1 Pita 1

1Mámɛmaa Yesu Kilisi zĩna Piɛɛ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ nibↄↄ ũ dṹniaɛ bee guu aa fãaaa bùsuɛ beeuↄnɛ: Pↄ̃ntu, Galati, Kapadosi, Azi ń Bitinio. 2Mae Lua dↄ̀aa á dↄ̃, ↄ̃ à á sɛ́, a gↄ̃ aà pↄ́ ũ ń aà Nisĩna gbãao, kɛ́ à misiilɛ Yesu Kilisiɛ, aà au i á gbãsĩ wolo. Lua gbɛ̃kɛ ń aafiao kã́fĩɛ́. 3Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Aà sùuu zↄ̃ↄ guu à wá í dafu ń Yesu Kilisi fɛlɛ bↄa gau gbãao, ↄ̃ wá tãmaa pↄ́ lí ń nɛ́o vĩ, 4asa gba pↄ́ dilɛaɛ́ luabɛpi lí ↄ̃̀ↄkpao, ìli gbãsĩkpao, a maa lí láao. 5Lua sↄu mà à á suaba a náai pↄ́ álɛ kɛ yã́i, ↄ̃ àlɛ á dↄ̃́a ń a gbãao e à gɛ bↄò gↄↄgbɛzãzĩ. 6Álɛ pↄnakɛ ń yã́pio, baa kɛ́ álɛ taasikɛ gĩa yↄↄ yã'ĩa bui dasi yã́i. 7Lá wì vua maa dↄ̃ tɛ́ guu, màa yã'ĩapiↄ lɛ́ á luanaaikɛa yↄ̃, asa á luanaaikɛapi bɛɛɛ vĩ dɛ vua pↄ́ a gawi ì láaa maamaaɛ. Tó a bↄ maa, Lua a á sáaukpa Yesu Kilisi mↄgↄↄzĩ, a á kpɛla ń gawio. 8Baa kɛ́ i aà eo, á yeaàzi. Baa kɛ́ i wɛsiaàlɛ gĩao, álɛ aà náaikɛ, ↄ̃ álɛ pↄna zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀ oaa kɛ, 9kɛ́ álɛ á luanaaikɛa gbɛ'e á suabaa ũ yã́i. 10Ãnabiↄ dↄ̀aa gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua a kɛɛ́ yã'ò, aa suabaapi yã́ gwà aa a tàasikà. 11Kilisi Nisĩna kú ń guu, à dↄ̀aa taasi pↄ́ Kilisipi a kɛ ònɛ́ ń gawi pↄ́ a e a gbɛao, ↄ̃ aa wɛ̀ɛlɛ wà yã́pi zɛ́ dↄ̃ ń a kɛgↄↄo. 12Ɔ̃ Lua tò aa dↄ̃̀ kɛ́ yã́ pↄ́ aalɛ opi dɛ ń gↄↄ pↄ́ ũo, á pↄ́ɛ. Tiasa baonakpanaↄ yã́pi òɛ́ ń Lua Nisĩna pↄ́ Luapi aà zĩ̀ à bↄ̀ luabɛ gbãao. Baa malaikaↄ ì dɛ̃ɛka yã́pi dↄ̃ai. 13A yã́ mɛ́ tò à á làasoo vu iu, íↄ ázĩa kũa dↄ̃, á wɛ́ iↄ dↄ gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua a kɛɛ́ Yesu Kilisi mↄgↄↄzĩzi seasai. 14Lá á dɛ Lua Nɛ́ pↄ́ lɛ́ aà yãmaↄ ũ, ásu to dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ á vĩ yãa á wɛ́siagↄↄ dↄaaɛ́o. 15Lua kua adoaɛ. Lá à á sisi à á sɛ́, á kua líↄ adoa á yãkɛa píi guu màa sↄ̃. 16Asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀: Á kua líↄ adoa, asa ma kua adoaɛ. 17Lá Lua ì yã́kpalɛkɛ ń baadeo a yãkɛawa ń wɛgwasai, tó álɛ aà sisi Mae, à vĩakɛɛ̀ á nibↄkɛ guu la. 18Á dↄ̃ lá Lua á bↄ́ kua gii pↄ́ dɛ á fɛlɛkaa ũ guu. Lua i á bo ń pↄ́ pↄ́ a gawi ì láao no, vua ge ã́nusu, 19à á bó ń Kilisi pↄ́ dɛ sã sãasai gbãsĩsai ũ au gawideoɛ. 20Lua dↄ̀aa aà dìlɛ zadↄ̃ i dṹnia kálɛo, ↄ̃ à bↄ̀ɛ́aànↄ gupuau gↄↄ gbɛzãɛ beeↄzĩ. 21Aà yã́ musu ↄ̃ álɛ Lua náaikɛ. Lua aà bↄ̀ gau à gawi kpàwà, kɛ́ à e a náaikɛ, á wɛ́ iↄ dↄazi. 22Lá misiilɛa sĩanaɛ á gbãsĩ wòlo, ↄ̃ á gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o mↄafilisai, àↄ yekↄ̃i ń nↄ̀sɛmɛndoo. 23Lua á í dafu ń a yã́ wɛ̃nide pↄ́ ìↄ ku gbãaoɛ. Yã́pi dɛ pↄbui pↄ́ ì ga ũo, pↄbui pↄ́ lí gaoɛ. 24Gbɛ̃́pii dɛ lán sɛ̃waɛ, an gawi píi dɛ lán sɛ̃vuwaɛ. Sɛ̃ ì gaga, a vú ì kwɛ́, 25ãma Dii yã́ ìↄ ku gↄↄpiiɛ. Yã́pi mɛ́ dɛ baona pↄ́ wa kpàɛ́ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\