1 Kíaↄ 16

1Dii yã'ò Anani nɛ́ Yehuɛ, ↄ̃ à àsi'ò Baasaɛ à mɛ̀: 2Ma n sɛ luutɛ̃u, ma n dilɛ ma gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ, ↄ̃ n zɛ ń Yeloboaũ yãkɛao, n ma gbɛ̃́ Isailiↄ dà duunau, ↄ̃ an duunapiↄ ma pↄ fɛ̀lɛ. 3Mpi ń n buiↄ, má á dɛ̃ↄnzↄ̃ saɛ. Má kɛ n uaɛ lá má kɛ̀ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ uaɛwaɛ. 4Gbɛ̃ↄ n gbɛ̃́ pↄ́ aa gaga wɛ̃́lɛuↄ só, bãↄ i n gbɛ̃́ pↄ́ aa gaga sɛ̃uↄ ble. 5Baasa yã́ kĩniↄ ń aà nɛgↄ̃nkɛyãↄ ku Isaili kíaↄ ladau. 6Kɛ́ Baasa gà, wà aà vĩ̀ Tiiza, ↄ̃ aà nɛ́ Ela zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 7Dii yã́pi dà ãnabi Yehu, Anani nɛ́ɛ, ↄ̃ a ò Baasaɛ ń a buiↄ vãi pↄ́ a kɛ̀ à Dii pↄ fɛ̀lɛoɛ̀ lá Yeloboaũ buiↄ kɛ̀wa yã́i ń Yeloboaũ bui pↄ́ à ń mìdɛↄ yã́o lↄ. 8Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ baasↄo ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ Baasa nɛ́ Ela gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ Tiiza wɛ̃̀ plaɛ. 9Aà ìwaↄ do Zimli mɛ́ aà zĩkasↄ̃goↄ lɛɛ do gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ lè aa lɛkpàaĩaàzi. Kɛ́ vɛ̃ɛ lɛ́ Ela dɛ a bɛ ziia Aaza kpɛ́u Tiiza, 10ↄ̃ Zimli gɛ̃̀ à aà dɛ̀ Asa kpalablea wɛ̃̀ baasↄo ń plaode guu, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 11Kɛ́ à zↄ̃̀lɛ kpalau a làa, ↄ̃ à Baasa buiↄ dɛ̀dɛ píi, i gↄ̃ɛe to aà daɛↄ ge aà gbɛ̃naↄ guuo. 12À Baasa buipiↄ mìdɛ píiɛ, lá Dii dà ãnabi Yehuɛ a òwa. 13Baasa ń a nɛ́ Elao Dii Isailiↄ Lua pↄ fɛ̀lɛɛ̀ duuna pↄ́ aa kɛ̀ tã́aↄ yã́ musu, mɛ́ kɛ́ aa ɛ̀a Isailiↄ dà a kɛau yã́i. 14Ela yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau. 15Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ baasↄo ń plaode guu ↄ̃ Zimli zↄ̃̀lɛ kpalau Tiiza gↄↄ sopla. Gↄↄ bee Isaili zĩgↄ̃ↄ bòo ku Filitɛ̃ wɛ̃́lɛ Gibetↄ̃ saɛ. 16Kɛ́ zĩgↄ̃piↄ mà Zimli lɛkpàaĩ ń gbɛ̃́ↄ kízi à aà dɛ̀, ↄ̃ aa ń dↄaana Ɔmɛli dìlɛ Isailiↄ kía ũ ń bòou wegↄ̃ↄ. 17Ɔ̃ Ɔmɛli ń Isaili zĩgↄ̃ↄ kɛ̃̀ Gibetↄ̃wa, aa gɛ̀ koezↄ̃̀ Tiizai. 18Kɛ́ Zimli è aa a wɛ̃́lɛ sìwa, ↄ̃ à dɛ̀dɛ sì a bɛ kpɛdiakↄ̃au musu, à tɛsↄ̃̀wà, ↄ̃ tɛ́pi kũ̀wà. À gà 19duuna pↄ́ a kɛ̀ yã́iɛ. À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, à zɛ̀ ń Yeloboaũ yãkɛaoɛ. À duunakɛ̀ mɛ́ à ɛ̀a Isailiↄ dà a kɛau. 20Zimli yã́ kĩniↄ ń lɛ́ pↄ́ a kpàaĩńnↄ Elazio ku Isaili kíaↄ ladau. 21Isailiↄ kↄ̃ kpaalɛ̀ lɛɛ pla. An gbɛ̃́ kĩniↄ ye Gina nɛ́ Tibeni kpá kía ũ, gbɛ̃́ kĩniↄ sↄ̃ Ɔmɛli. 22Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa zɛ̀ ń Ɔmɛlioↄ gbãa dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa zɛ̀ ń Gina nɛ́ Tibenioↄla, ↄ̃ wà Tibenipi dɛ̀, Ɔmɛli mɛ́ kpalablè. 23Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ baakwi ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ Ɔmɛli gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau wɛ̃̀ kuɛplaɛ. À ku Tiiza wɛ̃̀ sooloɛ, 24ↄ̃ à Samali sĩ̀sĩ lù Sɛmɛɛwa ń ã́nusuo kiloo bàaↄ̃kwi, ↄ̃ à wɛ̃́lɛ kàlɛwa, à tↄkpàɛ̀ Samali, kɛ́ Sɛmɛɛ mɛ́ sĩ̀sĩpi vĩ yãa yã́i. 25Ɔmɛli yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, à duunakɛ̀ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aaɛↄla píi. 26À zɛ̀ ń Nɛba nɛ́ Yeloboaũ yãkɛao píiɛ. À Dii Isailiↄ Lua pↄ fɛ̀lɛɛ̀ ń duuna pↄ́ a kɛ̀ tã́aↄ yã́ musu, à ɛ̀a Isailiↄ dà a kɛauo. 27Ɔmɛli yã́ kĩniↄ ń a nɛgↄ̃nkɛyãↄ ku Isaili kíaↄ ladau. 28Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ Samali, ↄ̃ aà nɛ́ Ahabu zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 29Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ bla plasaide guu ↄ̃ Ɔmɛli nɛ́ Ahabu gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali wɛ̃̀ bao ń plaoɛ. 30À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aaɛↄla píi. 31Zɛa ń Nɛba nɛ́ Yeloboaũ duunakɛao i kɛɛ̀ yãe ũo, ↄ̃ à Sidↄ̃deↄ kí Ɛbaali nɛnↄɛ Zezabɛli sɛ̀ nↄ ũ, ↄ̃ à nà zↄblea Baaliɛwa, ìↄ aà sisi. 32À kpɛdↄ̀ Baalipiɛ Samali, ↄ̃ à aà gbagbakĩi pɛ̀lɛ kpɛ́piu. 33À Asetaatili pɛ̀lɛu lↄ, à ɛ̀a Dii Isailiↄ Lua pↄ fɛ̀lɛɛ̀ dɛ Isaili kía pↄ́ dↄ̀aaɛↄla píi. 34Ahabupi gↄↄ ↄ̃ Bɛtɛli gbɛ̃́ Hiɛli Yeliko kɛ̀kɛ kàlɛ. Kɛ́ à a bĩ́i ɛ̃ kpàlɛ, ↄ̃ aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Abilaũ gà. Kɛ́ à a bↄlɛ gbaↄ pɛ̀lɛ, ↄ̃ aà nɛ́ gbɛzãna Segubu gà, lá Dii dà Nuni nɛ́ Yozueeɛ a òwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\