1 Kíaↄ 22

1À kà wɛ̃̀ àaↄ̃ kɛ́ Siliↄ ń Isailiↄ i zĩka ń kↄ̃oo. 2A wɛ̃̀ àaↄ̃depi guu ↄ̃ Yudaↄ kí Yosafa gɛ̀ Isailiↄ kía lè. 3À mↄ lè Isailiↄ kía ò a gbɛ̃́ↄnɛ yãa à mɛ̀: Á dↄ̃ kɛ́ Lamↄtu Galada á wá pↄ́ɛ yãao lò? Kási wi a sia Siliↄ kíawa yãkɛkɛo. 4Ɔ̃ à Yosafa là à mɛ̀: Ńyↄ̃ gɛ́manↄ zĩu Lamↄtu Galadao lé? Ɔ̃ Yosafa wèwà à mɛ̀: Wá doũɛ, ma gbɛ̃́ↄá n gbɛ̃́ↄnɛ. Ma sↄ̃́ↄá n sↄ̃́ↄnɛ. 5Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Dii la gĩa. 6Isailiↄ kíapi ãnabi ɛgɛnaↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla taawa, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Mà gɛ́ zĩu Lamↄtu Galadadeↄwa yã̀, ge mà kã́maboɛ? Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Gɛ́! Dii a ń nanɛ n ↄzĩɛ. 7Ɔ̃ Yosafa mɛ̀: Dii ãnabi ku la, wà e wà aà laoa? 8Ɔ̃ Isailiↄ kía wèwà à mɛ̀: Gↄ̃ɛe ku lↄ, aà tↄ́n Mise, Imɛla nɛ́ɛ. A fↄ̃ yãgbɛawɛ̃ɛ Diiwa, ãma má yeaàzi no, asa ìli àsi maa omɛɛ ziio, sema a bɛ̃̀ɛ. Ɔ̃ Yosafa mɛ̀: Ńsu o màao kí! 9Ɔ̃ Isailiↄ kía a ìwae sìsi, a òɛ̀: Gɛ ǹ Imɛla nɛ́ Mise sísi aà mↄ kpakpa. 10Isailiↄ kía ń Yudaↄ kí Yosafao baade a kible'ula daa, aa zↄ̃lɛa ń báaↄwa pↄ́wɛngbɛ̃zɛ pↄ́ kú Samali bĩ́ibↄlɛ saɛ, ↄ̃ ãnabi ɛgɛnapiↄ lɛ́ yãyaaa'o ń aɛ. 11Kenaana nɛ́ Zedekia mↄsi pì lán kↄ́baↄwa à mɛ̀: Dii mɛ̀ kↄ́baɛ beeↄ ↄ̃ ńyↄ̃ Siliↄ zↄ̃zↄ̃ò ǹ ń dɛdɛò píi. 12Ɔ̃ ãnabipiↄ lɛ́ yã́ doũ o ḿpii aalɛ mɛ: Gɛ́ lɛ́lɛi Lamↄtu Galadawa, ńyↄ̃ fuao. Dii ń nánɛ n ↄzĩɛ. 13Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ Mise sísii òɛ̀: Ãnabi dãↄ lɛ́ kɛ̀ doũɛ laↄ! Àsi maa aalɛ o kíɛ. Yã doũpi o sↄ̃, àsi maa oɛ̀. 14Ɔ̃ Mise mɛ̀: Ń Dii kuao, yã́ pↄ́ Dii òmɛɛ, bee má o kípiɛ. 15Kɛ́ à kà, ↄ̃ kí aà là à mɛ̀: Mise, wà gɛ́ zĩu Lamↄtu Galadawa yã̀, ge wà kã́maboɛ? Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Gɛ́ lɛ́lɛiwà mɛ̀! Ńyↄ̃ fuao. Dii ń nánɛ n ↄzĩɛ. 16Ɔ̃ kí òɛ̀: Gɛ̃n ũma ń ye mà onɛ ńsu ɛɛtomɛɛo ni? Sĩana o ń Diio. 17Ɔ̃ Mise mɛ̀: Ma Isailiↄ è fãaaa sĩ̀sĩↄ pↄlɛu lán sã pↄ́ dãna vĩoↄwa. Ɔ̃ Dii òmɛɛ, gbɛ̃́piↄ dↄaana vĩo, an baade tá a bɛ ń a aafiao. 18Ɔ̃ Isailiↄ kía ò Yosafaɛ: Ni ma we ya? Mi onɛ ìli àsi maa omɛɛo, sema a bɛ̃̀ɛo lò? 19Ɔ̃ Mise ɛ̀a mɛ̀: Dii yãma! Ma Dii è zↄ̃lɛa a gĩ́naa, luabɛ gbɛ̃́ↄ zɛa aà saɛ píi ↄplaai ń zɛɛio. 20Ɔ̃ Dii mɛ̀: Dé mɛ́ a e kↄ̃nikɛmɛɛ Ahabuɛ aà gɛ́ lɛ́lɛi Lamↄtu Galadawa, i ga wei? Ɔ̃ wã́anɛ ò kɛ́wa, lootɛ̃ ò kɛ́wa. 21Ɔ̃ nisĩnae bↄ̀ mↄ̀ zɛ̀ Dii aɛ à mɛ̀: Mámɛ má gɛ́ kↄ̃nikɛɛ̀. Ɔ̃ Dii aà là à mɛ̀: Ńyↄ̃ kɛ kpelewa ni? 22Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má gɛ sóso ká aà ãnabiↄnɛ ń lɛ́u nisĩn ɛɛde ũɛ. Ɔ̃ Dii mɛ̀: Ńyↄ̃ kↄ̃nikɛɛ̀, ńyↄ̃ fuao. Gɛ ǹ kɛ màa. 23Màa nisĩn ɛɛdepi sòso kà n ãnabiɛ beeↄnɛ ń lɛ́u ḿpii, kási sↄ̃ àsi bɛ̃̀ɛ ↄ̃ Dii ò n yã́ musu. 24Ɔ̃ Kenaana nɛ́ Zedekia gɛ̀ Mise sãnkɛ à mɛ̀: Zɛ́ kpele Dii Nisĩna sɛ̀ à gòa à gɛ̀ yã'ònɛi? 25Ɔ̃ Mise wèwà à mɛ̀: Gↄↄ pↄ́ n gɛ ulɛi kpɛ́u kpɛa, gↄↄ bee ńyↄ̃ dↄ̃. 26Ɔ̃ Isailiↄ kía mɛ̀: À Mise kũ taò wɛ̃́lɛ kía Amↄ ń ma nɛ́ Yoasio kĩ́i. 27Í onɛ́ ma mɛ̀ aa aà dakpɛu, aaiↄ pɛ̃ɛ ń ío kpawà yↄↄyↄↄ e mà gɛ suò aafia. 28Ɔ̃ Mise mɛ̀: Tó n su aafia, Dii mɛ́ i damɛɛ má ònɛo. Ɔ̃ Mise ɛ̀a mɛ̀: Á baade píi ma yã́pi mào lò? 29Isailiↄ kía ń Yudaↄ kí Yosafao gɛ̀ Lamↄtu Galada. 30Ɔ̃ Isailiↄ kía ò Yosafaɛ: Má azĩa lilɛɛ, mí si zĩu. Mpi sↄ̃ ǹyↄ̃ ku la ń n kible'ulao daa. Ɔ̃ Isailiↄ kía azĩa lìlɛ à sì zĩu. 31À mↄ lè Siliↄ kía ò a sↄ̃́go dↄaana gbɛ̃ↄn baakwi ń plaoↄnɛ à mɛ̀: Ásu gbɛ̃e wɛ zĩpiuo, nɛ́fɛ̃nɛnan nò, gbɛ̃zↄ̃ↄn nò, sema Isailiↄ kía ado. 32Kɛ́ sↄ̃́go dↄaanapiↄ Yosafa è, aalɛ e Isailiↄ kíaɛ. Kɛ́ aa sùwà, ↄ̃ Yosafa wiilɛ̀. 33Kɛ́ aa è Isailiↄ kía no, ↄ̃ aa aà tò we. 34Kɛ́ gbɛ̃e ka tↄ̃̀ Isailiↄgu pã yã́i, ↄ̃ à gɛ̀ Isailiↄ kíapi pà à gɛ̃̀ aà mↄ̀ ula pɛɛkĩiↄ zãnguo. Ɔ̃ a ò a sↄ̃́godeɛ: Lɛ́ liaa wà bↄ zĩu, wà ma wiwiɛ we. 35Zĩpi gbãakũ̀ gↄↄ bee, mɛ́ wa kípi kṹkũa zɛa a sↄ̃́go guu, aà aɛ dↄa Siliↄwa. Gu pↄ́ wà aà wìwiupi lɛ́ aubↄ, àlɛ ká sↄ̃́go guu. Oosi ↄ̃ à gà. 36Kɛ́ ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, zĩgↄ̃ↄ wiilɛ̀kↄ̃i aa mɛ̀ baade tá a bùsuu e a bɛ wɛ̃́lɛu. 37Màa kípi gà, ↄ̃ wà aà gɛ sɛ̀ sùò Samali wa vĩ̀. 38Wà aà sↄ̃́go pìpi Samali íkalɛkĩi, gu pↄ́ káaluaↄ ì zu'ou, ↄ̃ gbɛ̃ↄ mↄ̀ aà au sã̀sã lá Dii òwa. 39Ahabu yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau, yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi ń kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ ń wesa swaao ń wɛ̃́lɛ pↄ́ a kɛ̀kɛ kàlɛↄ. 40Kɛ́ Ahabu gà, ↄ̃ aà nɛ́ Aazia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 41Isailiↄ kí Ahabu kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu ↄ̃ Asa nɛ́ Yosafa gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ. 42Aà wɛ̃̀ bla sↄosaide guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baasↄoɛ. Aà da tↄ́n Azuba, Seli nɛ́ɛ. 43À zɛ̀ ń a mae Asa yãkɛaↄ yã́pii musuɛ, i pãalɛo, à yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀. 44Ń beeo i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo. E tia wìↄ sa'owàɛ, wìↄ tulaletikatɛa we. 45Yosafa na ń Isailiↄ kíao. 46Aà yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau, aà nɛgↄ̃nkɛyãↄ ń zĩ pↄ́ a kàↄ píi. 47Tã́akpɛ káalua kĩni pↄ́ gↄ̃̀ aà bùsuu za a mae Asa gↄↄↄ, à ń mìdɛ píiɛ. 48Ɛdↄũ bùsu kía vĩo, ↄ̃ Yosafa dↄaana dìlɛnɛ́. 49À ísia gó'ilɛnaↄ kɛ̀ aa gɛ́ vua sɛ́i Ofii, kási aai e bↄ̀ ń táo ísiaao, ↄ̃ aa wìwi Ɛziↄ̃gɛbɛɛɛ. 50Gↄↄ bee ↄ̃ Ahabu nɛ́ Aazia ò Yosafaɛ aà to a gbɛ̃́ↄ da ísiaa ń aà gbɛ̃́ↄ sãnu, ↄ̃ Yosafa i weio. 51Kɛ́ Yosafa gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń aà deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Yolaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 52Yudaↄ kí Yosafa kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃o ń plaode guu ↄ̃ Ahabu nɛ́ Aazia gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ Samali, à zↄ̃̀lɛ báawa wɛ̃̀ plaɛ. 53À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ à zɛ̀ ń a de ń a dao yã́o ń Nɛba nɛ́ Yeloboaũ pↄ́ Isailiↄ dà duunau yãkɛaↄ. 54À zↄblè Baaliɛ à aà sìsi, ↄ̃ à Dii Isailiↄ Lua pↄ fɛ̀lɛɛ̀ lá a mae kɛ̀wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\