1 Pita 3

1Nↄɛↄ sↄ̃, à misiilɛ á zã́ↄnɛ. Tó an gbɛ̃eↄ lɛ́ Lua yãdao, á kua a ń lilɛ. Baa tó i yãe onɛ́o, 2aa e á kú gbãsĩsai mɛ́ álɛ misiilɛnɛ́. 3Á kɛfɛnkɛ wɛɛlɛa su àↄ dɛ mɛkaa yã́ ũo, mitãa ge nↄamblebↄↄ ge pↄkasadaan nò. 4Aàↄ dɛ á nↄ̀sɛ guu yã́ pↄ́ lí láao ũ, nↄ̀sɛniɛ ń zĩabusaao. Bee mɛ́ gbia Luaɛ. 5Asa beewa nↄɛ lousisina pↄ́ an wɛ́ dↄ Luazi yãaↄ ńzĩa kɛ̀kɛ, aa misìilɛ ń zã́ↄnɛ. 6Màa Sala dɛ, ì Ablahaũ yãma ì oɛ̀ Baa. Tó álɛ yãmaakɛ, mɛ́ álɛ pↄ́ pↄ́ wì vĩakɛɛ̀ yãdao, a Sala ↄlɛsɛ̀n we. 7Màa gↄ̃ɛↄ sↄ̃ àↄ kúńnↄ nↄɛkɛdↄ̃anɛ́ guu, íli yãmamá, kɛ́ pↄe su kpáɛ́ á wabikɛa guuo, asa á dɛ wɛ̃ni gbablenaↄ ũ sãnuɛ. 8Bee gbɛa àↄ lɛdoũ vĩ ń kↄ̃o ápii. Àↄ wɛ̃nadↄ̃kↄ̃ɛ, àↄ yekↄ̃i, àↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o, í busakↄ̃ɛ. 9Ásuli vãi fĩabo ń vãioo. Ásuli gbɛ̃́ pↄ́ á sↄ̃sↄ̃ sↄ̃́sↄ̃o. À samaa'oɛ̀, asa Lua á sisi à báaadaágu yã́iɛ. 10Gbɛ̃́ pↄ́ ye a wɛ̃ni àↄ maa, mɛ́ a ye a kua àↄ na, aà a lɛ́ fↄ̃ ń yãvãi oao, asuli to ɛɛ bↄ a lɛ́uo. 11Aà mikɛ̃ vãiwa, i maakɛ, aà aafia zɛ́ wɛɛlɛ, iↄ tɛi. 12Asa Dii ì wɛ́tɛ gbɛ̃maaↄzi, ì swã́kpa an wabikɛaↄzi. Dii ì mikpɛdↄ vãikɛnaↄnɛ. 13Tó á ãia vĩ ń maakɛao, dé mɛ́ a á wɛtãi? 14Baa tó a su taasikɛ̀ maakɛa yã́i, báaadeↄn á ũ. Ásuli vĩakɛ an wɛ́tɛ̃aɛo, ásu sↄ̃̀deedeekɛo. 15À Kilisi dↄ̃ Dii ũ á sↄ̃ guu. Àↄ ku sↄu guu gↄↄpii, kɛ́ à e yãwe gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ á la yã́ pↄ́ á wɛ́ dↄi miiwa. 16Àli onɛ́ busɛbusɛ ń bɛɛɛ dↄ̃anɛ́o. À onɛ́ ń nↄ̀sɛpuao lↄ, kɛ́ wí e gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á sↄ̃sↄ̃ maa pↄ́ álɛ kɛ á Yesudekɛ yã́iↄ kṹ. 17Taasikɛa lá Lua yeiwa maakɛa yã́i maa dɛ taasikɛa yãvãikɛa yã́ila. 18Kilisi gà gɛ̃n do duunawoloa yã́iɛ. Tàaesaide gà wá tàaedeↄ yã́i, kɛ́ à e gɛ́wanↄ Lua kĩ́i. Wà aà dɛ̀ aà gbɛ̃nazĩnkɛ guu, ↄ̃ Lua aà vù aà nisĩnkɛ guu. 19Aà nisĩnkɛpi guu à gɛ̀ waasokɛ̀ nisĩna pↄ́ wà ń ká kpɛ́uↄnɛ. 20Aa bↄ̀ Lua yã́ kpɛ yãaɛ, gↄↄ pↄ́ àlɛ mɛnakɛ e Nↄee gɛ̀ a gó'ilɛna kɛ làaò. Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ íu aafia gópi sabaiↄ dasio, gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ɛ. 21Ípi mɛ́ dɛ á da'ilɛkɛa pↄ́ ì á suaba taa ũ tia. Da'ilɛkɛapiá mɛ̀ gbãsĩwoloa yã́ no. Lɛgbɛ̃a Luaɛ ń nↄ̀sɛpuaoɛ. Ì á suaba kɛ́ Yesu Kilisi bↄ̀ gau yã́i. 22À ikokɛ̀ malaikaↄ ń tã́aↄ ń ń gbãadeↄ ń ń ikodeↄwa, ↄ̃ à tà luabɛ, a ku aà ↄplaai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\