1 Kíaↄ 21

1Bee gbɛa Yezɛlɛɛ gbɛ̃e ku, aà tↄ́n Nabↄti. A vɛ̃ɛbu vĩ Yezɛlɛɛ, Samali kí Ahabu bɛ saɛ. 2Ɔ̃ Ahabu òɛ̀: Ǹ n vɛ̃ɛbu kpaa mà kɛ dò kaa ũ, asa a ku ma bɛ saɛɛ, mí vɛ̃ɛbu pↄ́ a maa dɛ beea kpama a gɛ̃ɛ ũ. Tó ń yei, má fĩabonɛ ń ã́nusuo a bɛɛɛ lɛ́u. 3Ɔ̃ Nabↄti ò Ahabuɛ: Kai, a kɛo! Má fↄ̃ túbi pↄ́ ma deziↄ tòmɛɛ kpamao. 4Ɔ̃ Ahabu nↄ̀sɛ yà, à tà bɛ ń oosisio, kɛ́ Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Nabↄtipi òɛ̀ á túbi pↄ́ a deziↄ tòɛ kpawào yã́i. Ɔ̃ à wùlɛ a liiwa, à aɛdↄ̀ gĩwa, à gì pↄblei. 5Aà na Zezabɛli mↄ̀ aà là à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ n le n oosìsi, ńlɛ pↄbleo ni? 6Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má ò Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Nabↄtiɛ ma mɛ̀ aà a vɛ̃ɛbu kpaa, mí fĩaboɛ̀ ń ã́nusuoɛ. Tó vɛ̃ɛbu pãle a yei sↄ̃, mí kpawà a gɛ̃ɛ ũ. Ɔ̃ à mɛ̀ á kpáo. 7Ɔ̃ Zezabɛli òɛ̀: N Isailiↄ kíakɛ yãkɛan wea? Fɛlɛ pↄble ń pↄnao, má Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Nabↄti vɛ̃ɛbu enɛ. 8Ɔ̃ à láↄ kɛ̃̀kɛ̃ ń Ahabu tↄ́o, à aà tãana seela kɛ̀wà, a kpã̀sãkpãsã gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń kíabui pↄ́ kú Nabↄti wɛ̃́lɛ guuↄnɛ. 9Lápiↄ guu à mɛ̀: À lɛyegↄↄ dilɛ, í a kpàwakɛ. À zↄ̃lɛkĩi maa kpa Nabↄtiwa gbɛ̃́ↄ guu, 10í gbɛ̃́ giaↄ wɛɛlɛ gbɛ̃ↄn pla à ń kálɛ aà aɛ. Aai yãdↄwà aa mɛ à Lua ń kíao tↄbɛ̃ɛsìɛ, í aà kũ bↄaànↄ wɛ̃́nkpɛ à aà pápa ń gbɛo à dɛ. 11Ɔ̃ Nabↄti wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń kíabuiↄ kɛ̀ lá Zezabɛli ò taala pↄ́ á kpã̀sãnɛ́ↄ guuwa. 12Aa lɛyegↄↄ dìlɛ, ↄ̃ aa zↄ̃lɛkĩi maa kpà Nabↄtiwa gbɛ̃́ↄ guu. 13Ɔ̃ gbɛ̃́ gia gbɛ̃ↄn plapiↄ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ aà aɛ, aa yãdↄ̀wà gbɛ̃́ↄ wáa aa mɛ̀ à Lua ń kíao tↄbɛ̃ɛsìɛ. Ɔ̃ wà aà kũ̀ wà bↄ̀aànↄ wɛ̃́nkpɛ, wà aà pàpa ń gbɛo wa dɛ̀. 14Ɔ̃ wà lɛ́kpãsãkɛ̀ Zezabɛliɛ wà mɛ̀ wà Nabↄti pàpa ń gbɛo wa dɛ̀. 15Kɛ́ Zezabɛli mà wà Nabↄti pàpa ń gbɛo wa dɛ̀, ↄ̃ à gɛ̀ a ò Ahabuɛ à mɛ̀: Fɛlɛ gɛ Nabↄti vɛ̃ɛbu pↄ́ à gìonɛ́pi sɛ n pↄ́ ũ, asa a ku lↄo, à gà. 16Kɛ́ Ahabu mà Nabↄti gà, ↄ̃ à fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ aà vɛ̃ɛbu sɛ́i a pↄ́ ũ. 17Ɔ̃ Dii yã'ò Tisɛbɛ gbɛ̃́ Ɛliaɛ à mɛ̀: 18Fɛlɛ gɛ́ Samali kí Ahabu lei. À gɛ̀ Nabↄti vɛ̃ɛbu sɛ́i, a ku we. 19Oɛ̀ ma Dii ma mɛ̀, gbɛ̃́ ↄ̃ a dɛ̀ à mↄ̀ a túbisɛio lò? Ní oɛ̀ lↄ, gu pↄ́ gbɛ̃ↄ Nabↄti au sã̀sãu, we aa aàpi pↄ́ sãsãu sↄ̃. 20Kɛ́ Ahabu Ɛlia è à mɛ̀: Ma ibɛɛ, n bↄa fá! Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Ée, ma bↄma kài! Asa n nzĩa kpà yã́ pↄ́ kɛ̀ Diiɛ vãiwaɛ. 21Ɔ̃ Dii mɛ̀ á vãikɛnɛ, á kɛ n buiↄnɛ sàabu. N gↄ̃ɛe a gↄ̃ Isaili bùsuuo, wɛ̃́ɛn nò, zↄn nò. 22Á kɛ n uaɛ lá á kɛ̀ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ uaɛwaɛ, lá á kɛ̀ Ahia nɛ́ Baasa uaɛwa, asa n Isailiↄ daa duunkɛau aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀. 23Zezabɛli sↄ̃, Dii mɛ̀ gbɛ̃ↄ aà so Yezɛlɛɛ bĩ́i saɛɛ. 24Gbɛ̃ↄ n gbɛ̃́ pↄ́ aa gaga wɛ̃́lɛuↄ só, bãↄ i n gbɛ̃́ pↄ́ aa gaga sɛ̃uↄ ble. 25Gbɛ̃e ku yãa lán Ahabuwao, à azĩa kpà yã́ pↄ́ Dii yeiowaɛ, mɛ́ aà na Zezabɛli ì tɛ́kpaaàgu. 26À yã́ pↄ́ wa ye a gĩyãio kɛ̀ maamaaɛ, à tɛ̀ tã́aↄzi lán Amↄle pↄ́ Dii ń yá Isailiↄnɛↄwaɛ. 27Kɛ́ Ahabu yã́pi mà, à a ula ga kɛ̃̀ à zwã̀nkasaↄ dà, ↄ̃ à lɛyè. À ì ń zwã̀nkasapiↄ daa, à táa'ò busɛbusɛ. 28Ɔ̃ Dii ò Ɛliaɛ: 29Ń è lá Ahabu azĩa bùsamɛɛa? Lá à azĩa bùsamɛɛ, má vãipi kɛ aà uaɛ aà gↄↄo. Aà nɛgↄ̃ɛ ↄ̃ má vãipi kɛ aà uaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\