1 Pita 5:1

1Málɛ lɛda á gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa sa. Gbɛ̃zↄ̃ↄn ma ũ sↄ̃. Má dɛ taasi pↄ́ Kilisi kɛ̀ seelade ũ, mɛ́ ma bàa kú ń gawi pↄ́ a bↄ gupuauo sↄ̃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More