1 Kíaↄ 6

1Isailiↄ bↄa Egipi wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń basiiↄ̃o (480) gbɛa, Salomↄↄ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de, a mↄ plaade pↄ́ wì mɛ Zivi guu, ↄ̃ à nà Dii kpɛboawa. 2Kpɛ́ pↄ́ a bò Diiɛpi gbã̀a gã̀sĩsuu bàaↄ̃ɛ, a yàasa bao, a lɛsĩ baakwi. 3Kpɛ́pi bilandaa vĩ, a yàasa sáaò gã̀sĩsuu bao, a gbã̀a kwi. 4À a fɛnɛntiↄ bↄ̀bↄ, a lɛ́ↄ dɛ yaasannↄ, a guu oi tuuuũ. 5À kpɛ́nɛↄ bòbo a lìa kpɛ́pi ń a luakukĩiozi gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo ń a kpɛo. 6A dìdikↄ̃a àaↄ̃, kpɛ́nɛ pↄ́ kú zĩ́lɛↄ yàasa gã̀sĩsuu sↄ́sↄo, pↄ́ pↄ́ kú guoↄ soolosoolo, pↄ́ pↄ́ kú musuↄ soplapla. Dii kpɛ́ gbɛ pↄ́ kú musuↄ yàasa kɛ̃̀sã zĩ́lɛpↄi, kɛ́ wà e kpɛapi zaↄ didiwà kpɛ́pi gĩfↄ̃sai yã́i. 7Kɛ́ wàlɛ kpɛ́pi bo, wa bò ń gbɛ pↄ́ wa ã̀ za a paakĩioɛ. Wi masana ge gã́ ge zĩkɛbↄe kↄ̃fĩ ma kpɛ́pi bokĩio. 8Kpɛ́nɛ pↄ́ kú zĩ́lɛↄ píi lɛ́ ɛlɛa mɛ̀ndoɛ gɛↄmidↄkĩi oi. Dɛdɛkĩi gɛ̀ kpɛ́nɛ pↄ́ kú guoↄ ń kpɛ́nɛ pↄ́ di a musuↄ kĩ́i. 9Kɛ́ à kpɛ́pi bò a làa, a dↄ̀ ń zaↄ ń sɛdɛ lipɛpɛɛↄɛ. 10À kpɛ́nɛpiↄ dↄ̀ kpɛ́pi gbã̀a lɛ́uɛ. Apii lɛsĩ gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ, mɛ́ wa pɛ̀kↄ̃wa ń sɛdɛ lío Lua kpɛ́piwaɛ. 11Ɔ̃ Dii yã'ò Salomↄↄpiɛ à mɛ̀: 12Kpɛ́ pↄ́ ńlɛ boɛ bee yã́ musu, tó ńlɛ ma ↄtondↄkĩi gwa, mɛ́ ń ma ikoyãↄ kũa, mɛ́ n ma yãdilɛnɛↄ kɛ̀, ńlɛ zĩkɛwà, má lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ n mae Davidiɛ kɛnɛ. 13Máↄ kú ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ, má ń tó weo. 14Kɛ́ Salomↄↄ kpɛ́pi dↄ̀ à a mìdɛ, 15à sɛdɛ lipɛpɛɛↄ kpà a gĩwa a guu kpɛ́kpɛ za zĩ́lɛ e a balazaↄwa, ↄ̃ à pɛ̃́ lipɛpɛɛↄ kpàlɛ a zĩ́lɛ píi. 16À kpɛa kɛ̀ kpɛ́pi guu luakukĩi ũ, a gbã̀a gã̀sĩsuu bao, ↄ̃ à sɛdɛ lipɛpɛɛↄ kpà a gĩwa kpɛ́kpɛ za zĩ́lɛ e a zaↄwa. 17Kpɛ́pi kpɛɛlɛ pↄ́ gↄ̃̀ gbã̀a gã̀sĩsuu blaɛ. 18Sɛdɛ lí pↄ́ wa kpà kpɛ́pi guu, wà gↄ̃inakɛ̀wà lán tùu ń lávu piaaↄwa. Apii sɛdɛ líɛ, a gbɛe i gↄ̃ guei wa èo. 19À kpɛ́pi kpɛa kɛ̀kɛ Dii bàa kua ń Isailiↄ kpagolo dilɛkĩi ũ. 20Kpɛapi gbã̀a gã̀sĩsuu baoɛ, a yàasa lↄ bao, a lɛsĩ bao. À vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kpà kpɛapi gĩwa píi. À tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa kɛ̀ ń sɛdɛ lío kpà ń vuao lↄ. 21À vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kpà kpɛɛlɛ gĩwa lↄ, ↄ̃ à mↄdaona pↄ́ wa pì ń vuaoↄ pã̀pã kpɛa gĩ pↄ́ à vua kpàwàpiwa kpɛɛlɛ oi. 22À vua kpà kpɛ́pi guu kpɛ́kpɛ ń tulaletikatɛakĩi pↄ́ kú kpɛapi suuna saɛo. 23À kùli ã̀ malaika gã̀sĩadeↄ ũ mɛ̀n pla, a dìlɛ kpɛa. Malaikapiↄ lɛsĩ gã̀sĩsuu kwiɛ. 24An gã̀sĩa gbã̀a gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ. Za gã̀sĩa do lɛ́wa la e ado lɛ́wa le a gbã̀a gã̀sĩsuu kwiɛ. 25Malaika mɛ̀n plapiↄ bↄ̀kↄ̃waɛ, aa doũɛ zálala. 26An pla ḿpii lɛsĩ gã̀sĩsuu kwikwiɛ. 27Ɔ̃ à ń kálɛ kpɛ́pi kpɛau. An gã̀sĩaↄ poopooa, ado gã̀sĩa gɛ̀ pɛ̀ gĩwa le, ado pↄ́ pɛ̀ gĩwa la, ↄ̃ an gã̀sĩa pↄ́ gↄ̃̀ↄ pɛ̀kↄ̃wa kpɛapi guoguo. 28À malaikapiↄ kpà ń vuaoɛ lↄ. 29À gↄ̃inakɛ̀ kpɛ́pi gĩↄwa kpɛa ń kpɛɛlɛo píi lán malaika gã̀sĩadeↄ ń daminaliↄ ń lávu piaaↄwa. 30À vua kpàlɛ kpɛ́pi zĩ́lɛwa lↄ, kpɛa ń kpɛɛlɛo píi. 31À kpɛapi lɛ́ gbaↄ ń a lipɛlɛↄ kɛ̀ ń kulioɛ. 32À gↄ̃inakɛ̀ kùli gbà mɛ̀n plapiↄwa lán malaika gã̀sĩadeↄ ń daminaliↄ ń lávu piaaↄwa, ↄ̃ a kpà ń vuao, gↄ̃inapiↄ bↄ̀ɛ̀ wásawasa. 33Màa à kpɛɛlɛ lipɛlɛↄ kɛ̀ ń kulio lↄ. 34Ɔ̃ à a gba kɛ̀ mɛ̀n pla ń pɛ̃lio. Gbapiↄ ì kpaaũ a guo plapla. 35Ɔ̃ à gↄ̃inakɛ̀ gbapiↄwa lán malaika gã̀sĩadeↄ ń daminalio ń lávu piaaowa, ↄ̃ a kpà ń vuao, gↄ̃inapiↄ bↄ̀ wásawasa. 36À kaa da lìai. Kaapi gbɛ pↄ́ wa ã̀ↄ vĩ didiakↄ̃a dↄ̀ↄ àaↄ̃, ↄ̃ sɛdɛ lí pↄ́ wa zↄ̃̀ↄ kálɛa a musu. 37Wà Dii kpɛ́pi ɛ̃ kpàlɛ Salomↄↄ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de mↄ pↄ́ wì mɛ Zivi guuɛ, 38ↄ̃ wà a mìdɛ a wɛ̃̀ kuɛdode mↄ swaaↄ̃de pↄ́ wì mɛ Bulu guu lá à kpɛ́pi zĩ dìlɛwa. A boa ń a kɛkɛao kà wɛ̃̀ sopla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\