1 Kíaↄ 5

1Sɛa za Uflatai e Filitɛ̃ bùsuu ń Egipi bùsu lɛ́o, Salomↄↄ mɛ́ bùsupiↄ kía ũ píiɛ. Bùsupiↄ gbɛ̃́ↄ ìↄ falubↄɛ̀ e aà wɛ̃ni lɛ́uɛ. 2Salomↄↄ ua gↄↄ do blɛn kɛ: Pɛ̃ɛti koko ↄ̀aa do ń basↄoo, pↄ́wɛnti koko ↄ̀aa àaↄ̃. 3Zu pↄ́ wa gwà bɛ à mɛ̀kpa mɛ̀n kwi, kpàsa zu bao, sã basↄo ń banaↄ ń tueↄ ń buaↄ ń ko maaↄ lↄ. 4Asa ↄ̃mɛ bùsu pↄ́ kú Uflata bɛ'aɛↄ píi kía ũ za Tifasa e Gaza, mɛ́ yãkele ku gueio. 5Salomↄↄ gↄↄ Yudaↄ ń Isaili pↄ́ kú za Dã e Bɛɛsɛbaↄ kálɛa ń bùsuu dↄdↄaɛ, baade ń a vɛ̃ɛliↄ ń a kaadↄɛnliↄ. 6Salomↄↄ sↄ̃́ pↄ́ aaì gó gálɛↄ kɛ̃́ɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ɛ (4.000), a pↄ́ pↄ́ wì dikpɛↄ sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000). 7Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ à ń dílɛdilɛpiↄ sↄ̃, an baade ìↄ mↄɛ̀ ń blɛo mↄ pↄ́ wa dìlɛɛwa, kí Salomↄↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì mↄ́ pↄbleiaànↄↄ pↄ́ ũ. Pↄe lí kɛ̃́sãmáo. 8Aaìↄ mↄ sↄ̃́piↄnɛ ń éseo ń tàaao lↄ gu pↄ́ aa kuu, lá wa dìlɛ ń baadeɛwa. 9Lua Salomↄↄ gbà ↄ̃nↄ ń wɛzɛ̃o maamaa à kɛ̀ zài. Wa fↄ̃ aà dↄ̃a lɛ́ dↄ̃o, lá wa fↄ̃ ísialɛ ũfãa lɛ́ dↄ̃owa. 10Salomↄↄ ↄ̃nↄ dɛ gukpɛdeↄ ń Egipiↄ pↄ́a píi. 11Aà ↄ̃nↄ dɛ gbɛ̃́piia. A dɛ Ɛzala bui Etanila ń Maↄli nɛ́ↄ Emani ń Kalolio ń Daadao. À tↄbↄ̀ bùsu pↄ́ liaaaàziↄ guu píi. 12À yáasikɛ̀ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ɛ (3.000), mɛ́ lɛ pↄ́ a dàↄ kà ↄ̀aa sↄo ń sↄoo (1.005). 13À líↄ ń láↄ yã́ bↄↄlɛkɛ̀, sɛa za sɛdɛ lí pↄ́ kú Libã bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ lá pↄ́ ì bↄlɛ bĩ́iwaↄwa. À nↄ̀bↄↄ yãdànɛ́ lↄ ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń kpↄↄ. 14Kía pↄ́ kú dṹnia guuↄ aà ↄ̃nↄ bao mà ḿpii. Bùsu ń bùsuo píi aa ń gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa gɛ̀ aà ↄ̃nↄ mà. 15Kɛ́ Tii kí Hilaũ mà wà Salomↄↄ kpà kía ũ a mae gbɛu, à a ìwaeↄ zĩ̀wà, asa Davidi gbɛ̃naɛ yãa. 16Ɔ̃ Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Hilaũpiwa à mɛ̀: 17Ń dↄ̃ kɛ́ ma mae Davidi i e kpɛdↄ̀ Dii a Luaɛo, kɛ́ bui pↄ́ liaaaàziↄ lɛ́ zĩkaaànↄ yã́i, e Dii gɛ̀ ń kɛ́ɛ̀ gbadibↄ ũ. 18Tia kɛ́wa sↄ̃ Dii ma Lua tò ma ĩ́ampakĩi è. Íbɛlɛ kú gueio, músi kúo. 19A yã́i tò má ye kpɛdↄ Dii ma Luaɛ, lá Dii ò ma mae Davidiɛwa à mɛ̀, aà nɛ́ pↄ́ á kpá kpalau aà gɛ̃ɛ ũ mɛ́ a kpɛdↄɛ. 20Yã́ dilɛ gbɛ̃́ↄnɛ aa Libã sɛdɛ líↄ zↄ̃zↄ̃mɛɛ. Ma zĩkɛnaↄ zĩpi kɛ ń n zĩkɛnaↄ sãnuɛ, mí n zĩkɛnapiↄ fĩabonɛ lá ń òwa píi. Ń dↄ̃ kɛ́ wá gbɛ̃e vĩ à lizↄ̃ dↄ̃ lá á Sidↄ̃deↄwao. 21Kɛ́ Hilaũ Salomↄↄ yã́pi mà, aà pↄ kɛ̀na maamaa à mɛ̀: Wà gbãakpa Diizi gbã, asa à Davidi gbà nɛ́ ↄ̃nↄna, àlɛ dↄaa a gbɛ̃́ dasipiↄnɛ. 22Ɔ̃ Hilaũ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Salomↄↄwa à mɛ̀: Ma lɛ́kpãsã pↄ́ ń kɛ̀mɛɛ mà. Má kɛ lá ń yeiwa sɛdɛ líↄ ń pɛ̃liↄ yã́ musu. 23Ma zĩkɛnaↄ lípiↄ sɛ za Libã sĩ̀sĩↄ musu, aa pilaò ísialɛ, mí yeye mà gbɛ̃́ↄ zĩonɛ ísiaa. Gu pↄ́ ń òmɛɛ, we má tó wà kálɛunɛ, ní táò. Mpi sↄ̃, yã́ pↄ́ má ye ǹ kɛmɛɛ mɛ́ blɛkpaa ma uadeↄwa ũ. 24Màa Hilaũ ìↄ sɛdɛ líↄ ń pɛ̃liↄ kpa Salomↄↄwa lá a yeiwa. 25Salomↄↄ sↄ̃ ìↄ pↄ́wɛna kpawà wɛ̃ ń wɛ̃o koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000) ń nísio koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000). 26Dii Salomↄↄ gbà ↄ̃nↄ lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ̀wa. Hilaũ ń Salomↄↄo na ń kↄ̃o, ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀. 27Kí Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ sɛ̀sɛ Isaili buiↄ guu píi, à ń dá zĩpiu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000). 28Ìↄ ń zĩ Libã mↄ ń mↄo gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). Gbɛ̃́piↄ ì kɛ Libã mↄ do, ↄ̃ aaì su aa kɛ bɛ mↄ plapla. Adonilaũ mɛ́ zↄzĩpi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 29Salomↄↄ gbɛ̀'ãnaↄ vĩ gusĩsĩdeu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basiiↄ̃ (80.000), a sɛ̀sɛnaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000). 30Gbɛ̃́piↄ bàasi, Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ dìlɛdilɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃o (3.600), aaↄ wɛ́tɛ zĩpizi. 31Kí yãdìlɛ, ↄ̃ wà gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ maaↄ pàapaa, wa ã̀ wa sɛ̀lɛ sùò kpɛ́pi ɛ̃daalɛbↄↄ ũ. 32Màa Salomↄↄ zĩkɛnaↄ ń Hilaũ zĩkɛnaↄ ń Gebalideↄ lizↄ̃̀zↄ̃ aa kɛ̀kɛ, aa gbɛ kɛ̀kɛ kpɛ́pi dↄbↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\