1 Pita 1:12

12Ɔ̃ Lua tò aa dↄ̃̀ kɛ́ yã́ pↄ́ aalɛ opi dɛ ń gↄↄ pↄ́ ũo, á pↄ́ɛ. Tiasa baonakpanaↄ yã́pi òɛ́ ń Lua Nisĩna pↄ́ Luapi aà zĩ̀ à bↄ̀ luabɛ gbãao. Baa malaikaↄ ì dɛ̃ɛka yã́pi dↄ̃ai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More