1 Kíaↄ 20

1Siliↄ kí Bɛnadada a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi. Kía gbɛ̃ↄn baakwi ń plaoↄ kuaànↄ ń ń sↄ̃́ↄ ń ń zĩkasↄ̃goↄ. Ɔ̃ aa gɛ̀ koezↄ̃̀ Samalizi aalɛ lɛ́lɛwà. 2Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Ahabuwa wɛ̃́lɛ guu 3à mɛ̀: Ma Bɛnadada ma mɛ̀, n ã́nusu ń n vuao gↄ̃̀ ma pↄ́ ũɛ. N nↄ maaↄ ń n nɛ́ maaↄ gↄ̃̀ ma pↄ́ ũɛ lↄ. 4Ɔ̃ Isailiↄ kía mɛ̀: Ma dii kí, mapi ń pↄ́ pↄ́ má vĩↄ gↄ̃̀ n pↄ́ ũɛ píi lá ń òwa. 5Ɔ̃ Bɛnadada ɛ̀a gbɛ̃́ↄ zĩ̀wà lↄ à mɛ̀: Ma Bɛnadada ma mɛ̀, ma gbɛ̃́ↄ zĩ̀ n ã́nusu ń n vuao ń n nↄↄ ń n nɛ́ↄ gbɛaimaɛ. 6Zia maa'i má a gbɛ̃́ↄ zĩma, aa n bɛ yↄɛ ń n gbɛ̃́ↄ bɛↄ, aai á pↄ́ bɛɛɛdeↄ sɛ́lɛ suomɛɛ píi. 7Ɔ̃ Isailiↄ kía a bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi píi à mɛ̀: Á è lá àlɛ ma lɛ́ wɛó? Kɛ́ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀a, à ma naↄ ń ma nɛ́ↄ ń ma ã́nusuo ń ma vuao gbɛ̀a, mi gioɛ̀o. 8Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ òɛ̀: Ńsu ǹ aà yãmao, ńsu weiɛ̀o. 9Ɔ̃ a ò Bɛnadada zĩnaↄnɛ: À gɛ o ma dii kíɛ, yã́ pↄ́ a gbɛ̀a mapi a zↄ̀blena wa káau ↄ̃ má kɛ. Yã́ pↄ́ a gbɛ̀a gbɛzãɛ bee má kɛo. Ɔ̃ zĩnapiↄ ɛ̀a tà Bɛnadadawa ń yã́pio. 10Ɔ̃ à ɛ̀a gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Ahabuwa lↄ à mɛ̀: Tó Samali bùsuti gↄ̃̀ à kà kɛ́ ma zĩgↄ̃ↄ e sɛ́lɛ ń miwa ↄkũ dodo, adeↄ yãpãsĩ kɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ! 11Ɔ̃ Isailiↄ kía mɛ̀: À gɛ oɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a zĩka'ula da su ĩ́anadã lá à ulapi bↄ̀ lɛ́ kálɛwao. 12Kɛ́ Bɛnadada yã́pi mà, àlɛ vɛ̃ɛ mi ń a kía deeↄ lákpɛↄ guu, ↄ̃ a ò a gbɛ̃́ↄnɛ aa sↄukɛ. Ɔ̃ aa gɛ̀ sↄukɛi. 13Ãnabie mↄ̀ Isailiↄ kí Ahabu lè à mɛ̀: Dii mɛ̀, n zĩgↄ̃ dasiↄ è wea? A ń nanɛ n ↄzĩ gbãɛ, níↄ dↄ̃ kɛ́ ámɛ á a Dii. 14Ɔ̃ Ahabu aà là à mɛ̀: Dé mɛ́ a bee kɛi? A wèwà à mɛ̀: Dii mɛ̀ n bùsu kíaↄ ìwaↄ mɛ́ aa kɛ. Ɔ̃ Ahabu aà là lↄ: Dé mɛ́ a lɛ́lɛmái? A wèwà à mɛ̀: Ḿmɛ! 15Ɔ̃ Ahabu a bùsu kíaↄ ìwaↄ kã̀aa, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń baakwi ń plaoɛ (232). Ɔ̃ à a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi, aa kɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000). 16Aa bↄ̀ wɛ̃́lɛu ĩatɛ̃ minanguo, gↄↄ pↄ́ vɛ̃ɛ lɛ́ Bɛnadada ń a kía deepiↄ dɛ lákpɛpiↄ guu. 17Ahabu bùsu kíaↄ ìwapiↄ mɛ́ bↄ̀lɛ káau. Ɔ̃ Bɛnadada zĩnaↄ gɛ òɛ̀, gbɛ̃́ↄ lɛ́ bↄlɛ Samali. 18Ɔ̃ Bɛnadada mɛ̀: Tó aafia aalɛ mↄ́ ge ń zĩon nò, à ń kṹkũ bɛ̃́ɛ. 19Kɛ́ bùsu kíaↄ ìwapiↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu, ↄ̃ zĩgↄ̃ↄ tɛ́ ń kpɛ, 20an baade gbɛ̃dɛ̀. Kɛ́ Siliↄ lɛ̀kↄ̃wa, ↄ̃ Isailiↄ pɛ̀má, ↄ̃ Siliↄ kí Bɛnadada ń a sↄ̃deeↄ ń kɛ̃́ dia ń sↄ̃́ↄ kpɛ. 21Ɔ̃ Isailiↄ kía bↄ̀ gɛ̀ sↄ̃deↄ ń sↄ̃́godeↄ dɛ̀dɛ, à Siliↄ ásookɛ̀ maamaaɛ. 22Ãnabipi ɛ̀a mↄ̀ Isailiↄ kía lè à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ, ní làasookɛ yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛwa, asa tó í bↄ̀ ɛu, Siliↄ kía a ɛa mↄ lɛ́lɛima lↄɛ. 23Ɔ̃ Siliↄ kía ìwaↄ òɛ̀: Isaili tã́aↄá sĩ̀sĩ tã́aↄnɛ. A yã́i tò an gbãa dɛwála. Tó wálɛ zĩkańnↄ gusalalau, wá gbãa aↄ dɛńlaɛ. 24Ǹ n kía deeↄ lɛũkpakɛ, ní dↄaana pãleↄ dilɛdilɛ ń gbɛu. 25Sema n zĩgↄ̃ↄ ń n sↄ̃́ↄ ń n sↄ̃́goↄ aaↄ dasi lán yãawa, wí zĩkańnↄ gusalalau, wá gbãa i dɛńla. Kí ń yãmà, ↄ̃ a kɛ̀ màa. 26Kɛ́ í bↄ̀ ɛu, Bɛnadada Siliↄ kã̀aa, ↄ̃ à gɛ̀ zĩkai ń Isailiↄ Afɛki. 27Wà Isailiↄ kã̀aa wà kũ̀sũakɛ̀nɛ́, ↄ̃ aa gɛ̀má. Siliↄ lìgua, ↄ̃ Isailiↄ bòokpà bↄaańnↄ lán blè kpàsa nɛ́na lɛɛ plaↄwa. 28Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi mↄ ò Isailiↄ kíaɛ à mɛ̀: Dii mɛ̀ lá Siliↄ lɛ́ e sĩ̀sĩↄ diin a ũ, guzulɛ diin a ũo, á aà zĩgↄ̃ wiilaɛ beeↄ nanɛ ń ↄzĩɛ, níↄ dↄ̃ kɛ́ ámɛaa Dii. 29An bòoↄ bↄaa ń kↄ̃o màa e gↄↄ sopla, a gↄↄ sopladepi zĩ́ ↄ̃ aa nà zĩwa. Ɔ̃ Isailiↄ Sili kɛ̀sɛdeↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄo (100.000) gↄↄ doũpizĩ. 30Kɛ́ an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ lɛ̀kↄ̃wa Afɛki wɛ̃́lɛu, ↄ̃ a bĩ́i kwɛ̀ńla. Gbɛ̃́piↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo ń plao (27.000). Bɛnadada bàalɛ̀ sì wɛ̃́lɛu sↄ̃, à ùlɛ kpɛ́u kpɛa. 31Aà ìwaↄ òɛ̀: Wá mà Isaili kíaↄ gbɛ̃kɛ vĩ. Wà zwã̀nkasaↄ dↄ wá pi, wà ba dↄ wá nↄɛ, wí bↄ gɛ aà le. Wìliↄ dↄ̃o tó a n tó. 32Ɔ̃ aa zwã̀nkasaↄ dↄ̀ ń pi, aa ba dↄ̀ ń nↄɛ, aa gɛ̀ Isailiↄ kía lè aa mɛ̀: N zↄ̀blena Bɛnadada mɛ̀ ǹ a tó. Ɔ̃ Isailiↄ kía mɛ̀: Asi a ku fá! Ma gbɛ̃́ɛ. 33Yã́pi kɛ̀ gbɛ̃́piↄnɛ àsi na ũ, ↄ̃ aa yã́pi gbã̀ wà kũ̀ aa mɛ̀: Ao, Bɛnadadaá n gbɛ̃́ɛ. Ɔ̃ kí mɛ̀: À gɛ à aà sɛ mↄò. Kɛ́ Bɛnadada mↄ̀, ↄ̃ Ahabu òɛ̀ aà gɛ̃anↄ a sↄ̃́gou. 34Ɔ̃ Bɛnadada òɛ̀: Wɛ̃́lɛ pↄ́ ma mae sì n maewaↄ, má ɛa sↄaanɛ, níↄ laata Damasi lá ma mae kɛ̀ Samaliwa. Ɔ̃ Ahabu mɛ̀: Wà lɛdoũkɛ bee musu, mí n gbaɛ. Ɔ̃ à lɛdoũkɛ̀aànↄ à aà gbàɛ. 35Dii ò ãnabi gãli gbɛ̃eɛ à o a gbɛ̃́deeɛ aà a lɛ́. Kɛ́ ãnabipi òɛ̀, ↄ̃ à gì. 36Ɔ̃ a òɛ̀: Lá ni Dii yãmao, tó n kɛ̃a, nↄ̀ↄmusu a n dɛɛ. Kɛ́ à gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ nↄ̀ↄmusu aà è a dɛ̀. 37Ãnabipi gbɛ̃e è lↄ, ↄ̃ a òɛ̀ aà a lɛ́. Ɔ̃ à aà lɛ̀, à kɛ̀'ĩa. 38Ɔ̃ ãnabipi zwãa kù a wɛ́a à azĩa lìlɛ, ↄ̃ à gɛ̀ lɛ́ kí dã́ zɛ́ lɛ. 39Kɛ́ kí lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ ãnabipi lɛzùaàzi à mɛ̀: Mapi n zↄ̀blena, kɛ́ ma gɛ zĩlau, ↄ̃ gbɛ̃e mↄ̀ ma kĩ́i ń gↄ̃ɛeo, à mɛ̀ màↄ aà dↄ̃́aɛ. Tó má tò à pìlia, ma wɛ̃ni gɛ̃̀ yã́uɛ, ge má fĩabo ã́nusu kiloo bla sↄosaiɛ. 40Kɛ́ ma laai tà gupãlei, ↄ̃ gↄ̃ɛpi gɛ̃̀zɛa. Ɔ̃ Isailiↄ kía òɛ̀: Lá wa ĩadama ↄ̃ ń ò we. 41À zwãapi gò a wɛ́a kpakpa, ↄ̃ Isailiↄ kía aà dↄ̃̀ ãnabi ũ. 42Ɔ̃ ãnabipi òɛ̀: Dii mɛ̀ lá n gↄ̃ɛ pↄ́ á dìlɛ aà ga gbàɛ, n wɛ̃ni gɛ̃̀ yã́uɛ, n zĩgↄ̃ↄ i gaga aà zĩgↄ̃ↄ gɛ̃ɛ ũ. 43Ɔ̃ Isailiↄ kía dàzɛu, àlɛ tá a bɛ Samali. Aà nↄ̀sɛ yà, à oosìsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\