1 Kíaↄ 4

1Kí Salomↄↄ mɛ́ Isaili bui píi kía ũ. 2Aà bùsu dↄaanaↄ tↄ́n kɛ: Zadoki nɛ́ Azalia mɛ́ sa'ona ũ. 3Sisa nɛ́ↄ Ɛliolɛfu ń Ahiao mɛ́ aà lakɛ̃naↄ ũ. Ailudi nɛ́ Yosafa mɛ́ aà kpàwakɛna ũ. 4Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. Zadoki ń Abiataao mɛ́ sa'onaↄ ũ. 5Natã nɛ́ Azalia mɛ́ aà bùsu dↄaanaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Sa'ona Zabudu, Natã nɛ́ mɛ́ aà kwàasi ũ. 6Ahisaa mɛ́ aà bɛ ziia ũ. Abeda nɛ́ Adonilaũ mɛ́ zↄzĩ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 7Kí Salomↄↄ Isaili bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dìlɛdilɛ gbɛ̃ↄn kuɛpla. Wɛ̃ ń wɛ̃o an baade ì kípi ń a uadeↄ gwa ń blɛo mↄ dodo. 8An tↄ́n kɛ: Hulu nɛ́ mɛ́ Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩde vĩ. 9Dɛkɛɛ nɛ́ mɛ́ Makaza ń Saalebiũo ń Bɛsɛmɛsio ń Elonio ń Bɛkanao vĩ. 10Hɛsɛ nɛ́ mɛ́ Alubo vĩ. Soko ń Efɛɛ bùsu bṹuoá aà pↄ́ɛ lↄ. 11Abinadabu nɛ́ mɛ́ Doo gusĩsĩde vĩ. Salomↄↄ nɛnↄɛ Tafa mɛ́ aà nↄ ũ. 12Ailudi nɛ́ Baana mɛ́ Taanaki ń Mɛgidoo ń Bɛtɛsã bùsu pↄ́ kú Zalɛtã saɛ ń Yezɛlɛɛ zĩ́lɛo vĩ píi sɛa za Bɛtɛsã e Abɛli Mɛↄla e Yↄkemaũ kpɛle. 13Gɛbɛɛ nɛ́ mɛ́ Lamↄtu Galada vĩ. Manase nɛ́ Yaii mɛ́ zↄ̃ɛwia pↄ́ kú Galada bùsuuↄ vĩ ń Aagobu bùsu pↄ́ kú Basanao ń a mɛɛwia bĩ́ideↄ mɛ̀n bàaↄ̃. Wà ń bↄlɛ gbã́aↄ kɛ̀ ń mↄgotɛ̃oɛ. 14Ido nɛ́ Ainadabu mɛ́ Maanaiũ vĩ. 15Aimaaza mɛ́ Nɛfatali bùsu vĩ. Ɔ̃mɛ Salomↄↄ nɛnↄɛ Basɛma sɛ̀ nↄ ũ. 16Usai nɛ́ Baana mɛ́ Asɛɛ buiↄ bùsu vĩ ń Alotio. 17Palua nɛ́ Yosafa mɛ́ Isakaa buiↄ bùsu vĩ. 18Ɛla nɛ́ Simɛi mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsu vĩ. 19Uli nɛ́ Gɛbɛɛ mɛ́ Galada bùsu vĩ. Amↄleↄ kí Siↄ̃ ń Basana kí Oguo mɛ́ kú we yãa. Gɛbɛɛpi mɛ́ bùsupi dↄaana ũ ado. 20Yudaↄ ń Isailiↄ dasi lán ísialɛ ũfãawaɛ. Aaìↄ pↄble, aaìↄ imi, aaìↄ pↄnakɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\