1 Pita 5:5

5Á ɛ̀waasoↄ sↄ̃, à misiilɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ. Ápii à ázĩa busakↄ̃ɛ, í dↄkↄ̃lɛ, asa: Lua ì íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩo, mɛ́ a gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busao.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More