1 Kíaↄ 17

1Tisɛbɛ gbɛ̃́ Ɛlia bↄ̀ a bɛ Galada bùsuu, à gɛ̀ Ahabu lè à mɛ̀: Ń Dii Isailiↄ Lua pↄ́ málɛ zↄbleɛ̀ kuao, sɛa za wɛ̃a fíi a kpao, lou a mao. Sema gↄↄ pↄ́ má ò bàasio. 2Ɔ̃ Dii yã'ò Ɛliapiɛ à mɛ̀: 3Fɛlɛ gɛ́ gukpɛ oi, ní ulɛ Kɛliti swa'ɛu Yuudɛ̃ baale, 4níↄ swapi í mi. Má dìlɛ gbagbaaↄnɛ aaↄ n gwa we. 5Ɔ̃ à gɛ kɛ̀ lá Dii òɛwa, a ku Kɛliti swa'ɛu Yuudɛ̃ baale. 6Gbagbaaↄ ìↄ mↄɛ̀ ń pɛ̃ɛo ń nↄ̀ↄo kↄↄ ń oosio, ↄ̃ ìↄ swapi í mi. 7Gↄↄpla gbɛa swapi í bà, kɛ́ lou lɛ́ ma bùsupiuo yã́i. 8Ɔ̃ Dii yã'òɛ̀ à mɛ̀: 9Fɛlɛ gɛ́ Salɛpa, Sidↄ̃ saɛ, níↄ ku we. Má dìlɛ gyaa taasideeɛ aàↄ n gwa we. 10Ɔ̃ à fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ Salɛpa. Kɛ́ à kà wɛ̃́lɛpi lɛ́i, à gyaae lè, àlɛ yàawɛ we. Ɔ̃ Ɛlia lɛzù gyaapizi à mɛ̀: Gɛ ǹ mↄmɛɛ ń ío, baa yↄↄ, mà mi. 11Kɛ́ àlɛ gɛ́ dã́i, Ɛlia ɛ̀a lɛzùaàzi à mɛ̀: Ní mↄmɛɛ ń pɛ̃ɛ miↄnao lↄ. 12Ɔ̃ nↄɛpi òɛ̀: Ń Dii n Lua kuao, baa kàa má vĩo, sema pↄ́wɛnti ↄkũ do pɛ̃na guu ń nísi yↄↄnao tùu guu bàasio. A yàa málɛ wɛ kɛ, mí tá bɛ mà blɛkɛò wà ble ń ma nɛ́o, wíↄ ga dã́. 13Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo. Gɛ ǹ kɛ lá ń òwa, ãma kàa kɛò yↄↄnnↄ ǹ mↄomɛɛ gĩa, ní gbasa ǹ n pↄ́ kɛ, á ń n nɛ́o. 14Asa Dii Isailiↄ Lua mɛ̀ pↄ́wɛnti a láa pɛ̃na guuo, mɛ́ nísi a láa tùupiuo e gↄↄ pↄ́ a to lou ma bùsu la gɛ kaò. 15Gyaapi gɛ kɛ̀ lá Ɛlia òɛwa, ↄ̃ aalɛ pↄble màa e gↄↄ ũma, aàpi ń a bɛdeↄ ń Ɛliao. 16Pↄ́wɛnti i láa pɛ̃napiuo, mɛ́ nísi i láa tùupiuo, lá Dii dà Ɛliaɛ a òwa. 17Bee gbɛa nↄɛ uabelepi nɛ́pi lɛ́ gyãkɛ. Kɛ́ gyãpi gbãakũ̀ maamaa, ↄ̃ nɛ́pi gà. 18Ɔ̃ nↄɛpi ò Ɛliaɛ: Lua gbɛ̃́, bↄ́ mɛ́ wá daaa, ↄ̃ n mↄ ma bɛi? N mↄ ma duuna dↄi Luagu, kɛ́ aà ma nɛ́ dɛ yã́i yã̀? 19Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Ǹ n nɛ́pi kpaa. Ɔ̃ à nɛ́pi sì nↄɛpi ↄzĩ, à dɛ̀dɛò kpɛdiakↄ̃a kpɛa pↄ́ à pìlau. À aà wùlɛ a liiwa we, 20ↄ̃ à wiilɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Dii ma Lua, ḿmɛ ń tò gyaa pↄ́ ma pila aà bɛ nɛ́ gà, n pↄsia kpàaàzia? 21Ɔ̃ à kùa kã́ màma nɛgↄ̃ɛnapiwa gɛ̃n àaↄ̃, à wiilɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Dii ma Lua, to aà wɛ̃ni ɛa su aà mɛu. 22Dii Ɛlia wiilɛa mà, ↄ̃ wɛ̃ni ɛ̀a sù nɛ́pi mɛu, à vù. 23Kɛ́ Ɛlia nɛgↄ̃ɛnapi sɛ̀ à pìlaò, à gɛ̃̀ò kpɛ́u, ↄ̃ à aà kpà aà dawa à mɛ̀: Gwa, n nɛ́ bɛ̃́ɛ! 24Ɔ̃ nↄɛpi ò Ɛliaɛ: Má dↄ̃ sa kɛ́ Lua gbɛ̃́n n ũ. Dii yã́ pↄ́ bↄ̀ n lɛ́uá sĩanaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\