1 Pita 5

1Málɛ lɛda á gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa sa. Gbɛ̃zↄ̃ↄn ma ũ sↄ̃. Má dɛ taasi pↄ́ Kilisi kɛ̀ seelade ũ, mɛ́ ma bàa kú ń gawi pↄ́ a bↄ gupuauo sↄ̃. 2Àↄ dɛ kpàsa pↄ́ Lua kàlɛɛ́ dãnaↄ ũ. À ↄliai ń pↄeão teasisai lá Lua yeiwa. I kɛ ↄ̃awɛɛlɛa yã́i no. À kɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo. 3Ásuli gbãable gbɛ̃́ pↄ́ wa nàɛ́ á ↄzĩpiↄwao. À tó á kua á sãↄ dazɛwa, 4í kíafua pↄ́ a gawi lí láao e gↄↄ pↄ́ Sãdãnki mↄ̀. 5Á ɛ̀waasoↄ sↄ̃, à misiilɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ. Ápii à ázĩa busakↄ̃ɛ, í dↄkↄ̃lɛ, asa: Lua ì íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩo, mɛ́ a gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busao. 6A yã́ mɛ́ tò à ázĩa busa Lua gbãadeɛ, i á kã́fĩ gↄↄ pↄ́ a dìlɛwa. 7À ↄzↄ̃ɛ̀ á yã'ↄ̃mai píi, asa ì laaidↄwá. 8À itɛ̃kɛ àↄ kú ń laaio. Á ibɛɛ Ibiisi dɛ lán nↄ̀ↄmusu pↄ́ lɛ́ ↄ́ↄlↄwaɛ. Àlɛ kpálɛkɛázi, àlɛ gbɛ̃́ wɛɛlɛ kṹ. 9À giɛ̀, í zɛ gbãa luanaaikɛa guu, asa á dↄ̃ kɛ́ á Yesude dee pↄ́ kú dṹnia guuↄ píi lɛ́ taasi doũpi kɛɛ. 10Lua Báaapiide á sisi a gawi pↄ́ lí láaowa naa Kilisiwaɛ. Tó a taasikɛ̀ yↄↄ, a á bↄ maa, i á zɛ gíũgiũ, i á gba gbãa, i á zɛdↄ. 11Ɔ̃mɛ gbãa vĩ gↄↄpii! Ãmi. 12Wá gbɛ̃do Silivɛ̃ɛ pↄ́ má aà dↄ̃ gbɛ̃́ náaide ũ mɛ́ lá yↄↄnaɛ bee kɛ̃̀ɛ́mɛɛ. Ma lɛdàowá, mɛ́ má dɛ a seelade ũ kɛ́ yã́ pↄ́ má ò dɛ Lua gbɛ̃kɛkɛanɛ́ sĩana ũɛ. À zɛò gíũgiũ. 13Babɛli gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ lááwaↄ fↄkpàwá. Ma nɛ́ Maaku fↄkpàwá lↄ. 14À fↄkpakↄ̃wa ń lɛ́pɛakↄ̃wao yeakↄ̃i guu. Lua á gbɛ̃́ pↄ́ á naa Kilisiwaↄ gba aafia ápii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\