1 Kíaↄ 18

1Ɛlia gↄↄplakɛ̀ we. A wɛ̃̀ àaↄ̃de guu ↄ̃ Dii yã'òɛ̀ à mɛ̀: Gɛ ǹ nzĩa ↄlↄ Ahabuɛ, mí tó lou ma aà bùsuu. 2Ɔ̃ Ɛlia fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ azĩa ↄlↄi Ahabuɛ. Nↄana sↄ̃ à pãsĩkũ̀ Samali, 3ↄ̃ Ahabu a bɛ ziia Obadia sìsi. Obadiapi sↄ̃ ì misiilɛ Diiɛ maamaaɛ. 4Gↄↄ pↄ́ Zezabɛli lɛ́ Dii ãnabiↄ dɛdɛ, Obadia ń sɛ́lɛ gbɛ̃ↄn basↄo, à ń úlɛ gbɛ̀'ɛↄ guu gbɛ̃ↄn blakwikwi, ↄ̃ à ń gwá ń blɛo ń ío. 5Ɔ̃ Ahabu ò Obadiapiɛ: Wà bùsu kɛɛlɛ wà gɛ́ nibↄnaↄ ń swa'ɛↄu píi. Wìliↄ dↄ̃o tó wá sɛ̃ e wà wá sↄ̃́ↄ ń wá sↄ̃baonaↄ gwaò. 6Ɔ̃ aa bùsu kpaalɛ̀kↄ̃ɛ, an baade a zɛ́ sɛ̀. 7Kɛ́ Obadia kpàaũ ń Ɛliao zɛ́u, à aà dↄ̃̀, ↄ̃ à wùlɛ a gbɛɛu à mɛ̀: Ma dii Ɛlia, ḿmɛnn wea? 8Ɛlia wèwà à mɛ̀: Mámɛ! Gɛ ǹ o n diiɛ ma su. 9Ɔ̃ Obadia mɛ̀: Tàae kpele má kɛ̀, ↄ̃ ńlɛ mapi n zↄ̀blena na Ahabuɛ a ↄzĩ aà ma dɛi? 10Ń Dii n Lua kuao buie ge bùsue ku kɛ́ ma dii gì gbɛ̃́ↄ zĩuimá n wɛɛlɛio. Tó wà mɛ̀ ń kú weo, ì to aa mɛ wa sì ń pↄeoɛ. 11Ɔ̃ ńlɛ omɛɛ sa mà gɛ o ma dii Ahabuɛ n sua? 12Tó ma gɛ̃zɛa, máↄ dↄ̃ gu pↄ́ Dii Nisĩna a n sɛ taunnↄo. Tó ma gɛ má ò Ahabuɛ, mɛ́ i n eo, a ma dɛɛ. Mapi n zↄ̀blena sↄ̃ ma misìilɛ Diiɛ za ma ɛ̀waasogↄↄɛ. 13Ma dii Ɛlia, kɛ́ Zezabɛli lɛ́ Dii ãnabiↄ dɛdɛ, ni yã́ pↄ́ má kɛ̀ mao lé? Mámɛ ma ń gbɛ̃eↄ sɛ̀lɛ gbɛ̃ↄn basↄo, ma ń úlɛ gbɛ̀'ɛↄ guu gbɛ̃ↄn blakwikwi, ma ń gwá ń blɛo ń ío. 14Ɔ̃ ńlɛ omɛɛ sa mà gɛ o ma dii Ahabuɛ n sua? A ma dɛɛ. 15Ɔ̃ Ɛlia mɛ̀: Ń Dii Zĩgↄ̃de pↄ́ málɛ zↄbleɛ̀ kuao má gɛ́ aà ma e gbãɛ. 16Ɔ̃ Obadia gɛ̀ dà Ahabulɛ, à yã́pi òɛ̀, ↄ̃ Ahabu gɛ̀ dai Ɛlialɛ. 17Kɛ́ Ahabu Ɛlia è, a òɛ̀: Isaili bùsudɛna, ḿmɛnn wea? 18Ɔ̃ Ɛlia mɛ̀: I kɛ mámɛ ma Isaili bùsu dɛ̀o, mpi ń n mae bɛdeↄ ámɛ á dɛ̀, asa a pãkpà Dii yãdilɛaↄi, á tɛ́ Baaliziɛ. 19Isailiↄ sísi píi sa aa kãaamazi Kaamɛli gbɛ musu sãnu ń Baali tã́ade gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń blakwiↄ ń Asetaati tã́ade gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla pↄ́ aaì pↄble ń Zezabɛlioↄ. 20Ahabu Isailiↄ sìsi píi, ↄ̃ à tã́adepiↄ kã̀aa Kaamɛli gbɛ musu. 21Ɔ̃ Ɛlia sↄ̃̀ Isailiↄzi à ń lá à mɛ̀: Áↄ yã́ kũa ↄkpɛai e bↄɛ ni? Tó Dii mɛ́ Lua ũ, à tɛaàzi. Tó Baaliɛ sↄ̃, à tɛaàzi. Aai yãe zã́ síwào, 22ↄ̃ Ɛlia ònɛ́: Dii ãnabiↄ guu mámɛ ma gↄ̃ mado. Baali tã́adeↄ sↄ̃ aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń blakwioɛ. 23À zuswana kpáwá mɛ̀n pla, tã́adepiↄ i a mɛ̀ndo sɛ aa zↄ̃ɛzↄ̃ɛ aa ka yàaa, aasu tɛ́ dauo. Mapi sↄ̃ má ado kɛkɛ, mí ká yàaa, má tɛ́ dau sↄ̃o. 24Ampiↄ aa Baali sísi, mapi sↄ̃ má Dii sísi. An gbɛ̃́ pↄ́ yãmà à tɛsↄ̃̀wà ↄ̃mɛ Lua ũ. Ɔ̃ gbɛ̃́pii mɛ̀: A maaɛ! 25Ɔ̃ Ɛlia ò tã́adepiↄnɛ: À zuswana mɛ̀ndo sɛ kɛkɛ káau, asa ámɛ á dasi. À á dii sísi, kási ásu tɛ́ dauo. 26Ɔ̃ aa zuswana pↄ́ wa kpàmá sì aa kɛ̀kɛ, ↄ̃ aalɛ Baali sisi za kↄↄ e ĩatɛ̃ gɛ̀ kàò minanguo. Aalɛ ↄ̃wã, aalɛ lia sa'okĩi pↄ́ aa bòi, aalɛ mɛ: Baali, yãmawáe! Ń beeo aai yãe mao, i yãmamáo. 27Kɛ́ ĩatɛ̃ kà minanguo, ↄ̃ Ɛlia lɛ́ ń láanikɛ à mɛ̀: À wiilɛ gbãa, ↄ̃mɛ diie ũo lò? Aà làasoo tà saalon nò, á dↄ̃a? À gɛ̀ bĩ́ikpɛkɛi yã̀? À gɛ̀ wɛ̃́lɛu yã̀? Àlɛ i'oɛ, ↄ̃ álɛ aà vua? 28Ɔ̃ aalɛ wiilɛ ń lↄↄ gbãtɛ̃o, aalɛ ńzĩa lili ń fɛ̃ndao ń sↄ̃nao lá aaì kɛwa, e au lɛ́ bàalɛ ń mɛwa. 29Kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̀ aua pilai, ↄ̃ aalɛ yãyaaabↄlɛ e sa oosi ogↄↄ gɛ̀ kàò. Ń beeo i yãe zã́ símáo, i yãmamáo, i swã́sɛńzio. 30Ɔ̃ Ɛlia ò bílaɛ: À sↄ̃mazi! Kɛ́ aa sↄ̃̀aàzi ḿpii, ↄ̃ à Dii gbagbakĩi pↄ́ wa gbòo kɛ̀kɛ lɛ́ bo. 31À gbɛ sɛ̀sɛ mɛ̀n kuɛpla Yakↄbu buiↄ dasilɛu. Yakↄbupi Dii yã'òɛ̀ yãa à mɛ̀, wàli oɛ̀ sa Isaili. 32Kɛ́ à Dii gbagbakĩipi bò, ↄ̃ à ɛyↄ̃ lìai. Ɛpi kà à í sí litili gɛ̃o. 33À yàakà sa'okĩipia, à zupi zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ a kà yàapia 34à mɛ̀: À ítↄ lo síiↄ̃, í ka sa'obↄpiwa ń yàapio. Kɛ́ aa tↄ̀, ↄ̃ à mɛ̀: À ɛa tↄ lↄ. Kɛ́ aa tↄ̀, ↄ̃ à mɛ̀: À ɛa tↄ à kɛ gɛ̃n àaↄ̃. Ɔ̃ aa tↄ̀ e gɛ̃n àaↄ̃. 35Ípi bàalɛ̀ lìa sa'okĩipizi e ɛpi pà. 36Sa oosi ogↄↄ ↄ̃ ãnabi Ɛlia sↄ̃̀i à mɛ̀: Dii, Ablahaũ ń Izaakio ń Isailio Lua, to wà dↄ̃ gbã kɛ́ ḿmɛnn Isailiↄ Lua, mɛ́ n zↄ̀blenan ma ũ, málɛ yã́ɛ bee kɛ, kɛ́ ḿmɛ ń òmɛɛ yã́i. 37Yã́ maa Dii! Yã́ maa, kɛ́ gbɛ̃́ɛ beeↄ e dↄ̃ kɛ́ n Dii ḿmɛnn Lua, mɛ́ ńlɛ ń nↄ̀sɛ lilɛnɛ́, kɛ́ aa ɛa sumaɛ. 38Ɔ̃ Dii tɛ́ sù sa'obↄ ń yàao ń gbɛↄ ń bùsuopiwa, aa tɛkũ̀, ↄ̃ í pↄ́ kú ɛupi bà. 39Kɛ́ gbɛ̃́ↄ è, aa wùlɛ ń gbɛɛu aa mɛ̀: Dii mɛ́ Lua ũ! Dii mɛ́ Lua ũ! 40Ɔ̃ Ɛlia ònɛ́: À Baali tã́adeↄ kṹkũ, an gbɛ̃e su piliwáo. Kɛ́ aa ń kũkũ, ↄ̃ Ɛlia gɛ̀ńnↄ Kisↄ̃ guzulɛu, à ń dɛdɛ we. 41Ɛlia ò Ahabuɛ: Gɛ ǹ pↄble, ní imi, asa ma lou kↄ̃fĩ mà dↄ. 42Ɔ̃ Ahabu gɛ̀ lɛ́ pↄble, àlɛ imi. Ɔ̃ Ɛlia dɛ̀dɛ gɛ̀ Kaamɛli misonaa, à sionkpa à wɛpɛ̀lɛ a gbáu. 43A ò a zĩkɛnaɛ: Gɛ ǹ gugwa ísia oi. Ɔ̃ à gɛ gwà. Kɛ́ à sù, à mɛ̀: Pↄe ku weo. Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀ aà ɛa gɛ́ gwai lↄ, ↄ̃ à gɛ̀ màa e gɛ̃n soolo. 44A gɛ̃n soplade guu ↄ̃ zĩkɛnapi mɛ̀: Ma lou è na sɛsɛɛnnↄ lán ↄlawa, àlɛ fɛlɛ ísiaa. Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Gɛ ǹ o Ahabuɛ aà a sↄ̃́go dↄ sↄ̃́ↄnɛ, i gɛ̃u à pila gbɛwa e lou àↄ gɛ́ gíiɛ̀. 45Lou lɛ́ sisi busɛbusɛ, zàa'ĩana fɛ̀lɛ, ↄ̃ lou kwɛ̀. Ahabu ku sↄ̃́gou, àlɛ tá Yezɛlɛɛ. 46Dii gbãa dɛ̀dɛ Ɛliawa, ↄ̃ à a ulada kã̀aa a kũ̀, à bàalɛ̀ dↄ̀aa Ahabuɛ e à gɛ̀ kàò Yezɛlɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\