1 Pita 2

1A yã́ mɛ́ tò à yãvãi píi tó ń ɛɛ píio ń mↄafilio ń wɛdↄakↄ̃ɛo ń kↄ̃yaaao. 2Lá nɛ́tɛ̃naↄ ìↄ yↄ̃́'i nidɛ, àↄ Lua yã́ pↄ́ dɛ lán vĩ'ipu wásawasawa nidɛ màa sↄ̃, kɛ́ à e gbã á suabaa guu, 3asa á dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii maa. 4À sↄ̃aàzi, Gbɛ̀ wɛ̃nide pↄ́ wà pãkpài, Lua aà sɛ̀ bɛɛɛde ũ. 5Ápiↄ sↄ̃ ámɛ á gbɛ̀ wɛ̃nide pↄ́ Lua lɛ́ a kpɛ́ ɛ̃booↄ ũ. Ámɛ á aà gbàgbanaↄ ũ, i sa pↄ́ ì kaaàgu o ń aà Nisĩna gbãao Yesu Kilisi sabai. 6Asa a kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀: Gwa, málɛ gbɛ dilɛ Siↄna, ɛ̃daalɛgbɛ bɛɛɛde pↄ́ má sɛ̀ ũ. Wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ kũo. 7A dɛ gbɛ̀ bɛɛɛde ũ á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ aà náaikɛↄnɛ, ãma a dɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛoↄnɛ màao. Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ. 8Màa lↄ a dɛ: Gbɛ pↄ́ wì gɛ̃mbↄlɛwà ũ, gbɛsi pↄ́ aaì kpaa aa fu ũ. Aa gɛ̃mbↄlɛwà kɛ́ aai Lua yãdao yã́i. Beewa Lua dìlɛnɛ́. 9Ámɛ á bui pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ ũ, kíaↄ ũ, aà gbàgbanaↄ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄ ũ, aà gbɛ̃́ yenzideↄ ũ, kɛ́ à Lua pↄ́ á sisi a bↄ gusiau, à gɛ̃̀ánↄ a gupua bↄnsaɛde guu táasilɛ. 10Á dɛ Lua gbɛ̃́ↄ ũ yãao, tiasa ↄ̃ a gↄ̃ a ũ. Lua i sùuukɛánↄ yãao, tiasa ↄ̃ a kɛ̀ánↄ. 11Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá á dɛ nibↄ bↄ̀mↄↄ ũ la, málɛ lɛdawáɛ, à mikɛ̃ á dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ aaì zĩkaánↄↄwa. 12Àↄ ku gbɛ̃́ bɛɛɛdeↄ ũ luanaaikɛnsaiↄ guu. Beewa baa tó aalɛ á dilɛ vãikɛnaↄ ũ, tó aa yãmaa pↄ́ álɛ kɛↄ è, aa Lua sáaukpa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. 13À misiilɛ iko pↄ́ gbɛ̃nazĩna dìlɛɛ píi Dii yã́i, kía pↄ́ iko vĩ dɛńlan nò, 14gbãade pↄ́ a dìlɛ aà vãikɛnaↄ wɛtã aà maakɛnaↄ sáaukpan nò. 15Lua pↄeãn kɛ: À yãmaakɛ à lɛsↄkpa sↄũ wɛ́siadeↄnɛ. 16A gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũɛ, ãma ásu tó á gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ gↄ̃ɛ́ vãikɛa zɛ́ ũo. Àↄ ku Lua zↄ̀blenaↄ ũ. 17À gbɛ̃́pii kpɛla. Àↄ ye á Yesude deeↄzi. À vĩakɛ Luaɛ. À kía kpɛla. 18Zĩkɛnaↄ, à misiilɛ á diiↄnɛ, í zↄ̃ↄkɛ dↄ̃nɛ́ yã́pii guu. I kɛ dii maa nↄ̀sɛdoũdeↄ ńtɛ̃ɛ no, ń a pãsĩↄɛ lↄ. 19Tó wà ĩadàwá pã, tó a mɛnakɛ̀ò Lua yã́i, bee ài vĩɛ́. 20Tó wà á gbɛ̃́ á tàae yã́i, tó a mɛnakɛ̀ò, bee tↄ́ vĩ má ni? Ãma tó a taasikɛ̀ yãmaa pↄ́ á kɛ yã́i, tó a mɛnakɛ̀ò, Lua a á sáaukpa. 21Bee yã́i Lua á sisii à á sɛ́. Kilisi taasikɛ̀ɛ́ à zɛ'ↄ̀lↄɛ́, kɛ́ àↄ tɛ a iai yã́iɛ. 22I duunakɛo, wi ma à ɛɛtòo. 23Kɛ́ wà aà sↄ̃̀sↄ̃, i a zã́simáo. Kɛ́ à taasikɛ̀, i yãpãsĩ onɛ́o, à zɛ̀ ń Lua yã́kpalɛkɛn maaoɛ. 24Ɔ̃mɛ wá duuna dì a miwa à gàò líwa, kɛ́ wá bàa su àↄ kú ń duunao lↄo, wíↄ ku maakɛa guu. Aà flàala iaↄ mɛ́ wá gbãgbã. 25Asa a sãsã lán sãↄwa yãaɛ, ↄ̃ a ɛa su á Dãna ń á Dↄ̃̀anaowa tiasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\