1 Kíaↄ 19

1Kɛ́ Ahabu yã́ pↄ́ Ɛlia kɛ̀ dàu a sìu Zezabɛliɛ píi, lá à tã́adepiↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao ḿpii, 2ↄ̃ Zezabɛli lɛ́kpãsãkɛ̀ Ɛliaɛ à mɛ̀: E zia maa'i, tó mi kɛnɛ lá ń kɛ̀ tã́adeↄnɛwao, adeↄ yãpãsĩ kɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ! 3Ɔ̃ vĩa Ɛlia kũ̀, ↄ̃ à fɛ̀lɛ bàalɛ̀ à azĩa mibↄkĩi wɛ̀ɛlɛ. Kɛ́ à kà Bɛɛsɛba, Yuda bùsuu, we à a zĩkɛnapi tòu, 4ↄ̃ à táa'ò gbáau gↄↄ do. À gɛ̀ zↄ̃̀lɛ sɛ̃́li gbáu, ↄ̃ à wabikɛ̀ à e ga à mɛ̀: Dii, kɛ́ bee mↄ̀a. Ma sɛ gↄ̃̀ↄ, asa má dɛ ma deziↄlao. 5Ɔ̃ à wùlɛ lɛ́ i'o sɛ̃́lipi gbáu. Malaika mↄ̀ we, à ↄnàwà à mɛ̀: Fɛlɛ pↄble. 6Kɛ́ Ɛlia gugwà, ↄ̃ à kàa asaa ń ituuo è kálɛa a mizĩ. Ɔ̃ à pↄblè à imì à ɛ̀a wùlɛ. 7Dii Malaika ɛ̀a mↄ̀ a gɛ̃n plaadei, à ↄnàwà à mɛ̀: Fɛlɛ pↄble, asa tá gbã̀a ńlɛ mↄ́ oi. 8Ɔ̃ à fɛ̀lɛ pↄblè à imì. Blɛpi tò à gbãa'è, ↄ̃ à táa'ò gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao e à gɛ̀ kà Lua gbɛ pↄ́ wì mɛ Olebui. 9Kɛ́ à gɛ̃̀ lɛ́ i gbɛpi ɛu, we ↄ̃ Dii yã'òuɛ̀ à mɛ̀: Ɛlia, bↄ́ ńlɛ kɛ lai? 10A wèwà à mɛ̀: Dii Lua Zĩgↄ̃de, ma zɛ ma gi fĩ́afĩa n yã́ musu, asa Isailiↄ pãkpà ń bàakuańnↄ yã́i, ↄ̃ aa ń gbagbakĩiↄ gbòo aa ń ãnabiↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma gↄ̃ mado, ↄ̃ aalɛ ma wɛ sa. 11Ɔ̃ Dii mɛ̀: Bↄ gɛ zɛ ma aɛ gbɛ musu le, mí gɛ̃ n aɛ. Zàa'ĩan gbãa fɛ̀lɛ, àlɛ gbɛ̀sĩsĩpiↄ paa, àlɛ gbɛsiↄ wíwi Dii aɛ, kási Dii ku ĩ́anapi guuo. Ĩanapi gbɛa tↄↄlɛ lùalua, kási Dii ku tↄↄlɛ lualuaapi guuo. 12Tↄↄlɛ lualuaapi gbɛa sa tɛ́ɛ, kási Dii ku tɛ́pi guuo. Tɛ́pi gbɛa yã́kpãina mɛ́ dↄ busɛnnↄ. 13Kɛ́ Ɛlia yã́pi mà, à a ulada kù a wɛ́a, ↄ̃ à bↄ̀ gɛ̀ zɛ̀ gbɛ̀'ɛpi lɛ́, a mà wa òɛ: Ɛlia, bↄ́ ńlɛ kɛ lai? 14A wèwà à mɛ̀: Dii Lua Zĩgↄ̃de, ma zɛ ma gi fĩ́afĩa n yã́ musu, asa Isailiↄ pãkpà ń bàakuańnↄ yã́i, ↄ̃ aa n gbagbakĩiↄ gbòo aa n ãnabiↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma gↄ̃ mado, ↄ̃ aalɛ ma wɛ sa. 15Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ɛa ta Damasi guwaiwaiu. Tó n ka we, ní Azaeli dilɛ Siliↄ kía ũ, 16ní Nimisi tↄũna Yehu dilɛ Isailiↄ kía ũ, ní Abɛli Mɛↄla gbɛ̃́ Safata nɛ́ Ɛlizi dilɛ n gbɛu ãnabi ũ. 17Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Azaeli fɛ̃nda lɛ́zĩↄ, Yehu mɛ́ a ń dɛdɛ. Tó aa bↄ̀ Yehu fɛ̃nda lɛ́zĩ sↄ̃, Ɛlizi mɛ́ a ń dɛdɛ. 18Ń beeo má Isailiↄ vĩ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000). An gbɛ̃e i kúlɛ Baaliɛ à lɛpɛ̀wào. 19Ɔ̃ Ɛlia fɛ̀lɛ bↄ̀ we, à gɛ̀ Safata nɛ́ Ɛlizi lè, àlɛ sapa ń zuↄ ń a gbɛ̃́ↄ soon kuɛpla. Aàpi mɛ́ tɛ́ zã́. Ɔ̃ Ɛlia sↄ̃̀aàzi, à a ulada kàaàla. 20Ɔ̃ Ɛlizi a zuↄ tò we, à bàalɛ̀ bↄ̀ tɛ Ɛliazi, ↄ̃ a òɛ̀: To mà gɛ́ lɛzai ma de ń ma daowa gĩa, mí gbasa mↄ tɛnzi sa. Ɛlia mɛ̀: Gɛ́, ní ɛa su. Ń yã́ pↄ́ má kɛ̀nɛ dↄ̃. 21Ɔ̃ Ɛlizi ɛ̀a à a zupiↄ kòlokpa, à tɛkà ń zù zĩkɛbↄↄ, ↄ̃ à zupiↄ nↄ̀ↄ fùukɛ̀ a kpà gbɛ̃́ↄwa aa sò. Ɔ̃ à bↄ̀ tɛ Ɛliazi, à gↄ̃̀ aà zↄbãna ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\