1 Kíaↄ 9

1Kɛ́ Salomↄↄ Dii kpɛdↄ̀ ń a bɛo ń zĩ pↄ́ a pↄ dↄwàↄ a làa píi, 2ↄ̃ Dii ɛ̀a bↄ̀ mↄ̀wà Gabaↄ̃ↄ a gɛ̃n plaade, 3a òɛ̀: Ma wabi pↄ́ ń kɛ̀ ń sùuu pↄ́ ń gbɛ̀aao mà. Ma kpɛ́ pↄ́ ń dↄ̀pi dìlɛ ma pↄ́ ũ, ma tↄ́ aↄ kuwà láasaiɛ. Ma wɛ́ aↄ pɛwàɛ, ma pↄ iↄ dↄwà gↄↄpii. 4Mpi sↄ̃, tó ń kúmɛɛ súsu ń nↄ̀sɛpuao lá n mae Davidiwa, mɛ́ ń ma yãdilɛnɛↄ kũa ń ma yã'onɛↄ, mɛ́ ńlɛ ma ↄtondↄkĩi gwa, 5má n zↄ̃lɛa kpalau Isailiↄ guu zɛdↄ, aↄ láaa vĩo, lá ma lɛgbɛ̃̀ n mae Davidiɛwa ma mɛ̀, aà buiↄ aaↄ zↄ̃lɛa kpalau Isailiↄ guu gↄↄpiiɛ. 6Tó mpi ge n nɛ́ↄ bↄ̀ ma kpɛ sↄ̃, tó á ma ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ má dìlɛɛ́ↄ kũao, mɛ́ a gɛ lɛ́ zↄble dii pãleↄnɛ, álɛ ń sisi, 7má Isailipiↄ bↄlɛ bùsu pↄ́ má kpàmáuɛ, mí gí kpɛ́ pↄ́ má dìlɛ ma pↄ́ ũpizi, aai gↄ̃ láanipↄ ũ, bui píi i yãadańnↄ. 8Baa ń kpɛ́pi lɛsĩkɛo, a yã́ a di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄwaɛ. Aa fionada aa mɛ: Bↄ́yãi Dii kɛ̀ bùsuɛ beeɛ ń kpɛ́ɛ beeoɛ màai? 9Wi onɛ́: Kɛ́ aa pãkpà Dii ń Lua pↄ́ ń deziↄ bↄ̀lɛ Egipizi yã́iɛ. Aa zɛ̀ ń dii pãleↄ, aa ń sisi, aa zↄblènɛ́. A yã́i Dii músi bee zĩ̀imá píi. 10Salomↄↄ kpɛ́ mɛ̀n plapiↄ dↄ̀ wɛ̃̀ baoɛ, Dii kpɛ́ ń azĩa kpɛ́o. A gbɛa 11à Galile bùsu wɛ̃́lɛ kpà Tii kí Hilaũwa mɛ̀n bao, asa Hilaũ sɛdɛ lí ń pɛ̃lio ń vuao kpàwà lá a yeiwaɛ. 12Kɛ́ Hilaũ bↄ̀ Tii à gɛ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ Salomↄↄ kpàwaↄ gwà, i kɛɛ̀o, 13ↄ̃ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, wɛ̃́lɛ kpeletaaↄ ń kpàa wei? Ɔ̃ wà tↄkpà bùsupiɛ Kabulu e ń a gbão. 14Hilaũ vua kpã̀sã Salomↄↄɛ yãa tↄnu síiↄ̃ɛ. 15Gbɛ̃́ pↄ́ Salomↄↄ ń dá zↄzĩuↄ yã́n kɛ. Gbɛ̃́piↄ Dii kpɛ́ ń Salomↄↄ kpɛ́o zĩ kɛ̀. Aa Milo ɛ kàka ń bùsuo aa Yelusalɛũ bĩ́i bò, aa ɛ̀a Azoo ń Mɛgidoo ń Gɛzɛɛo kɛ̀kɛ kàlɛ. 16Egipi kí Falaↄ̃ↄ mɛ́ lɛ̀lɛ Gɛzɛɛwa yãa, ↄ̃ a sì à tɛsↄ̃̀wà, à Kanaa pↄ́ kú a guuↄ dɛ̀dɛ, ↄ̃ a kpà a nɛnↄɛwa zãkɛgba ũ, gↄↄ pↄ́ à aà kpã̀sã Salomↄↄwa. 17Ɔ̃ Salomↄↄ ɛ̀a Gɛzɛɛpi kɛ̀kɛ a kàlɛ ń Bɛtoloni Zĩ́lɛo 18ń Baalatao ń Tamↄↄ pↄ́ kú a bùsu gbáauo, 19ń wɛ̃́lɛ pↄ́ a kũ̀sũa kàlɛuↄ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ a sↄ̃́goↄ kuuↄ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ a sↄ̃́ↄ kuuↄ ń kpɛ́ pↄ́ a ye dↄ Yelusalɛũↄ ń Libão ń bùsu pↄ́ àlɛ kiblewàↄ píi. 20Bui pↄ́ dɛ Isaili ũoↄ: Amↄleↄ, Itiↄ, Pɛliziↄ, Iviↄ ń Yebusi kↄ̃naↄ píi, 21gbɛ̃́ pↄ́ Isailiↄ i fↄ̃ ń dɛdɛoↄ, an bui pↄ́ gↄ̃̀ ń bùsupiuↄ ↄ̃ Salomↄↄ ń dá zↄzĩu, ↄ̃ aaìↄ zĩpi kɛ màa e ń a gbão. 22I Isailiↄ da zↄzĩpiuo. Ampiↄ ↄ̃ à ń dílɛ a zĩgↄ̃ↄ ũ ń a ìwaↄ ń a kía deeↄ ń a gbɛ̃́ↄ dↄaanaↄ ń a zĩkasↄ̃godeↄ ń a sↄ̃deↄ. 23Aamɛ zĩ pↄ́ wàlɛ kɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ lↄ, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basoplakwioɛ (550). 24Kɛ́ Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛ bↄ̀ Davidi wɛ̃́lɛu à tà a kpɛ́ pↄ́ Salomↄↄ dↄ̀ɛu, ↄ̃ Salomↄↄ Milo ɛ kàka. 25Wɛ̃ ń wɛ̃o Salomↄↄ ìↄ sa'o Diiwa gɛ̃n àaↄ̃'aaↄ̃ɛ. Ì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasao o sa'okĩi pↄ́ a bò Diiɛwa, ì tulaletikatɛa Dii aɛ we lↄ. Màa à Dii kpɛ́ zĩↄ kɛ̀ lá a maawa. 26Kí Salomↄↄ gó'ilɛnaↄ kɛ̀ Ɛziↄ̃gɛbɛɛ, Elata saɛ Ɛdↄũ bùsuu Ísia Tɛ̃a lɛ́i. 27Hilaũ a gode pↄ́ ísia dↄ̃ↄ zĩ̀ we, ↄ̃ aa dà ísiaa sãnu ń Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ. 28Aa gɛ̀ Ofii aa vua nàaa we tↄnu gɛ̃o, aa sùò kí Salomↄↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\