ pↄ́ á ònɛ mao, 22n ɛa n mↄ n pↄblè, n imì gu pↄ́ á ònɛ ńsu bleuo, ńsu miuopi, wa n vĩ n deziↄ mia'ɛuo. 23Aà pↄblea ń aà imiao gbɛa, ãnabi pↄ́ sùaànↄpi káoyèɛ̀ zàa'ĩanaɛ. 24Kɛ́ à dàzɛu, ↄ̃ à kpàaũ ń nↄ̀ↄmusuo, nↄ̀ↄmusupi aà dɛ̀. Aà gɛ gↄ̃̀ dilɛa zɛ́u, ↄ̃ zàa'ĩna ń nↄ̀ↄmusuo gↄ̃̀ sĩ aà gɛpizi. 25Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄ aà gɛ è wúlɛa zɛ́u we ń nↄ̀ↄmusu pↄ́ zɛio, ↄ̃ aa gɛ̀ a baokpà wɛ̃́lɛ pↄ́ ãnabi zipi kuu. 26Kɛ́ ãnabi pↄ́ sùaànↄpi a baomà, à mɛ̀: Lua gbɛ̃́ pↄ́ gì Dii yãmain we. Ɔ̃ Dii aà kpà nↄ̀ↄmusuwa, à aà ɛ̀'ɛ a dɛ̀ lá Dii òɛ̀wa. 27Ɔ̃ a ò a nɛ́ↄnɛ: À káoyemɛɛ zàa'ĩnaɛ. Ɔ̃ aa yèɛ̀. 28À dàzɛu, ↄ̃ à gɛ̀ à aà gɛ lè wúlɛa zɛ́u. Zàa'ĩna ń nↄ̀ↄmusuo aa sĩaàzi. Nↄ̀ↄmusupi i gɛpi soo, mɛ́ i zàa'ĩnapi ɛ́'ɛ sↄ̃o. 29Ɔ̃ ãnabipi Lua gbɛ̃́pi gɛ sɛ dì zàa'ĩnaɛ à sùò a bɛ wɛ̃́lɛu, kɛ́ à aà gaa ↄ́ↄlↄ, i aà vĩ. 30Ɔ̃ à aà vĩ̀ azĩa mia'ɛu, à ↄ́ↄlↄ̀ à mɛ̀: Waiyoo ma gbɛ̃́! 31Kɛ́ à aà vĩ̀ màa, a ò a nɛ́ↄnɛ: Tó ma ga, à ma vĩ mia'ɛ pↄ́ ma Lua gbɛ̃́pi vĩ̀upiu, í wá gɛ kpakↄ̃i. 32Asa àsi pↄ́ Dii dàɛ̀ a ò Bɛtɛli sa'okĩi musu ń tã́akpɛ pↄ́ kú Samali bùsu wɛ̃́lɛ gulɛsĩuↄ a kɛ sĩanaɛ. 33Yã́pi gbɛa Yeloboaũ i a yãvãikɛa too, baa se à ɛ̀a Isaili bui píi dìlɛ gulɛsĩ sa'onaↄ ũ lↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa ye gↄ̃ gulɛsĩ sa'onaↄ ũ ↄ̃ à ń kpá a ũ. 34Duuna pↄ́ tò wà Yeloboaũ buiↄ tↄ̀lↄzↄ̃̀ aa mìdɛ dṹniaun we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\